Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37:ЗМІ(71)(091)

Автор статті 

Людмила Прийменко

Назва статті

ЗАРОДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТИ ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ КАНАДИ

Анотація У статті визначено основні історичні періоди становлення і розвитку медіаосвіти в системі освіти Канади на базі соціально-економічного, науково-технічного та культурно-освітнього розвитку суспільства як провідних критеріїв періодизації. Детально розглянуто та охарактеризовано перший період становлення і формування медіаосвіти в системі освіти Канади.Визначено три основні етапи першого періоду розвитку медіаосвіти в системі освіти Канади, а саме: зародження основ медіаосвіти в Канаді; формування системи медіаосвіти та інтенсивний розвиток процесу інтеграції медіаосвіти в середній та вищій школах Канади. Виділено та розглянуто чинники, що зумовили виникнення медіаосвіти в освітньому просторі Канади. Результати дослідження сформують систематизовану картину процесу зародження і формування медіаосвіти в освітньому просторі Канади та можуть бути використані у процесі розроблення фахової навчально-методичної літератури, спецкурсів та навчальних програм з медіаосвіти та історії медіапедагогіки.
Ключові слова

медіаосвіта; медіапедагогіка; система освіти Канади; етап; період.

Список використаних джерел                                                               
 1. Медіаосвіта та медіаграмотність / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк. – К: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.
 2. DuncanB., PungenteJ., AndersenN. MediaEducationinCanada [Електронний ресурс] / DuncanB., PungenteJ., AndersenN., 2002 – Режим доступу:http://www.aml.ca/media-education-in-canada/
 3. Inequality-adjusted Human Development Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en
 4. McLuhanM. TheMechanicalBride: FolkloreIndustrialMan.— N.Y.: TheVanguardPress, 1951. –  157 р.
 5. McLuhanM. UnderstandingMedia: IntentionsMan, NewYork: McGraw-Hill, 1964. – 318 p.
 6. StewartF., NuttallJ. ScreenEducationinCanadianSchools, Toronto, 1969, –232 p.
References (Translated and Transliterated)
 1. Media Education and Media Hramotnist / Red.-upor. V.F. Ivanov, O.V.– 352 p. (in Ukraine)
 2. DuncanB., PungenteJ., AndersenN. MediaEducationinCanada [Електронний ресурс] / DuncanB., PungenteJ., AndersenN., 2002 – Режим доступу:http://www.aml.ca/media-education-in-canada/  (in English)
 3. Inequality-adjusted Human Development Index [Electronic Recourse]. –  Access mode: http://hdr.undp.org/en (in English)
 4. McLuhanM. TheMechanicalBride: FolkloreIndustrialMan.— N.Y.: TheVanguardPress, 1951. –  157 р. (in English)
 5. McLuhanM. UnderstandingMedia: IntentionsMan, NewYork: McGraw-Hill, 1964. – 318 p. (in English)
 6. StewartF., NuttallJ. ScreenEducationinCanadianSchools, Toronto, 1969, –232 p. (in English)
Сторінки 164-171

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.