Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 613.71:617.7-053.2
Автор статті 

Владислав Дичко, Данило Дичко, Владислав Василевський

Назва статті ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ
Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного фізичного виховання – забезпеченню оптимальних специфічних умов навчання і виховання дитини з патологією зору, її подальшої соціально-трудової реабілітації та інтеграції в суспільство. Здоровий спосіб життя молоді, спостереження за їхньою руховою активністю знаходяться в центрі уваги медико-біологічних та педагогічних досліджень різних країн.

Метою нашого дослідження було вивчення показників рухової активності дітей шкільного віку з патологією зору. Мета методики – оцінити витривалість кистей рук і наявність асиметрії по витривалості руки сили. Обстеження за методикою «Динамометрія» проводили за допомогою ручного електронного динамометра.Досліджуваному пропонували якомога сильніше стиснути рукою пружину динамометра і утримувати протягом певного інтервалу часу задане м'язове зусилля, яке розраховується у відсотках від максимального. Нами проведені дослідження, спрямовані на встановлення рухових здібностей у сліпих і слабозорих хлопчиків і дівчаток. Вивчення показників, що характеризують силові здібності сліпих та слабозорих дітей 7-17 років показало, що хлопчики з вадами зору відстають від практично здорових хлопчиків-однолітків при виконанні тестів, що характеризують силові здібності. Така ж закономірність спостерігається і у слабозорих і сліпих дівчаток, по відношенню до здорових, віком 7-17 років. 
Ключові слова рухова діяльність, сліпі і слабозорі, діти.
Список використаних джерел                                                               
 1. Акимова А.К. Двигательная активность и морфофункциональные особенности детей с патологией органа зрения / А.К. Акимова, В.А. Зубов // В кн.: Физическая культура в оздоровительных группах. – Минск, 1973. – С. 94 – 96.
 2. Григоренко В.Г. Педагогические основы физической реабилитации инвалидов с нарушениями функций спинного мозга. – М., 1991. – 387 с.
 3. Давидова О.М. Вікова динаміка функціональної рухливості нервових процесів на предметні та словесні подразники в учнів старшого шкільного віку / О.М. Давидова // Вісник Черкаського університету. – 1998. – № 2. – С. 40 – 43.
 4. Кириллова Л.И. Клинические формы нарушений зрения и физическое воспитание слабовидящих детей / Л.И. Кириллова, Л.С. Сековец // В сб. «Проблемы физического воспитания аномальных детей». – М., 1987. – С. 45 – 49.
 5. Смурова Т.С. Эффективность танцевальных занятий для повышения уровня физической подготовленности инвалидов по зрению / Т.С. Смурова // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 1. – С. 13 – 16.
 6. Шеремет Б.Г. Точність pyxiв та самоконтроль як фактори оптимізації корекційного навчання рухових дій сліпих учнів різного віку. – Інтеграція аномальної дитини в суспільні відносини. – Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 1994. – С. 40 –45.
References (Translated and Transliterated)
 1. Akimova A.K. Moving Activity and Morphological and Functional Features of Children with Vision Pathology / A.K.  Akimova, V.A. Zunov // Physical Culture in Sanitary Groups. – Minsk, 1973. – P. 94 96. (in Russian) 
 2. Grigorenko V.G. Pedagogical Bases of Physical Rehabilitation of People with Disabilities of the Spinal Cord / V.G. Grigorenko. – M., 1991. – 387 p. (in Russian) 
 3. Davydova O.M. Age Dynamics of Functional Mobility of Nervous Processes and Subject Verbal Stimuli of the High School Students / O.M. Davydova // Cherkasy University Bulletin. – 1998. – 2. – P. 40 43. (in Ukrainian)
 4. Kirillova L.I. Clinical Forms of Visual Impairment and Physical Education of Visually Impaired Children / L.I. Kirillova, L.S. Sekovets // Problems of Abnormal Children’s Physical Education. – М., 1987. – P. 45 49. (in Russian) 
 5. Smurova T.S. Efficiency of Dance Lessons for Improving Physical Preparedness of the Visually Disabled / T.S. Smurova // Theory and Practice of Physical Culure. 1998. 1. P. 13 16. (in Russian)
 6. Sheremet B.H. Accuracy of movements and self-control as factors of optimization of correctional educating motor actions of blind students of all ages / B.H. Sheremet // Materials of Ukraikian Scientific and Practical Conference. – K., 1994. – P. 40 45. (in Ukrainian)
Сторінки 103-110

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.