Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 1 (2015)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» (прот. № 4 від 26.11.2015)

РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 37.016:004(477)
Автор статті 

Яна Донченко

Назва статті РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
Анотація

У статті розглянуто місце шкільного курсу інформатики в системі загальної освіти в Україні. Охарактеризовано концепції навчання та їх вплив на зміст шкільних курсів «Основи інформатики та обчислювальної техніки» та «Інформатика». Описано джерела формування змісту навчання інформатики в загальноосвітніх школах України. Визначено вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на формування змісту навчання шкільного курсу інформатики в загальноосвітніх закладах України.

Ключові слова

шкільний курс інформатики, зміст навчання, інформатика, концепції навчанні інформатики, джерела змісту.

Список використаних джерел                                                               
 1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
 2. Брой М. Информатика. Основополагающее введение : в 3 т. / Манфред Брой. – М. : Диалог–МИФИ, 1998. – Т. 1. 300 c.
 3.  Глушков В. М. Основы безбумажной інформатики / В. М. Глушков. – М. : Наука, 1987. – 552 с.
 4. Занков Л. В. Избранные педагогические труды /Л. В. Занков. – М. : Педагогика, 1987. – 260 с.
 5. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. – М : Высшая школа, 1989. – 360 с.
 6. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития / Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1987. – 302 с.
 7. Российская педагогическая энциклопедия : в 2-х т. – т. II (М–Я) / гл. ред. В. В. Давыдов. – М. : Большая российская энциклопедия, 1999. – 560 с.
 8. Семакин И. Г. Научно-методические основы построения базового курса информатики : дисс. д-ра пед. наук : 13.00.02 / Семакин Игорь Геннадьевич. – Пермь, 2002. – 415 с.
 9. Шеннон К. Работы по теории информатики и кибернетике / К. Шеннон. – М. : Издательство иностранной литературы, 1963. – 832 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Azimov Je. G. New dictionary of methodological terms and concepts: (theory and practiceoflanguageteaching) / Je. G. Azimov, A. N. Shhukin. – M. : IKAR, 2009. – 448 p. (in Russian)
 2. Broj M. Informatics. Fundamental introduction : in 3 v. / Manfred Broj. – M. : Dialog – MIFI, V. 1. 300 p. (in Russian)
 3. Glushkov V. M. Fundamentals of Paperless Informatics / V. M.Glushkov. – M. : Nauka, 1987. – 552 p. (in Russian)
 4. Zankov L. V. The сhosen pedagogical works / L. V. Zankov. – M. : Pedagogika, 1987. – 260 p. (in Russian)
 5. Lednev V. S. TheContentofEducation:Essence,StructureandProspects / V. S. Lednev. – M : Vysshaja shkola, 1989. – 360 p. (in Russian)
 6. Moiseev N. N. Algorithms development / N. N. Moiseev. – M. : Nauka, 1987. 302 p. (in Russian)
 7. RussianPedagogicalEncyclopedia : in 2 v. – v. II (M–I) / editor-in-chief V. V. Davydov. – M. : Bol'shaja rossijskaja jenciklopedija, 1999. – 560 v. (in Russian)
 8. Semakin I. G. Scientific and methodical bases of creation of a basic course of informatics : dis. doctor of science :13.00.02 / Semakin Igor' Gennad'evich. – Perm, 2002. – 415 p. (in Russian)
 9. Shennon K. Works on the theory of informatics and cybernetics / K. Shennon. – M. : Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1963. – 832 p. (in Russian)
Сторінки 191-197

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.