Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск 3 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 21 квітня 2016 року)

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.637.016

Автор статті 

Алла Козир

Назва статті

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація

У статті розглянуті особливості розвитку мистецької освіти в Україні з позицій філософії сучасної освіти. Виокремлено вимоги освітніх стандартів підготовки майбутніх учителів, які не лише визначають, що вони повинні знати, уміти, якими навичками володіти, але й вибудовувати конструкцію майстерної праці вчителя, орієнтовану на досягнення акмеологічного рівня з фундаментальними принципами національної самосвідомості, соціокультурної відповідності, гуманізму, проблематизації, особистісно зорієнтованого підходу та діалогізації в навчальному процесі. З позиції сьогодення розкрито важливе значення проблеми науково обґрунтованої стратегії та тактики подальшого розвитку педагогічної освіти як цілісної системи підготовки висококваліфікаційних фахівців. Вирішення цієї проблеми спрямоване на вдосконалення змісту професійної освіти майбутніх учителів, котра пов’язана з суттєвими змінами в якісній підготовці вчителів, яких вимагає сучасність. Можливість удосконалення цієї підготовки може реалізуватись завдяки класифікації, обґрунтуванню та впровадженню цілісної системи формування професійної майстерності майбутніх учителів, зорієнтованих на оптимальне досягнення поставленої мети.

Ключові слова

мистецька освіта; тенденції розвитку; майбутні вчителі музики; удосконалення професійної підготовки; фахова майстерність.

Список використаних джерел                                                               
 1. Батищев Г.С. Деятельность и ценность. Критика «деятельностного» подхода к теории интериоризации / Г.С. Батищев. – М. : Наука, 1994. – С. 8 – 34.
 2. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / В. Кремінь, С. Ніколаєнко, М. Степко та ін. ; за ред. В. Кременя. – Тернопіль : Богдан, 2004. – 384 с.
 3. Зязюн І.А. Педагогіка і психологія професійної освіти : результати досліджень і перспективи: зб. наук. пр. / І.А. Зязюн. – К. : КПЕК, 2003. – 679 с.
 4. Кант І. Критика практичного розуму / І. Кант; пер. з нім. [примітка, післямова І. Бурковського]. – К. : Юніверс, 2004. – 238 с. (Філософська думка).
 5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
 6. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз / Л. Губернський, В. Андрущенко, М. Михальченко та ін. – К. : Знання України, 2002. – 577 с.
 7. Луговий В.І. Управління освітою / Володимир Іларіонович Луговий. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.
 8. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: навч. посіб. / В.С. Лутай. К. : Центр «Магістр» ТСВУ, 1996. 256 с.
 9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Питер Ком, 2002. – 720 с. – (Мастера психологии).
 10. Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования и национальной политики / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность. – М., 2000. – № 2. – С. 151 – 165.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bаtischev, G.S. (1994). Deyatelnost i tsennost. Kritika «deyatelnostnogo» podkhoda k teorii interiorizatsii [Activities and value. Criticism of the "activity" approach to internalization theory]. Moscow: Nauka [in Russian].
 2. Kremin, V., Nikolaienko S., Stepko M. & et al. (2004). Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses [Higher Education of Ukraine and the Bologna Process]. V.Kremin (Ed.). Ternopil: Bohdan [in Ukrainian].
 3. Ziaziun, I.A. (2003). Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity: rezultaty doslidzhen i perspektyvy: zb. nauk. pr. [Pedagogy and Psychology of Professional Education, Research Results and Prospects: Coll. Science. Works]. Кyiv: КPЕК [in Ukrainian].
 4. nt, І. (2004). Krytyka praktycheskoho rozumu [Critique of Practical mind]. Кyiv: Iunіvеrs [in Ukrainian].
 5. Коstiuk, H.S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [The Educational Process and the Psychic Development of Personality]. Кyiv: Rаd. Shkola [in Ukrainian].
 6. Hubernskyi, L., Andrushchenko V., Mykhalchenko M. & et al. (2002). Kultura. Ideolohiia. Osobystist: metodoloho-svitohliadnyi analiz [Culture. Ideology. Personality: methodological and ideological analysis]. Кyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
 7. Luhovyi, V.I. (1997). Upravlinnia osvitoiu [Education Management]. Кyiv: Vyd-vо UАDU [in Ukrainian].
 8. Luтаi, V.S. (1996). Filosofiia suchasnoi osvity [The Philosophy of Modern Education]. Кyiv: Tsеntr «Маhіstr» ТSVU [in Ukrainian].
 9. Rubinshtein, S.L. (2002). Osnovy obshchei psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. SPbPiter Коm [in Russian].
 10. Flier, А.Ya. (2000). Kulturnaya kompetentnost lichnosti: mezhdu problemami obrazovaniya i natsionalnoi politiki [Cultural Competence of Personality: between the problems of education and national policies]. Obshchestvennye nauki i sovremennost – Social Sciences and Modernity, 2, 151 – 165 [in Russian].
Сторінки 25-37

ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.