Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 1 (2015)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» (прот. № 4 від 26.11.2015)

ТЕМАТИКА, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕБИЛИЦЬ

УДК [821.161.2+821.111]-34.091
Автор статті 

Валерій Сиротенко, Наталя Безпалова

Назва статті

ТЕМАТИКА, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕБИЛИЦЬ

Анотація

Стаття присвячена розгляду небилиць як одного з комічних фольклорних жанрів, а також зʼясовуються особливості прояву їхніх типологічних ознак у поезіях донецького письменника Петра Бо ндарчука. Визначаються тематика, образи, художні особливості творів, їхня педагогічна наснаженість з точки зору специфіки дитячої літератури. Проаналізовано ряд лімериків англійського письменника Едварда Ліра: образи, абсурдність віршів. На прикладі творчості названих письменників проведено типологічне зіставлення українських небилиць та англійських лімериків.  

Ключові слова

небилиця, лімерики, педагогічне значення, жанр, комічне, гумор, фольклор, писемна література.

Список використаних джерел                                                               
 1. Архипцев Б. Любимая пытка лимериком [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lir.ramot.ru/articles/article3.htm. – Назва з екрану.
 2. Бондарчук П.Ф. Зозулині черевички: Вірші, казки, оповідання, переклади / П. Бондарчук. – Донецьк : Донбас, 2008. – 272 с.
 3. Бондарчук Петро [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlit.vn.ua/biography/bondarchuk.html. - Назва з екрану.
 4. Бріцина О. Нісенітниці / О. Бріцина, Г. Довженок // Калинова сопілка: Антологія української народної прозової творчості. 2-ге вид., перероб. – К. : Веселка, 1998. – 430 с.
 5. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис Т.1. / О. Воропай. – Мюнхен : Українське вид-во, 1958. – С. 34 – 36.
 6. Детская литература англоязычных стран: Учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей пед. колледжей / Автор-составитель: Т. Ю. Егорова. — Вологда : Издательский центр ВИРО, 2005. – 268 с.
 7. Зуева Т.В. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд. / Т. Зуева, Б. Кирдан. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 400 с.
 8. Капица Ф.С. Русский детский фольклор: Учебное пособие для студентов вузов / Ф.С. Капица, Т.М. Колядич. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 320 с.
 9. Кіліченко Л. Українська дитяча література: Навчал. посібник  для студ. пед. ін-тів спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання» / Л. Кіліченко, П. Лещенко, І. Проценко. – К. : Вища школа, 1979. – 334 с.
 10. Лановик Марʼяна. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / М. Лановик, З. Лановик. – Львів : Літопис, 2000. – 614 с.
 11. Лир Э. Книга нонсенса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lir.ramot.ru/limeriki/lim1.htm  - Назва з екрану.
 12. Меламед В. Король Лир [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lir.ramot.ru/articles/article2.htm. - Назва з екрану.
 13. Мельников М. Русский детский фольклор: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / М. Мельников. – М. : Просвещение, 1987. – 240 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. ArkhyptsevB. Liubymaiapytkalymerykom [Elektronnyiresurs]. - Rezhymdostupu: http://lir.ramot.ru/articles/article3.htm. - Nazvazekranu.
 2. Bondarchuk P.F. Zozulyni cherevychky: Virshi, kazky, opovidannia, pereklady / P. Bondarchuk. - Donetsk : Donbas, 2008. – 272 s.
 3. Bondarchuk Petro [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://ukrlit.vn.ua/biography/bondarchuk.html. - Nazva z ekranu.
 4. Britsyna O., Dovzhenok H. Nisenitnytsi / O. Britsyna, H. Dovzhenok // Kalynova sopilka: Antolohiia ukrainskoi narodnoi prozovoi tvorchosti. 2-he vyd., pererob. – K. : Veselka, 1998 . – 430 s.
 5. Voropai Oleksa. Zvychai nashoho narodu. Etnohrafichnyi narys T.1. / O. Voropai. – Miunkhen : Ukrainske vyd-vo, 1958. – S. 34—36.
 6. Detskaia lyteratura anhloiazыchnыkh stran: Uchebno-metodycheskoe posobye dlia studentov y prepodavatelei ped. kolledzhei / Avtor-sostavytel: T. Yu. Ehorova. — Volohda : Yzdatelskyi tsentr VYRO, 2005. — 268 s.
 7. Zueva T.V., Kyrdan B.P. Russkyi folklor: Uchebnyk dlia vыsshykh uchebnыkh zavedenyi. – 5-e yzd. / T. Zueva, B. Kyrdan. – M. : Flynta: Nauka, 2003. – 400 s.
 8. Kapytsa F.S. Russkyi detskyi folklor: Uchebnoe posobye dlia studentov vuzov / F.S. Kapytsa, T.M. Koliadych. – M. : Flynta : Nauka, 2002. – 320 s.
 9. Kilichenko L. Ukrainska dytiacha literatura: Navchal. posibnyk  dlia stud. ped. in-tiv spetsialnosti «Pedahohika i metodyka pochatkovoho navchannia» / L. Kilichenko, P. Leshchenko, I. Protsenko. – K. : Vyshcha shkola, 1979. – 334 s.
 10. Lanovyk Marʼna, Lanovyk Zoriana. Ukrainska narodna slovesnist. Posibnyk dlia studentiv humanitarnykh fakultetiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / M. Lanovyk, Z. Lanovyk.  – Lviv : Litopys, 2000. – 614 s.
 11. Lyr Э. Knyha nonsensa [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://lir.ramot.ru/limeriki/lim1.htm. - Nazva z ekranu.
 12. Melamed  V. Korol Lyr [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://lir.ramot.ru/articles/article2.htm. - Nazva z ekranu.
 13. Melnykov M. Russkyi detskyi folklor: Ucheb. posobye dlia studentov ped. yn-tov po spets. № 2101 «Rus. yaz. ylyt.» / M. Melnykov. – M. : Prosveshchenye, 1987. – 240 s.
Сторінки 112-121

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.