Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [37.035:331: 37.018.51]"20"
Автор статті 

Ольга Хващевська

Назва статті ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СІЛЬСЬКОГО УЧНЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
Анотація

У статті розглянуто трудове виховання як чинник соціалізації особистості сільського учня, охарактеризовано основний зміст, форми та методи трудової діяльності, які сприяли успішній соціалізації учнів у другій половині ХХ століття.

Розкрито, що трудове виховання сприяло соціалізації сільських учнів, яка включала в себе три стадії: адаптацію, індивідуалізацію й інтеграцію

Виявлено підходи до розгляду найбільш важливих аспектів поняття підготовки школярів до самостійної трудової діяльності: трудове виховання, трудова спрямованість, формування позитивного ставлення до праці, творчий підхід до трудової діяльності, моральні проблеми підготовки школярів до праці.

Визначено, що найважливішим завданням для школи повинна стати інтенсивна і всебічна підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності, що забезпечить їм економічну незалежність, яка б наповнювалась моральним, духовним сенсом їхнього життя, формувала готовність вирішувати проблеми, що стоять перед суспільством.
Ключові слова соціалізація, учень, школа, трудове виховання, трудова діяльність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Скаткин М. Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М. Н. Скаткин, Э. Г. Костяшкин. – М. : Просвещение, 1984. – 191 с.
 2. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1979. – Т. 1. – 562 с.
 3. Сухомлинський В. А.  Мудрая власть коллектива / В.А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 3. – 283 с.
 4. Сухомлинський В. А. Серце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогіка, 1979. – Т. 1. – 229 с.
 5. Атутов П.Р., Поляков В.А. Крепить и развивать союз учения и труда //Школа и производство, – 1984. – № 1. С. 3 8.
 6. Мальковская Т. Н. Воспитание учащихся в процессе трудового обучения / Т. Н.Мальковская. – М: Просвещение, 1986. – 192 c.
 7. Омельченко С. А. Формирование морально- ценностного отношения к труду у старшеклассников в условиях рыночной экономики: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. А. Омельченко. – Славянск, 1997. – 184 с. 
References (Translated and Transliterated)
 1. Skatkin M. N. Labor education and career guidance of school students / M.N. Skatkin, Je. G. Kostjashkin. – M. : Prosveshhenie, 1984. – 191 p.
 2. Sukhomlinsky V. A. Citizen’s birth / V. A. Sukhomlinsky. – M. : Pedagogika, 1979. – V. 1. – 562 p.
 3. Sukhomlinsky V. A. Collective’s Wise Power / V. A. Sukhomlinsky. – M. : Pedagogika, 1981. – V. 3. – 283 p.
 4. Sukhomlinsky V. A. Give the heart to the children / V. A. Sukhomlinsky. – M. : Pedagogika, 1979. – V. 1. – 229 p.
 5. Atutov P.R., Poljakov V.A. To fix and develop the union of the doctrine and work // Shkola i proizvodstvo, – 1984. – №1. P. 3 – 8.
 6. Mal'kovskaja T. N. Education of pupils in the course of labor training / T. N.Mal'kovskaja. – M: Prosveshhenie, 1986. – 192p.
 7. Omel'chenko S. A. The formation of moral and valuable attitude to work  at seniors in the conditions of market economy: dis…. kand. ped. sciences: : 13.00.01 / S. A. Omel'chenko. – Slavjansk, 1997. – 184 p.
Сторінки 94-102

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.