Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [371.4:37.035.2]
Автор статті 

Ірина Федь, Аліна Шейкаш 

Назва статті

ПРАЦЕЛЮБСТВО В СИСТЕМІ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Анотація У статті розглянуто проблему виховання дітей працелюбством, виявлено позитивний вплив праці як необхідної умови виховання активної й творчої особистості. Працелюбство стає могутнім засобом формування громадянина тоді, коли дитина здатна знайти себе в ній, виявити й розвинути свої творчі можливості, виразити себе як особистість. Праця дає необмежені можливості для реалізації комплексного підходу у формуванні особистості, для поєднання всіх засобів і форм впливу на становлення у дитини громадянських рис. Важливою є цілеспрямованість, здатність долати труднощі, що неминучі в будь-якій праці, перемога над собою. Без працелюбства в людини не можуть розвиватися воля, характер, творчі здібності. Без цього вона не може стати індивідуальністю, особистістю, сином своєї Батьківщини.
Ключові слова праця; працелюбство; трудове виховання; творча особистість.
Список використаних джерел                                                               

1. Кузьмінський А.І. Педагогіка / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 261 – 273.

2. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей / А.С. Макаренко// Твори в 7 т. – T.4. –К.: Рад. шк., 1954. – С. 387.

3. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів / Г.С. Сковорода// У 2 т. – T.1. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 418.

4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський// T.5. – К.: Радянська школа, 1977. – С. 483.

5. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5 т. – Т.1. – К.: Радянська школа, 1976. – С. 166.

6. Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні / К.Д. Ушинський //  Вибрані педагогічні твори: В 2 т. – T.1. – К. : Радянська школа, 1983. – С. 107 – 113.

References (Translated and Transliterated)

 1. Kuz`mins`ky`j A.I., Omelyanenko V.L. (2003). Pedagogy. Kyiv, Ukraine: Znannya-Pres [in Ukrainian].

2. Makarenko A.S. (1954). Lectures on parenting. Kyiv, Ukraine: Radyans`ka shkola [in Ukrainian].

3. Skovoroda G.S. (1973). Complete works. Kyiv, Ukraine: Nauk. dumka [in Ukrainian].

4. Suxomly`ns`ky`j V.O. (1976). Selected works. Kyiv, Ukraine: Radyans`ka shkola. [in Ukrainian].

5. Suxomly`ns`ky`j V.O. (1976). Problems of education comprehensively developed person. Kyiv, Ukraine: Radyans`ka shkola [in Ukrainian].

6. Ushy`ns`ky`j K.D. (1983). Labor in its psychological and educational value. Kyiv, Ukraine: Radyans`ka shkola [in Ukrainian].

Сторінки 87-93

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.