Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.013.42

Автор статті 

Міхаіл Другов 

Назва статті

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ  СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ І МОЛОДІ В НАПРЯМІ АДАПТАЦІЇ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ДО ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ

Анотація Важливе значення для ефективної організаційно-педагогічної діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (ЦСССДМ) в напрямі адаптації підростаючого покоління до повноцінного життя в суспiльстві має адекватний добір методів і форм роботи. У статті аналізується розроблена система форм та методів роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді. Володіння знаннями про форми та методи необхідне для чіткої організації діяльності ЦСССДМ.Зазначено, що форми організаційно-педагогічної діяльності центрів в напрямі адаптації молоді до життя в суспільстві передбачають соціальну реабілітаційну роботу, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. Методика роботи центрів може мінятися, доповнюватися, згідно кінцевої цілі, якої треба досягти. Результати дослідження можуть бути використані у професійній підготовці майбутніх учителів, соціальних педагогів, для підвищення кваліфікації робітників ЦСССДМ.
Ключові слова

центри соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, система форм та методів роботи, організаційно-педагогічна діяльність, реабілітаційна робота.

Список використаних джерел                                                               
  1. Збірник нормативно-правових актів щодо надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». – К., 2005. – с. 157.
  2. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Звєрєва І.Д. – К.: Правда Ярославичів,1998. – с. 394.
  3. Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків: монографія / Омельченко С.О. –Луганськ: Альма-матер, 007. – С. 352
  4. Толстоухова С. Організаційно-педагогічні основи функціонування системи соціальних служб для молоді: дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / С. Толстоухова – К., 2001. – 177 с. 
References (Translated and Transliterated)
  1. Collection of normatively-legal acts in relation to the grant of social services under the Law of Ukraine «On social services». – К., 2005. – 157 p. (in Ukrainian).
  2. ZverevaI. D. Socialpedagogical work with children and young people in ukraine: theory and practical work / Zvereva I.D. – К. : Pravda Yaroslavichi, 1998. – 394 p. (in Ukrainian).
  3. Omelchenko S.O. Cooperation of social institutes of society in forming of healthy way of life of children and підлітків: монографія / Omelchenko S.O. –Lugansk : Аlma-mater, 2007. – 352 p. (in Ukrainian).
  4. Tolstoukhova S. Organizationally-pedagogical bases of functioning of the system of social services for young people:thesisn the receipt of scientific degree of cand. ped. sciences from speciality 13.00.01 is general pedagogics and history of pedagogics / Tolstoukhova S. – К., 2001. – 177 p. (in Ukrainian)
Сторінки 148-154

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.