Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:811.112

Автор статті 

Ірина Лобачова

Назва статті

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація

У статті розглянуто етапи формування іншомовної комунікативної компетентності, що є домінантною в оволодінні іноземною мовою майбутніми вчителями-мовниками. Встановлено взаємозв’язок комунікативної компетентності з соціокультурними знаннями, які допомагають ефективній соціалізації особистості в новому для неї іншомовному оточенні. З’ясовано, що комунікативна компетентність консолідує в собі вміння виголошувати монологічні промови та вести діалог іноземною мовою, сприймати, читати і розуміти на слух безпосередньо автентичні тексти. Акцентовано увагу на складових іншомовної мовленнєвої компетенції (фонетичній, лексичній, комунікативній, граматичній, лінгвістичній, соціолінгвістичній) і на її ролі у формуванні культури іншомовної мовленнєвої комунікації. Окреслено вимоги до організації навчальної діяльності щодо розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. 

Ключові слова

іншомовна комунікативна компетентність, лінгвістична компетентність, прагматична компетентність, комунікативні вміння, декларативні знання, комунікативна культура.

Список використаних джерел                                                               

1. Passov Ye.I. Communicative method of teaching foreign language speaking. – Moscow : Prosveshchenie, 1991. – 223 p. (in Russian)

2. Bachman Lyle F. and Palmer Adrian S. The Construct Validation of Some Components of Communicative Proficiency // TESOL Guarterli. – 1982. – Vol. 16. – September. – № 3. – P.449– 465. (in English)

3. Brumfit Ch. J. Communicative Methodology in Language Teaching. – Cambridge : Cambridge Univ. Press. – 1990. – 166 p. (in English)

4. Littlewood W. Communicative Language Teaching. – Cambridge : Cambridge Univ. Press. – 1991. – 108 p. (in English)

References (Translated and Transliterated)

1. Passov Ye.I. Communicative method of teaching foreign language speaking. – Moscow : Prosveshchenie, 1991. – 223 p. (in Russian)

2. Bachman Lyle F. and Palmer Adrian S. The Construct Validation of Some Components of Communicative Proficiency // TESOL Guarterli. – 1982. – Vol. 16. – September. – № 3. – P.449– 465. (in English)

3. Brumfit Ch. J. Communicative Methodology in Language Teaching. – Cambridge : Cambridge Univ. Press. – 1990. – 166 p. (in English)

4. Littlewood W. Communicative Language Teaching. – Cambridge : Cambridge Univ. Press. – 1991. – 108 p. (in English)

 

Сторінки 28-34

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.