Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.091.217:316.61

Автор статті  Світлана Омельченко
Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

Організація соціально-культурної діяльності має значний вплив на формування особистості у дитячому віці. Гармонійний та всебічний розвиток особистості є не лише високим соціальним ідеалом, а й необхідною ключовою для вирішення задач, що стоять на сучасному етапі розвитку суспільства. У статті виявлені особливості соціально-культурної діяльності як спеціально організованого педагогічного процесу. Зроблено аналіз підходів щодо визначення особливостей соціально-культурної діяльності в початковій школі. З метою конкретизації поняття «соціально-культурна діяльність» проаналізовано декілька соціально-педагогічних прийомів і визначено, що соціокультурна діяльність – це процес, який здійснюється в освітньому середовищі. Соціально-культурна діяльність передбачає соціокультурний підхід до процесу освіти як єдності культури та соціуму.

Ключові слова соціально-культурна діяльність, соціально-педагогічна діяльність, соціокультурний простір.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бим-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики / Б. М. Бим-Бад – М. : УРАО, 2003. – 272 с.
 2. ГалагузоваМ. А. Категориально-понятийные проблемы социальной педагогики / М. А. Галагузова. – 3-ий вып. – Екатеринбург : СВ-96, 1998. – 352 с.
 3. ГурьяноваМ. П. Сельская школа и социальная педагогика: пособие для педагогов / М. П. Гурьянова. – Мн. : Амалгфея, 2000. – 448 с.
 4. Дуранов М.Е. Теория деятельности – методологическая основа организации педагогического прцесса / М. Е. Дуранов. – Челябинск : ЧГАКИ. – 2002. – №2. –С. 3 – 8.
 5. Караковський В.А. Моделирование воспитательной системы «школы общечеловеческих ценностей» : сб. науч. ст. / В. А. Караковський. – М : 1995. – С. 87 − 122.
 6. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка. Соціальна робота: навч. посібник / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.
 7. Культурно-досуговая деятельность : учебник / под научной ред. А.Д. Жаркова, В. М. Чижикова. – М. : МГУК, 1998. – 462 с.
 8. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навч. посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.
 9. Педагогика и логика / сост. Г.П. Щедровицкий, В. М. Розин, Н. Г. Алексеев, Н. Н. Непомнящая. – М. : Касталь, 1993. – 413 с.
 10. Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В. Д. Семенов. – М. : Педагогика, 1986. – 111 с.
 11. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С. О. Сисоєва – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.
 12. 12. Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности / Д. И. Фельдштейн. – М : ИПП / Воронеж : МОДЭК, 1996. – 512 с.
References (Translated and Transliterated)

 

 1. Bim-Bad, B.M. (2003). Ocherki po istorii i teorii pedagogiki [Essays on the history and theory of pedagogy]. Moscow: URAO [in Russian].
 2. Galaguzova,A. (1998). Kategorial'no-ponjatijnye problemy social'noj pedagogiki [Categorical-conceptual issues of social pedagogy]. Ekaterinburg: SV-96 [in Russian].
 3. Gur'janova,P. (2000). Sel'skaja shkola i social'naja pedagogika [Rural school and social pedagogics]. Minsk: Amalgfeja [in Russian].
 4. Duranov, M.E. (2002). Teorija dejatel'nosti – metodologicheskaja osnova organizacii pedagogicheskogo processa [Theory of activity – methodological basis of educational process organizatio]. Cheljabinsk: ChGAKI [in Russian].
 5. Karakovskij,A. (1995). Modelirovanie vospitatel'noj sistemy "shkoly obshhechelovecheskih cennostej" [Modelling of the educational system at "school of human values"]. Moscow [in Russian].
 6. Koval, L.H., Zvierieva, I.D., & Khliebik, S.R. (1997). Sotsialna pedahohika. Sotsialna robota [Social pedagogy. Social work]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].
 7. Zharkova, A.D., & Chizhikova, V.M. (1998). Kul'turno-dosugovaja dejatel'nost' [Cultural and leisure activities]. Moscow: MGUK [in Russian].
 8. Palchevskyi, S.S. (2005). Sotsialna pedahohika [Social pedagogy]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
 9. Shchedrovickij,P., Rozin, V.M., Alekseev, N.G., & Nepomnjashhaja, N.N.(1993). Pedagogika i logika [Pedagogy and logics]. Moscow: Kastal' [in Russian].
 10. Semenov, V.D. (1986). Vzaimodejstvie shkoly i social'noj sredy [Interaction of school and social environment]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
 11. Sysoieva,O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti [Basis of pedagogical creativity]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
 12. Fel'dshtejn, D.I. (1996). Psihologija razvivajushhejsja lichnosti [Psychology of the developing personality]. Moscow: IPP & Voronezh: MODJeK [in Russian].
Сторінки 5-13

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/1.%20Omelchenko_S.5-13.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.