Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147:373.3.011.3-051 
Автор статті 

Людмила Гаврілова

Назва статті НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Анотація

У статті проаналізовані сучасні науково-методологічні підходи до вивчення й аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів, що відповідає державним вимогам реформування освіти й тенденціям впровадження компетентнісного підходу як одного із ключових у професійній освіті сьогодення. Спираючись на матеріали державних стандартів та Закону України про вищу освіту, автор надає визначення поняття «компетентності», формулює сучасне розуміння «професійної компетентності». Також у статті виокремлено низку методологічних підходів, як-от: системний, особистісний, діяльнісний, синергетичний, аксіологічний, акмеологічний, культурологічний, на які доцільно спиратися в процесі науково-теоретичного аналізу професійної компетентності майбутніх учителів, зокрема педагогів початкової школи. Ці підходи виступають у якості загальнофілософських і загальнонаукових методологічних орієнтирів дослідження професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Ключові слова професійна компетентність, майбутні вчителі початкової школи, методологічний підхід.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Казань : Издан Казанского ун-та, 1996. – 568 с.
 2. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление / В.Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь:ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
 4. Енциклопедія освіти/ Акад. пед. наук України [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 5. Закон України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 01. 07. 2014 [Електронний ресурс] // Вища освіта : інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном [сайт]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu. – Назва з екрану.
 6. Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 205 с.
 7. Кузьмин В. П. Исторические предпосылки и гносеологические основания системного подхода / В.П. Кузьмин // Психологический журнал. – 1982. – Т.З. – № 4. – С. 41 – 51.
 8. Кузьмина Н. В. Системный подход в педагогических исследованиях / Н. В. Кузьмина // Методология педагогических исследований / ред. А. И. Пискунов, Г. В. Воробьев. — М. : НИИ ОП АПН СССР, 1980. – С. 82 – 117.
 9. Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / [за заг. ред. д. пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової]. – Харків : Вид-во Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. – 348 с
 10. Савченко О. Я.  Компетентнісний підхід як чинник якості професійної підготовки майбутнього вчителя / О. Я. Савченко // Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: теоретичні аспекти : дайджест 1 / Укл. О. В. Онопрієнко. – Донецьк : Каштан, 2011. – С. 15 – 22.
 11. Сериков Г. Н. Педагогические системы обучения / Г. Н. Сериков. – Челябинск, 1980. – 126 с.
 12. Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры / В. П. Тугаринов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 180 с.
 13. Філософський енциклопедичний словник: довідкове видання. – К.: Абрис, 2002. – С. 457.
References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev V. I. Pedagogy of creative self-development / V.I. Andreev. – Kazan' : Izdanie Kazanskogo un-ta, 1996. – 568 р. (in Russian).
 2. Afanas'ev V. G. Society: systemic nature, cognition and management / V.G. Afanas'ev –  р. (in Russian).
 3. Great Dictionary of Modern Ukrainian / [Editor V.T. Busel]. – Kуev, Irpinj:VTF “Perun”, 2004. – 1440 р. (in Ukrainian).
 4. Encyclopedia of Education / Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [Ed. V.G. Kremen]. – Kуev, Jurinkom Inter, 2008. – 1040 р. (in Ukrainian).
 5. The Law of Ukraine "On Higher Education" № 1556-VII of 01.2014[online]. – Available at:http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu. (in Ukrainian).
 6. Kagan M. S. Philosophical theory of value / M. S. Kagan. – SPb. : Petropolis, 1997. – 205 р. (in Russian).
 7. Kuz'min V. P.Historical background and epistemological foundation of the system approach /Kuz'min // Psihologicheskij zhurnal. – 1982. – Рр. 41 – 51. (in Russian).
 8. Kuz'mina N. V. System approach in educational research / N.V. Kuz'mina // Methodology of pedagogical research. – Moscow : NII OP APN SSSR, 1980. – Pp. 82 – 117. (in Russian).
 9. Scientific approaches to educational research: collective monograph / [Edited V. I. Lozova]. – Kharkiv : Vyd-vo Virovecj A. P. “Apostrof”, 2012. – 348 p. (in Ukrainian).
 10. Savchenko O. Ja. Competence approach as a factor in the quality of training future teachers / O. Ja. Savchenko // Formation of key competencies and subject of junior pupils in the learning process: theoretical aspects: a digest. – Donecjk : Kashtan, 2011. – Pp. 15 – 22. (in Ukrainian).
 11. Serikov G. N. Pedagogical training system / G. N. Serikov. – Cheljabinsk, 1980. – 126 p. (in Russian).
 12. Tugarinov V. P. The value of life and culture / V. P. Tugarinov. – L. : Izd-vo LGU, 1980. – 180 p. (in Russian).
 13. Encyclopedic Dictionary of Philosophy: reference book. – Kуev : Abrys, 2002. – P.457. (in Ukrainian).
Сторінки 7-17

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.