Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.011:784
Автор статті 

Інь Маоюань

Назва статті

ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У ВОКАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ КИТАЮ

Анотація

У статті проаналізовані процеси реформування вищої школи Китайської народної республіки, які стосуються викладання предметів гуманітарного циклу, зокрема специфічні риси вокального мистецтва Китаю. Автор визначає типову рису сучасної китайської вокальної школи – її спрямованість на європейські музичні орієнтири і в той самий час опора на вікові національні традиції вокального виконавства. Вивчення досвіду китайської вокальної школи, зокрема, узагальнення  канонів традиційного народного й професійного мистецтва КНР становить мету статті.

Указано, що на розвиток вокального мистецтва Китаю наразі впливає національна філософія мистецтва, згідно з якою музика є синтетичним мистецтвом звука, слова і жесту. Крім того, музичний звук у його художній цілісності активно впливає на психіку і свідомість людини. Велике значення в розвитку науки та культури Китаю відіграло педагогічне вчення Конфуція, що ґрунтується на найдавніших традиціях і прокладає шлях до майбутніх поколінь. Філософ, для якого музика була незмінною супутницею, натхненням і шляхом досягнення «Лі» – зразкової високоморальної поведінки, надавав великого значення навчанню музичного мистецтва як самостійної дисципліни. Конфуцієм було започатковане збереження народних традицій, зокрема збирання пісенного фольклору.

Відзначено, що вплив багатовікових національних традицій відчувається у сучасному музично-вокальному навчанні майбутніх учителів у Китаї. Проте в культурній парадигмі китайського мистецтва помітний також вплив європейських вокальних шкіл.

У висновках вказано особливе значення процесу взаємодії культур, що відбувається в умовах культурного обміну України і Китаю, взаємне збагачення методик вокального навчання, дотримання принципу наступності як у вокальній педагогіці, так і у виконавстві обох країн.

Ключові слова вокальне мистецтво, співацька діяльність, національна вокальна школа Китаю, вокально-педагогічна творчість.
Список використаних джерел                                                               

1. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект /Алексеев Э. Е. – М.: Сов. композитор, 1986. – 238 с.

2. Вей Лімін. Формування вокальної культури студентів інститутів мистецтв на засадах художньо-мистецьких традицій /Вей Лімін //Молодь і ринок: щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: ДДПУ, 2011. – Вип. № 10 (81) – С. 159 – 163.

3. Конфуций: Изречения: книга песен и гимнов /Конфуций [переводс кит.]. – Харьков: Фолио; Москва: АСТ, 2000. — 446с.

References (Translated and Transliterated)

1. Alekseev E.Ye. Early folklore intoning : High Voiced Aspect / Alekseev E.Ye. – M. : Sov. kompositor, 1986. – 238 p. (in Russian)

2. VeiLimin. FormingtheVocalCultureofStudentsofArtsInstitutionsontheBasisofArtisticandArtTraditions / VeiLimin // Youthandmarket : quarterlyscientific and pedagogical and economic journal of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. – Drohobych: DDPU, 2011. – Vyp. № 10 (81) – P. 159 – 163. (in Ukrainian)

3. Confucius : Sayings : Bookofsongsandanthems / Confucius [translated from Chinese]. – Kharkov : Folio ; Moscow : AST, 2000. — 446 p. (in Russian)

Сторінки 55-63

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.