Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.146: 811.161.2

Автор статті  Олена Ішутіна
Назва статті ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
Анотація

У статті висвітлено питання педагогічної інноватики як одного з пріоритетних напрямків розвитку сучасної освіти. Проаналізовано відмінність інноваційних і традиційних методів контролю і з’ясовано, що інноваційні дозволяють глибше й більш якісно оцінити рівень сформованості професійної лінгвометодичної компетентності студентів-філологів, оскільки дають можливість виявити не лише власні знання, уміння й навички, а й здібності та потенційні можливості в професійній діяльності. Уточнено поняття «інтерактивні технології», з’ясовано їхню роль та місце в процесі формування і моніторингу професійної лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови. Окреслено важливість симуляційних ігор і технологій дискусійного обговорення проблеми в організації лінгвометодичного моніторингу, але при цьому акцентовано увагу на складності розроблення критеріїв оцінювання цих видів роботи і невисокій надійності інтерактивних технологій у плані кількісного вимірювання рівня сформованості професійної лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови.

Ключові слова

інноваційні технології, інтерактивні технології, професійна лінгвометодична компетентність, моніторинг, симуляційна гра. 
Список використаних джерел                                                               
 1. Дичківська І.М. Інноваційні  педагогічні  технології  : Навчальний  посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
 2. Козак Л.В. Педагогічна інноватика у розвитку нових напрямів освіти / Л.В. козак // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 2 (6). – С. 74 – 85.
 3. Марчій-Дмитраш Т.М. Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи / Т.М. Марчій-Дмитраш // Педагогічний дискурс. – 2012. – № 13. – С. 216 – 219.
 4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України  №344/2013)  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
 5. Наказ МОН України № 1176 від 14.08.2013 р. «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013
 6. Педагогічна  інноватика  [Електронний  ресурс] – Режим доступу  : www.ippo.edu.te.ua/files/science_work/resursy/14_ped_innovatika.doc – Назва з екрана.
 7. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Навч.-метод.посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За заг.ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 8. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І. Педагогічні технології в підготовці вчителя : навч.посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Харків : Колегіум, 2013. – 364 с.
 9. Феномен інновацій : освіта, суспільство, культура : монографія / за ред. В. Г. Кременя.  – К. : Педагогічна думка. – 2008. – 472 с.
 10. Хуторской А.В. Педагогическая инновация : учебное пособие для  студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогической специальности / А.В. Хуторской. – Москва : Академия, 2008. – 256 с.
 11. Чумак О.В. Парадигма освіти ХХІ століття : інноваційні аспекти / О. В. Чумак. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdf – Назва з екрана.
 12. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посібник. / П.М.Щербань. – К.:Вища школа, 2004. – 207 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Dychkivsjka  I. M.  Innovative Pedagogical Technologies / I. M.  Dychkivsjka. –
 2. Kozak L. V. Pedagogical Innovations in Developing of New Ways of Education / L. V. Kozak  // Osvitologhichnyj dyskurs. – 2014. – № 2 (6). – P. 74 – 85.  (in Ukrainian)
 3. Marchij-Dmytrash T. M. Play Modelling in Primary School Teachers’ Training / T. M. Marchij-Dmytrash // Pedaghoghichnyj dyskurs. – 2012. – № 13. – P. 216 – 219. (in Ukrainian)
 4. National Strategy for Development of Education in Ukraine until 2021 (Ukaz Prezydenta Ukrajiny №344/2013) [online]. – Available at: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html (in Ukrainian)
 5. Nakaz MON Ukrajiny № 1176 vid 14.08.2013 r. «On Approval of the Concept of Development of Continuous Pedagogical Education» [online]. – Available at:  http://vnz.org.ua/dokumenty/spysok/4487-nakaz-ministerstva-1176-vid-14082013 (in Ukrainian)
 6. Pedagogical Innovations [online]. – Available at: (in Ukrainian)
 7. Pometun O. I. Modern Lesson. Interactive Learning Technologies. / O. I. Pometun, L. V. Pyrozhenko. Edited by O.I. Pometun. – K.: Vydavnyctvo A.S.K., 2004 – 192 p. (in Ukrainian)
 8. Prokopenko I. F., Jevdokymov V. I. Pedagogical Technologies in Teachers’ Training / I/ F. Prokopenko, V. I. Jevdokymov. – Kharkiv : Koleghium, 2013. – 364 p. (in Ukrainian)
 9. The Phenomenon of Innovation: Education, Society, Culture / Edited byKreminj.  – K. : Pedaghoghichna dumka. – 2008. – 472 (in Ukrainian)
 10. Hutorskoj  A.  V. Pedagogical Innovations / A.  V. Hutorskoj. – Moskva: Akademija, 2008. – 256 p.  (in Russian)
 11. Chumak O. V. The Paradigm of Education of the XXI Century: Innovative Aspects /  Chumak [online]. – Available at: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdf(in Ukrainian)
 12. Shherbanj P. M. Training and Educational Games in Higher Education / P. M. Shherbanj. – K.:Vyshha shkola, 2004. – 207 p. (in Ukrainian)
Сторінки 155-163

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.