Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 2 (2015)

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 26. 11. 2015 р.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:811.112

Автор статті 

Олена Ябурова, Анна Павлович

Назва статті

ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Анотація Стаття присвячена проблемі застосування дидактичної гри як ефективного засобу навчання іноземних мов учнів початкової школи. Визначаються функції дидактичної гри та принципи її застосування у навчальному процесі. Також виокремлені дидактичні умови, що забезпечують ефективність її реалізації у навчальному процесі: здійснення навчальної співпраці вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри, доступність дидактичних ігор за змістом і їхня відповідність психологічним особливостям та віковим можливостям учнів початкової школи, використання різноманітних видів дидактичної гри, що забезпечить стійкий інтерес учнів до навчання іноземних мов, стимулювання розвитку мотиваційної сфери і пізнавальної діяльності учнів, відповідність змісту дидактичної гри меті та завданням уроку. На думку автора, дотримання названих вище дидактичних принципів у процесі організації та проведення дидактичної гри на уроках іноземних мов у початковій школі може стати запорукою якісних новоутворень в учнів і дозволить інтенсифікувати процес навчання в цілому.
Ключові слова

дидактична гра, дидактичні принципи, дидактичні умови використання ігор.

Список використаних джерел                                                               
  1. Бондар В. I. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / B.І.Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
  2. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : [підручник для студентів пед. факультетів] / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 1999. – 368с.
  3. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / [под ред. М.Н. Скаткина]. – М.: Просвещение, 1982. – С.28 – 31.
  4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Интор, 1996. –  544 с.
  5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 2 – 12 класи. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 208 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Bondar V. I. Didactics: effective technologies of students studying. – K. : Lybid, 2005. – 264 p. (in Ukrainian)
  2. Savchenko O. Ya. Didactics of primary school : [ textbook for students of pedagogical faculties ] / O. Ya. Savchenko. – K. : Geneza, 1999. – 368p. (in Ukrainian)
  3. Didactics of secondary school : Some problems of modern didactics / [ edited by M. N. Skatkin ]. – M. : Prosveshcheniye,  1982. – P. 28 – 31. (in Russian)
  4. Davydov V. V. Theory of developing studying / V. V. Davydov. – M. : Intor, 1996. – 544 p. (ia Russian)
  5. Programmers for comprehensive education establishments. Foreign languages 2-12 forms. – K. ; Irpin: “Perun”, 2005. – 208 p. (in Ukrainian)
Сторінки 180-187

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.