Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.637.016:78

Автор статті 

Алла Козир 

Назва статті

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Анотація

Стаття аналізує актуальне в сучасній педагогічній думці поняття педагогічної майстерності. Воно тлумачиться як багатофункціональне явище, що відбиває в собі минуле світової думки, науки й мистецтва навчання та виховання, має глибокі історичні та соціальні корені. Розглянуті історичні витоки педагогічної майстерності, починаючи від шумерських шкіл, коли були утверджені основні демократичні ідеї навчання та виховання. Проаналізовано значення майстерності музикантів у Стародавньому Світі, зокрема в Давній Греції та в Стародавньому Китаї. Автором також досліджене продуктивне використання багатовікового вітчизняного досвіду як передумови розвитку професійної майстерності (традиції давньоруської педагогіки часів Київської Русі, просвітницькі зусилля братств і братських шкіл ХV – XVI ст., розвиток мистецької освіти часів українського Відродження). Продемонстрований розвиток поглядів на майстерність музиканта діячів музичного мистецтва різних часів

Ключові слова

педагогічна майстерність, майстерність музиканта, професійна діяльність

Список використаних джерел                                                               

1. Васильченко О.В. Музыкальные культуры мира / О.В.Васильченко. – М. : Рос. Ун-т дружбы народов, 2001. – С. 105 – 218.

2. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич [под ред. И.А. Зязюна]. – М. : Просвещение, 1989. – 303 с.

3. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. Изд-е 2-е, измен. / С.Н. Крамер; перевод с англ. Ф.Мендельсон. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 235 с.

4. Михайличенко О.В. Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі : навч. посіб. – Суми : ВАТ «СОДІ вид-во «Козацький вал», 2006. – 102 с.

5. Ушинский К.Д. Проблемы педагогики / Константин Дмитриевич Ушинский. – М. : Изд-во УРАО, 2002. – 592 с.

References (Translated and Transliterated)

1. Vasylchenko О.V. Musical Cultures of the World /О.V. Vasylchenko. – М.: Russian University of Peoples' Friendship, 2001. – P. 105–218. (inRussian)

2. ZiaziunI.А. Basics of pedagogical skills / I.А. Ziaziun, I.F. Krivonos, N.N.Таrаsеvich [Ed. byI.А. Ziaziun]. – М.: Prosveshenie, 1989. – 303 p. (inRussian)

3. KramerS.N. The story begins in Sumer. Ed. 2-nd, change / S.N. Kramer; translated from English byF. Mendelson. – M.: Nauka. Glavnaiaredaktsiiavostochnoiliteratury, 1991. – 235 p. (inRussian)

4. Mykhailychenko О.V. Basic methods of teaching social disciplinesat higher establishment: Textbook. – Sumy : VАT «SОDІ vyd-vo «Kozatskyivаl», 2006. – 102 p. (inUkrainian)

5. UshinskiyK.D. Problems of Pedagogy / KonstantinDmitrievichUshinskiy. – М.: Izd-vо URAO, 2002. – 592 p. (in Russian)

Сторінки 18-27

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.