Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147.31

Автор статті 

Інна Хижняк

Назва статті ЖАНРИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація

У статті подається загальна характеристика напрямів досліджень електронної лінгвометодики як інноваційної галузі методичної науки, доводиться необхідність класифікації жанрів електронної лінгвометодики для початкової школи, здійснюється аналіз наявних досліджень із теми, узагальнюються їх результати. Автор дає визначення електронних лінгвометодичних видань, беручи до уваги специфіку професійної підготовки вчителя початкової школи і спираючись на найновіші досягнення вітчизняних учених, а також на результати власних наукових пошуків у галузі електронної лінгвометодики. На цій основі автор обґрунтовує класифікацію засобів електронної лінгвометодики для початкової школи, акцентує увагу на важливості системного застосування всіх жанрів електронних видань із мови й розвитку мовлення в навчальному процесі, вказує на їх спільні психолого-педагогічні, методичні, технічні ознаки, специфічні риси змісту та структури.

Ключові слова

професійна діяльність; учитель початкової школи; електронна лінгвометодика; жанри електронних видань.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика : учебн. пособ. – М.: Флинта-Наука, 2005. – 215 с.
 2. ГарцовА.Д. Электронная лингводидактика в системе инновационного языкового образования : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. –  М., 2009. – 534 с.   
 3. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В.Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова – К.: Педагогічна думка, 2010. – 160 с.
 4. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання : навч. посібн. / Т.І.Носенко. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. – 184 с.
 5. Співаковський О.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навч.-метод. посібн. /О.В. Співаковський, Л.Є. Петухова, В.В. Коткова – Херсон, 2011. – 267 с. 
 6. Шевченко В.Л. Організаційно-педагогічні та дидактико-психологічні основи проектування інформаційного навчального середовища із застосуванням програмно-інструментального комплексу : навч.-метод. посібн. / В.Л. Шевченко. – К.: Освіта України, 2010. – 104 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bovtenko M.A. Computer Linguodidactics / M.A. Bovtenko. – M. : Flinta : Nauka, 2005. – 215 p. (in Russian).

 2. Garcov A.D. E-Linguodidactics in the System of Innovative language Education : Doctor’s thesis /A.D. Garcov. – M: Rossijskij universitet druzhby narodov, 2009. –  534 p. (in Russian).

 3. Means of Information and Communication Technologies in Unified Information Space of Education Ukraine / [V. Lapinskyi, A. Pylypchuk, M. Shyshkina ta in.]; by scientific еdited of V. Bykov – K.: Pedahohichna dumka, 2010. – 160 p. (in Ukrainian).

 4. Nosenko T. Information Technologies in Education / T. Nosenko. – K. : Kyiv. un-t im. Borysa Hrinchenka, 2011. – 184 p. (in Ukrainian).

 5. Spivakovskyi O., Petukhova L., Kotkova V. Information and Communication Technologies in Primary School / O. Spivakovskyi, L. Petukhova, V. Kotkova. – Kherson, 2011. – 267 p. (in Ukrainian).

 6. Shevchenko V. Organizational and pedagogical, didactic and psychological basis of design information learning environment with application software and tool set /V. Shevchenko. – K.: Osvita Ukrainy, 2010. – 104 p. (in Ukrainian).

Сторінки 172-179

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.