Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 1 (2015)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» (прот. № 4 від 26.11.2015)

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ТЕСТОВИМИ ОБОЛОНКАМИ ПІД ЧАС ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:004:81:373.3

Автор статті 

Олена Ішутіна 

Назва статті ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ТЕСТОВИМИ ОБОЛОНКАМИ ПІД ЧАС ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація

У статті окреслено важливість якісної організації контролю процесу формування іншомовної комунікативної компетентності молодшого школяра, зокрема застосування із цією метою електронних тестових технологій. У цьому зв’язку обґрунтовано необхідність проведення триетапної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних тестових оболонок на уроках іноземної мови, розкрито їх сутність, а також подано характеристику рівнів готовності студентів до розробки та використання електронних лінгводидактичних тестів у подальшій професійній діяльності. 

Ключові слова

лінгвометодична підготовка майбутнього вчителя початкової школи; тестові технології; лінгводидактичне тестування; електронні тестові оболонки.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бігич О. Б. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання комп’ютерних засобів навчання / О.Б. Бігич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки : Зб. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – № 63.–C.16 – 20.
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
 3. Остапенко Н. Теоретичні і методичні засади формування лінгводидактичної компетентності у майбутніх учителів української мови і літератури : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Н. Остапенко. – К., 2010. – 471 с.
 4. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – [2-ге вид., пер. і доп.]. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
 5. Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів / Л. В. Струганець. – Тернопіль : Наукова книга «Богдан», 2000. – 88 с.
 6. Уруський В.І. Формування готовності вчителя до інноваційної діяльності : [метод. посіб.] / В. І. Уруський. – Тернопіль: ТОКІППО, 2005. – 96 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bihych O. B. Training of Future Foreign Languages Teachers to Use Computer Means of Learning // Bulletin of Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko. Series: Pedagogical Sciences: Coll. – Chernigov: CHDPU, 2009. – № 63. – P. 16–20. (in Ukrainian)
 2. Dychkivska I. M. Innovative Pedagogical Technologies: Training Manual. – K.: Akademvydav, 2004. – 352 p. (in Ukrainian)
 3. Ostapenko N. M. Theoretical and Methodological Bases of Formation Linguodidactic Competence of Future Teachers of Ukrainian Language and Literature: dis. doctor ped. sciences : 13.00.02. – K., 2010. – 471 p. (in Ukrainian)
 4. Pedagogy of Higher Education: Training Manual. / [S. N. Kurlyand, R. I. Hmelyuk, A. V. Semenov et al.]; edited by S. N. Kurlyand. – K: Znannya, 2005. – 399 p. (in Ukrainian)
 5. Struhanets L. V. Language Culture. Glossary. – Ternopol: Naukova Knyha "Bohdan", 2000. – 88 p. (in Ukrainian)
 6. Uruskyi V. I. Formation of Readiness of Teachers to Innovative Activities. – Ternopil: TOKIPPO, 2005. – 96 p. (in Ukrainian)
Сторінки 198-206

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.