Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.016
Автор статті 

Тан Цземін 

Назва статті

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ У КИТАЇ

Анотація

Стаття присвячена вивченню сучасних підходів до музичного навчання учнів у Китаї, які зорієнтовані на традиції національної філософії, культури, музики й педагогіки цієї країни. Автор визначає провідне місце музики в ієрархії цінностей китайської культури і вказує, що традиційно в музичному навчанні учнів у Китаї перевага віддавалася вихованню моральних якостей.

Також описані риси традиційної музичної системи Китаю, яка складалася із 12 видів звуків-дзвонів, які мали специфічні назви й наділялися магічними властивостями. Визначено давньокитайське ставлення до музики як ідеальної, звукопластичної моделі гармонійного космосу, яка може урівноважувати всі крайності, виправляти дисбаланс у будь-якому явищі. Давні китайські філософи вважали, що виховання шляхетності душі слід реалізовувати насамперед музикою, а основними естетичними категоріями художньої системи й музичного виховання називали узгодження й гармонію.

Крім того, у статті схарактеризована специфіка ладового мислення китайської музики: філософсько-естетичні основи пентатонічного звукоряду, ступені якого пов’язувалися з п’ятьма типами семантичного інтонування в китайській мові, ототожнювалися з п’ятьма стихіями природи, сторонами світу, з рангами соціальної ієрархії тощо.Розвиваючись на основі пентатонічного ладу, китайська музика володіє вельми широким інтонаційним діапазоном.

У висновках зазначено, що давні філософсько-естетичні погляди на місце музики в житті суспільства і вихованні особистості мають ключове значення у формуванні системи музичного виховання сьогодення.

Ключові слова традиційне китайське музичне мистецтво, музична педагогіка, музичне виховання.
Список використаних джерел                                                               

 1. Алкон Е.М. Музыкальное мышление Востока и Запада /Е.М. Алкон. — Владивос­ток: Изд. Дальневосточного университета, 1999. — 169 с.  

2. Бай Шаожун. Из истории развития вокального искусства / Бай Шаожун // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. — № 20 (231). – Луганськ : ЛНУ, 2011. – Частина ІІІ. – С. 203—207.

3. Калашник Л.С. Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання: [наукова монографія] / Любов Сергіївна Калашник. — Запоріжжя : Поліграф, 2004. — 259 с. 

4. Конфуций : Изречения : книга песен и гимнов / Конфуций [пер. с кит.]. — Х. : Фолио ; М. : АСТ, 2000. — 446 с.

5. Цзінь Нань. Особливості вокальної підготовки студентів з КНР в інститутах мистецтв України / Цзінь Нань // Теоретичні та методологічні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методол. семінару. – Чернівці, 2009. – С. 191—192.

References (Translated and Transliterated)

1. Alkon Ye.M. The musical thinking of East and WestYe.М. Alkon. — Vladivostokк: Izd. Dalnevostochnogo universiteta, 1999. — 169 p. (in Russian)

2. Bai Shaozhun. From the history of the vocal art developmentBai Shaozhun // Journal of Luhansk National University named after Taras Shevchenko : Pedagogical Sciences. — № 20 (231). – Luhansk : LNU, 2011. – Part ІІІ. – P. 203—207. (in Russian)

3. Kalashnyk L.S. Ancient Chinese mythology as a means of family education: [scientific monograph] / Liubov Serhiivna Kalashnyk. — Zaporizhzhia : Polihraf, 2004. — 259 p. (in Ukrainian)

4. Confucius : Sayings : Book of songs and anthems / Confucius [translated from Chinese].Kharkov : Folio ; Moscow : AST, 2000. — 446 p. (in Russian)

5. Zin Nan. Peculiarities of students vocal training of China in Arts Institutes of Ukraine / Zin Nan // Theoretical and methodological foundations of continuous arts education : zb. materialiv nauk.-metodol. seminaru. – Chernivtsi, 2009. – P. 191—192. (in Ukrainian)  

Сторінки 46-54

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.