Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 1 (2015)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» (прот. № 4 від 26.11.2015)

ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.134

Автор статті 

М. Роганов, Т. Роганова

Назва статті ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Анотація

В статті розкриті питання взаємозв’язку освіти і культури, показана роль вищих освітніх установ у формуванні духовної культури майбутніх педагогів.

Ключові слова

освіта, культура, духовність, виховання, духовна культура особистості.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бех І. Д. Особистісно-орієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 203 с.
 2. Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології / В. М. Галузинський, М.Б. Євтух. – Вищої школи в Україні. – К., 1995.
 3. Зязюн І. А. Людина в контексті гуманітарної філософії // Професійна освіта: педагогіка і психологія / За ред. І. Вільш, І. Зязюна, Т. Левицького, Н. Ничкало. – К.: 1999. – № 1. – С. 323 – 334.
 4. Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії / І. А.Зязюн, Г. М. Сагач: Навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. – К.: Українсько–фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
 5. Коберник О.М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі: Навч.-метод. посібник / В. О. Киричук – науковий редактор. – К.: Науковий світ, 2001. – 182 с.
 6.  Сухомлинська О. Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання : на шляху до ситнтезу парадигм. – Історико-педагогічний альманах // Вип. 1. 2005. – С. 5 – 20.
 7. Шевченко Г. Духовність і цінності життя . – Зб. наук. ст. Духовність особистості: методологія, теорія, практика. – Вип. 5. Зязюн І. А., Сагач Г. М. С. 3 – 15.
 8. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.1. Образ и действительность: Пер. с нем. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – 688 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bekh I. D.Personality-oriented education: Science textbook. – K. : IZMN, 1998. – 203 p. (in Ukrainian)
 2. Ghaluzynsjkyj V.M. FundamentalsPedagogyandPsychology / V.M. Ghaluzynsjkyj, M.B. Jevtukh. – VyshhojishkolyvUkrajini. – K., 1995.(in Ukrainian)
 3. Zjazjun I. A. The man in the context of humanitarian philosophy // Professional Education: Pedagogy and Psychology / edited by I. Viljsh, I. Zjazjuna, T. Levycjkogho, N.(in Ukrainian)
 4. Zjazjun I. A. The beauty of the pedagogical action / I. A.Zjazjun, Gh. M. Saghach: A training manual for teachers, postgraduates and students of secondary and higher educational institutions . – K.: Ukrajinsjko–finsjkyj instytut menedzhmentu i biznesu, 1997. – 302 p. (in Ukrainian)
 5. Kobernyk O.M. The theory and technique of psychology and pedagogical design of educational process at school:Educational and methodical textbook scientific / V.O.Kyrychuk – scientific editor. K. : Naukovyj svit, 2001. – 182 p. (in Ukrainian)
 6. Sukhomlynsjka O.Reflection on the Genesis of spirituality in the context of education : towards sintezu paradigms. – Historical and pedagogical almanac.P. 5 – 20. (in Ukrainian)
 7. Spengler O. The decline of the West: sketches of morphology of world history. V.(in Ukrainian)
 8. Shevchenko Gh. Spirituality and values of life. – C. sc. works Spirituality of a personality: methodology, theory, practice. R. – 5. Zjazjun I. A., Saghach Gh. M. P.3 – 15. (in Ukrainian)
Сторінки 206-...

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.