Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 612.821-057.874:616.711-007.5.
Автор статті 

Олена Дичко

Назва статті РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОЇ НАПРУГИ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (7 – 10 РОКІВ) ЗІ СКОЛІОЗОМ
Анотація

Метою дослідження є вивчення ступеня адаптаційної напруги дітей зі сколіозом у віці від 7 до 10 років на основі показників абсолютної та відносної кількості основних імунокомпетентнісних клітин у переферичній крові. У роботі представлені результати вивчення рівня адаптаційної напруги на основі абсолютної і відносної кількості основних популяцій імунокомпетентних клітин у дітей зі сколіозом і практично здорових однолітків, віком 7-10 років. Нами встановлено, що адаптаційний індекс у хлопчиків і дівчаток зі сколіозом підвищується, і це свідчить про можливість сприятливого прогнозу психофізичного розвитку дітей цього віку. Здоровий спосіб життя дітей молодшого шкільного віку, спостереження за їхньою руховою активністю знаходяться в центрі уваги медико-біологічних та педагогічних досліджень різних країн. Також доведено, що реалізація інноваційних методів сучасного навчання, зокрема різні варіанти розвивального навчання, має містити профілактичні заходи, які дозволять удосконалити найбільш складні ланки адаптаційного процесу.

Ключові слова діти 7-10 років, сколіоз, адаптаційна напруга, імунокомпетентні клітини.
Список використаних джерел                                                               
  1. Агаджанян Н.А. Хроноархитектоника биоритмов и среда обитания / Н.А.Агаджанян, Г.Д. Губин, Д.Г. Губин, И.В. Радыш. – Тюмень.: Изд-во ТГМА,
  2. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева.– М.: Медицина,
  3. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П.Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, А.И. Федотова. – М.,
  4. Кальф-Калиф Я.Я. О лейкоцитарном индексе интоксикации и его практическом значении / Я.Я. Кальф-Калиф // Врачебное дело. – 1941. – № 1. – С. 31 – 35. 
References (Translated and Transliterated)
  1. Agadzhanyan N.A. Chronoarhitektonika of Biorhythms and Habitat / N.A. Agadzhanyan, G.D. Gubin, D.G. Gubin, I.V. Radysh. – Tyumen : Izd-vo TGMA, 1998. – 166 p. (in Russian)
  2. Baevskiy R.M.  Essessment of adaptive opportunities of an organism and risk of disease development / R.M. Baevsjiy, A.P. Nerseneva. – M. : Medizina, 1997. – 240 p. (in Russian)
  3. Gorizontov P.D. Stress and Blood System / P.D. Gorizontov, O.I. Belousova, A.I. Fedotova. – M., (in Russian)
  4. Kalf-Kalif Ya.Ya. About Leukocyte Index of Intoxication and its Practical Significance / Ya.Ya. Kalf-Kalif // Medical Practice. – 1941. – № 1 – P. 31 – 35.
Сторінки 111-120

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.