Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 811.161.1’373.43
Автор статті 

Світлана Помирча, Тамара Бєльська 

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ЕМОЦІЙНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ В СТРУКТУРІ СЛОВА

Анотація У статті проаналізовано лексичний експресивний склад, вибудуваного на принципі антропоцентризму й активно вживаного в його первинній та вторинній експресивних функціях. Зазначено про наявність універсальних і національно-специфічних рис у позначенні конкретних фрагментів картини світу. Актуальність цієї проблеми полягає у тому, що емоційно-експресивна лексика є важливою у вивченні лексичного складу мови в цілому та під час ознайомлення студентів із розділом «Лексикологія» на заняттях зокрема. Для досягнення поставленої мети необхідно, по-перше, здійснити семантичний аналіз забарвленої лексики в літературі другої половини ХVI ст., по-друге, з'ясувати функції емоційно-експресивної лексики в українській літературі 80-90-х років ХVI ст.. Практичне значення статті полягає в тому, що результати статті можуть бути використані на факультативних заняттях, засіданнях мовного гуртка та у викладанні курсів лексикології, аналізу тексту, стилістики тощо у вищих навчальних закладах.
Ключові слова лексичний експресивний склад мови, мовна картина світу, концептуальна картина світу, стилі мовлення.
Список використаних джерел                                                               

1. Бойко Н.І. Українська експресивна лексика / Н.І. Бойко: Семантичний лексикографічний і функціональний аспекти. – Ніжин: Аспект – Поліграф, 2005. – 550 с.

2. Бурячок А.А. Оцінна лексика в українській літературній мові / А.А. Бурячок // Українське усне літературне мовлення. – К. : Наук. думка, 1967. – С. 76 – 83.

3.Бойко Н.І. Типи лексичної експресивності в українській літературній мові / Н.І. Бойко // Мовознавство. – 2002. – № 2 / 33 – С. 10 – 21.

4. Матвеева Т.В. Лексическая экспрессивность в языке / Т.В. Матвеева. – Свердловск: Изд-во Урал.гос. ун-та, 1986. – 91 с.

References (Translated and Transliterated)

1. Boyko N.I. Ukrainian expressive vocabulary / N.I. Boyko: Semantic lexicographical and functional aspects. – Nizhyn: Aspekt – Poligraf, 2005. – 550 p.( in Ukrainian)

2. Buryachok A.A. Estimated vocabulary in Ukrainian literary language / A.A. Buryachok // Ukrainian oral literary speech. – K. : Nauk. dumka, 1967. – P. 76 – 83.( in Ukrainian)

3. Boyko N.I. Types of lexical expressivity in Ukrainian literary language / N.I. Boyko // linguistics. – 2002. – № 2 / 33 – P. 10 – 21. ( in Ukrainian)

4. Matveeva T.V. Lexical expressivity in language / T.V. Matveeva. – Sverdlovsk: Izd-vo Ural.gos. un-ta, 1986. – 91 p. ( in Russian)

Сторінки 64-71

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.