Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 94(477)+32(477)
Автор статті  Валерій Сиротенко
Назва статті ВІД МАЙДАНУ ДО МАЙДАНУ: ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ МАЙДАНУ 2004 РОКУ ТА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Анотація На підставі принципів літературознавчого аналізу в статті розглядаються прозові та віршовані твори (деякі вперше) сучасних українських письменників, в яких порушена тема Майдану та революції Гідності. Метою аналізу є зосередження на виявленні авторських позицій відносно розуміння причин виникнення Майдану, його рушійних сил та ідейного запалу. Звертається увага на те, яку націотворчу та суспільнотворчу функцію виконував і виконує феномен Майдану у справі утвердження України як суверенної європейської держави. Також підкреслюються різноманітні художні підходи щодо змалювання обраних подій та персонажів, що дозволяє оцінити естетичну значимість обраних творів, визначити окремі риси авторської індивідуальності. Результати дослідження можна використати під час читання спецкурсів та спецсемінарів зі студентами гуманітарних спеціальностей, проведення виховних заходів, спрямованих на формування національно-патріотичних позицій молоді.
Ключові слова Майдан, революція Гідності, національна свідомість, людська гідність, суспільний спротив, російсько-імперське мислення, націоналізм, шовінізм, політтехнології, українська й російська ментальність, державна суверенність.
Список використаних джерел                                                               

1.    https://uk.wikipedia.org/wiki.

2.    http://vsiknygy.net.ua/news/7290/.

3.    http://www.segodnya.ua/culture/showbiz/zapicki-ukrajinckoho-camacshedsheho-roman-o-cheloveke-i-natsii-co-claboj-nervnoj-cictemoj.html. 

4.    Андрухович Ю. Московіада / Ю. Андрухович. // Андрухович Ю. Рекреації. Романи. – К. : «Видавництво ЧАС», 1997.  – С. 114–246.

5.    Бетко Ірина. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) / І. Бетко. // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 54–64.

6.    Будін Пер-Арне. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича «Московіада» / Пер-Арне Будін. // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 62–66.

7.    Буць О. Реквієм / О. Буць. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://probapera.org/publication/13/28072/rekvijem.html.

8.    Голобородько Ярослав. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко / Я. Голобородько. // Слово і час. – 2009. – № 12. – С. 74–79.

9.    Горбачук В.Т. Передмова до поетичної збірки А. Тарана «Бути людиною» / В.Т. Горбачук. // Таран А. Бути людиною : Поезії. - Краматорськ, 1998. – С. 6 – 7.

10.  Дзюба І. Не позбавляйте Україну майбутнього! Відкритий лист до Президента України Л.Д. Кучми / І. Дзюба. // Слово і час. – 2004. – № 12. – С. 5.

11.  Дмитрук А. Никогда мы не будем братьями… / А. Дмитрук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://expertov.com/nikogda-my-ne-budem-bratyami.

12.  ЖулинськийМ. Президентові України Л.Д.Кучмі / М.Жулинський. // Слово і час. – 2004. - № 12. – С. 3–4.

13.  Забужко О. Альбом для Густава / О. Забужко. Тут могла б бути ваша реклама. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – С. 278–307.

14.  Коназюк Г. Памʼяті Небесної Сотні / Г. Коназюк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://probapera.org/publication/13/28064/pamyati-nebesnoji-sotni.html.

15.  Костенко Л. Записки українського самашедшего / Ліна Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 416 с.

16.  Лапушкіна Н. «Не можу не бути людиною» (Анатолій Олексійович Таран) / Н.П. Лапушкіна // Лапушкіна Н. Українське письменство Краматорська. – Краматорськ, 2003. – С. 71 – 80.

17.  Максименко О. Слово А. Тарана – філософська лірика сучасного життя / О. Максименко, В. Сиротенко. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Частина І. – 2010. – № 4 (191).– С. 91–95.

18.  Овдійчук Л. «Привези мені, тату, свободу…» (нотатки про Євромайдан-2013) / Л. Овдійчук. – З особистого архіву В.П. Сиротенка.

19.  Поліщук Олена. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі / О. Поліщук. // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 70–74.

20.  Таран А. Воля / А. Таран. – З особистого архіву В.П. Сиротенка.

21.  Черрі В. Я (Україна) / В. Черрі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://probapera.org/publication/13/27932/ya-ukrajina.html.

22.  Ясен Л. Американець / Л. Ясен. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://probapera.org/publication/13/28144/amerykanets.html. 

References (Translated and Transliterated)

1.    https://uk.wikipedia.org/wiki.

2.    http://vsiknygy.net.ua/news/7290/.

3.    http://www.segodnya.ua/culture/showbiz/zapicki-ukrajinckoho-camacshedsheho-roman-o-cheloveke-i-natsii-co-claboj-nervnoj-cictemoj.html. 

4.    Andrukhovych Yu. Moskoviada / Yu. Andrukhovych. // Andrukhovych Yu. Rekreatsii. Romany. – K. : «Vydavnytstvo ChAS», 1997.  – S. 114-246. (in Ukrainian)

5.    Betko Iryna. Arkhetypalna postat blaznia v ukrainskii postmodernii prozi (na prykladi tvoriv Yu. Andrukhovycha ta in.) / I. Betko. // Slovo i chas. – 2009. – № 3. – P. 54–64. (in Ukrainian)

6.    Budin Per-Arne. Kinets imperii: roman Yuriia Andrukhovycha «Moskoviada» / Per-Arne Budin. // Slovo i chas. – 2007. – № 5. – P. 62–66. (in Ukrainian)

7.    Buts O. Rekviiem / O. Buts. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://probapera.org/publication/13/28072/rekvijem.html. (in Ukrainian)

8.    Holoborodko Yaroslav. Seksmentalna traiektoriia Oksany Zabuzhko / Ya. Holoborodko. // Slovo i chas. – 2009. – № 12. – S. 74–79. (in Ukrainian)

9.    Horbachuk V. T. Peredmova do poetychnoi zbirky A. Tarana «Buty liudynoiu» / V. T. Horbachuk. // Taran A. Buty liudynoiu : Poezii. - Kramatorsk, 1998. – P. 6 – 7. (in Ukrainian)

10.  Dziuba I. Ne pozbavliaite Ukrainu maibutnoho! Vidkrytyi lyst do Prezydenta Ukrainy L.D. Kuchmy / I. Dziuba. // Slovo i chas. – 2004. – № 12. – P. 5. (in Ukrainian)

11.  Dmytruk A. Nykohda mы ne budem bratiamy… / A. Dmytruk. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu – http://expertov.com/nikogda-my-ne-budem-bratyami. (in Russian)

12.  Zhulynskyi M. Prezydentovi Ukrainy L.D. Kuchmi / M. Zhulynskyi. // Slovo i chas. – 2004. – № 12. – P. 3–4. (in Ukrainian)

13.  Zabuzhko O. Albom dlia Hustava / O. Zabuzhko. Tut mohla b buty vasha reklama. – Kharkiv : Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dozvillia», 2014. – S. 278–307. (in Ukrainian)

14.  Konaziuk H. Pamʼiati Nebesnoi Sotni / H. Konaziuk. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http://probapera.org/publication/13/28064/pamyati-nebesnoji-sotni.html. (in Ukrainian)

15.  Kostenko L. Zapysky ukrainskoho samashedsheho / Lina Kostenko. – K. : A-BA-BA-HA-LA-MA-HA, 2014. – 416 p. (in Ukrainian)

16.  Lapushkina N. «Ne mozhu ne buty liudynoiu» (Anatolii Oleksiiovych Taran) / N. P. Lapushkina.  // Lapushkina N. Ukrainske pysmenstvo Kramatorska. - Kramatorsk, 2003. – P. 71 – 80. (in Ukrainian)

17.  Maksymenko O., Syrotenko V. Slovo A. Tarana – filosofska liryka suchasnoho zhyttia / O. Maksymenko, V. Syrotenko. // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filolohichni nauky. Chastyna I. – 2010. – № 4 (191).– P. 91–95. (in Ukrainian)

18.  Ovdiichuk L. «Pryvezy meni, tatu, svobodu…» (notatky pro Yevromaidan-2013) / L. Ovdiichuk. – Z osobystoho arkhivu V.P. Syrotenka. (in Ukrainian)

19.  Polishchuk Olena. Pozytsiia personazha v ukrainskii postmodernii prozi / O. Polishchuk. // Slovo i chas. – 2003. – № 2. – P. 70–74. (in Ukrainian)

20.  Taran A. Volia / A. Taran. – Z osobystoho arkhivu V.P. Syrotenka. (in Ukrainian)

21.  Cherri V. Ya (Ukraina) / V. Cherri. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu – http://probapera.org/publication/13/27932/ya-ukrajina.html. (in Ukrainian)

22.  Yasen L. Amerykanets / L. Yasen. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu – http: // probapera.org/publication/13/28144/amerykanets.html. (in Ukrainian)

Сторінки 72-86

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.