Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [ 378.015.3:796] (73)
Автор статті 

Маргарита Ричкова 

Назва статті СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США
Анотація

У статті розкрито сутність та зміст поняття «періодизація», проаналізовано основні підходи визначення етапів становлення та розвитку фізичного виховання. Виявлено головні передумови розвитку фізичного виховання, а також  представлено та проаналізовано етапи становлення та розвитку фізичного виховання в США. Визначено ключові моменти історичного розвитку фізичного виховання.Проаналізовано стан дослідженого питання у педагогічній теорії США, виявлено та схарактеризовано основні етапи становлення та розвитку фізичного виховання. У статті доведено, що результати дослідження можуть бути корисними для вітчизняної педагогічної теорії, адже питанню періодизації становлення фізичного виховання в університетах США не приділено потрібної уваги і спеціального дослідження не було проведено. Отже, досліджуване питання потребує особливої уваги та вивчення. Висвітлення питання історії розвитку фізичного виховання в США слугуватиме підґрунтям для подальшого дослідження питання.  

Ключові слова періодизація, період, етап, епоха, передумови фізичного виховання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Наточий Л.О Проблема періодизації існування та розвитку теорії управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл у вітчизняній педагогічній теорії  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvd_2011_3_4
 2. Хміль Н.А Періодизація  розвитку засобів наукової комунікації в педагогічній науці в Україні в другій  половині ХХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipa.udpu..ua/article/view/15257
 3. Jarvie “Sport, Culture and Society” Routledge, London and New York, 2006, 432 p.
 4. Lucas J. A. Roland A. Smith “Saga of American Sport, Lea and Fabriger,1978 Philadelphia.
 5. Pope S.W. “Patriotic Games. Sporting Traditions in the American Imagination 1876-1926, New York, Oxford University Press, 1997.
 6. Siedentop D. «The Heritage of Physical Education, Sport, and Fitness in the United States» : Chapter 2 Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport /Daryl Siedentop; McGraw-Hill Higher Education.- Ohio State University–Columbus, 7th issue, 2009.
References (Translated and Transliterated)
 1. Natochij L.O Problema perіodizacії іsnuvannja ta rozvitku teorії upravlіns'koї kul'turi kerіvnikіv zagal'noosvіtnіh shkіl u vіtchiznjanіj pedagogіchnіj teorії  [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvd_2011_3_4
 2. Hmіl' N.A Perіodizacіja  rozvitku zasobіv naukovoї komunіkacії v pedagogіchnіj naucі v Ukraїnі v drugіj  polovinі HH stolіttja [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ipa.udpu.org.ua/article/view/15257
 3. Jarvie G. “Sport, Culture and Society” Routledge, London and New York, 2006, 432 p.
 4. Lucas J. A. Roland A. Smith “Saga of American Sport, Lea and Fabriger,1978 Philadelphia
 5. Pope S.W. “Patriotic Games. Sporting Traditions in the American Imagination 1876-1926, New York, Oxford University Press, 1997
 6. Siedentop D. “The Heritage of Physical Education, Sport, and Fitness in the United States” : Chapter 2 Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport /Daryl Siedentop; McGraw-Hill Higher Education.- Ohio State University–Columbus, 7th issue, 2009.
Сторінки 121-130

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.