Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 371.037.012.7
Автор статті 

Елліна Панасенко 

Назва статті

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Анотація

У статті проаналізовано проблему підготовки майбутнього вчителя до проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх школах України. Визначено експеримент та дослідну роботу як провідні емпіричні методи науково-педагогічного дослідження. Означена проблема висвітлюється в контексті дослідницької діяльності в загальноосвітній і вищій школі України. Представлено методологічні засади  дослідно-експериментальної роботи в системі освіти. Розкрито структуру педагогічного експерименту (пошукова фаза; концептуальна фаза; прогностична фаза; організаційна фаза; технологічна фаза; фаза узагальнення й упровадження результатів експерименту; фаза рефлексії, контролю та оцінювання даних експерименту). Схарактеризовано гіпотезу як науково-методологічне підґрунтя педагогічного експерименту. Зазначено провідні форми організації науково-дослідної діяльності студентів у вищій педагогічній освіті в Україні. Підкреслено роль дослідно-експериментальної роботи в розробленні інноваційних технологій навчання та виховання молодого покоління.

Ключові слова дослідно-експериментальна робота, педагогічний експеримент; науково-дослідна діяльність; вища школа; майбутній учитель; гіпотеза експерименту.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бережна Т. Дослідно-експериментальна робота у ЗНЗ / Т. Бережна // Практика управління закладом освіти. − 2008. − № 2. − С. 32 − 39.
 2. Голодюк Л. С. Організація дослідно-експериментальної роботи в школі / Л. С. Голодюк // Управління школою. − 2013. − № 10  −12. − С. 44 − 51.
 3. Жосан О. Е. Педагогічний експеримент / О. Е. Жосан // Управління школою. − 2009. − № 27. – Спецвипуск.
 4. Панасенко Е. А. Експеримент у педагогічних дослідженнях  в Україні : теорія та практика (1943–1991 рр.) : монографія / Е. А. Панасенко. – Донецьк : Державне підприємство Ордена “Знак пошани” всеукр. державне багатопрофільне вид-во “Донбас”, 2013. – 756 с.
 5. Пасічник О.Б. Управлінські аспекти організації дослідно-експериментальної діяльності навчального закладу : досвід / О. Б. Пасічник, А. Я. Нагорний, Л. Лукашенко // Управління школою. − 2012. − № 19 − 21. − С. 67 − 95.
 6. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (Зі змінами): Наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 року № 114 (у редакції наказу № 1054 від 23.11.2009 року) // Освіта України. − 2010. − № 6. − С. 1, 4; Директор школи. − 2010. − № 9. − С. 25 −30.
 7. Приходченко К.І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища ЗНЗ гуманітарного профілю / К.І. Приходченко // Управління школою. − 2008. − № 13. – Вкладка. – С. 1 − 8; Продовження: № 16; № 25. − Вкладка.
 8. ШейкоВ.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності/ В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2004. – 307с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Berezhna T. Research and Experimental Work in Secondary School / T. Berezhna // Praktyka upravlinnja zakladom osvity. − 2008. − № 2. − P. 32−39. (in Ukrainian)
 2. 2. Gholodjuk L. S. Organization of Research and Experimental Work in Secondary School / L. S. Gholodjuk // Upravlinnja shkoloju. − 2013. − № 10−12. − P. 44−51. (in Ukrainian)
 3. 3. Zhosan O. E. Pedagogical Experiment / O. E. Zhosan // Upravlinnja shkoloju. − 2009. − № 27. – Specvypusk. (in Ukrainian)
 4. 4. Panasenko E. A. Experiment in Pedagogical Researches in Ukraine (1943–1991) / E. A. Panasenko. – Donecjk : Derzhavne pidpryjemstvo Ordena “Znak poshany” vseukr. derzhavne baghatoprofiljne vyd-vo “Donbas”, 2013. – 756 p. (in Ukrainian)
 5. 5. Pasichnyk O.B. Administrative Aspects of Organization of Research and Experimental Activities of the Educational Establishment: Experience / O. B. Pasichnyk, A. Ja. Naghornyj, L. Lukashenko // Upravlinnja shkoloju. − 2012. − № 19−21. − P. 67−95. (in Ukrainian)
 6. 6. The Provision about Experimental Comprehensive Educational Establishment (With Changes): Nakaz Ministerstva osvity i nauky vid 20.02.2002 roku № 114 (u redakciji nakazu № 1054 vid 23.11.2009 roku) // Osvita Ukrajiny. − 2010. − № 6. − P. 1, 4; Dyrektor shkoly. − 2010. − № 9. − P. 25−30. (in Ukrainian)
 7. 7. Prykhodchenko K. I. Research and Experimental Work on Organizing the Creative Educational Environment of Secondary School of Humanitarian Profile / K. I. Prykhodchenko // Upravlinnja shkoloju. − 2008. − № 13. – Vkladka. – P. 1−8; Prodovzhennja: № 16; № 25. – Vkladka. (in Ukrainian)
 8. 8. Shejko V. M. Organization and Methodology of Scientific and Research Activities / V. M. Shejko, N. M. Kushnarenko. – K. : Znannja, 2004. – 307 p. (in Ukrainian)
Сторінки 35-45

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.