Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ОНОВЛЕННЯ МЕТОДІВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147 004.032.637.011.3-051б7б8

Автор статті  Людмила Гаврілова
Назва статті

ОНОВЛЕННЯ МЕТОДІВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті розглянуто один із сучасних та перспективних шляхів оновлення мистецького навчання – упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійну підготовку майбутніх учителів музики. Автор засвідчує процес започаткування нових методів музичного навчання й виховання, які виникають у наслідок взаємодії мистецької освіти з формами й методами педагогічних комп’ютерних технологій.

Здійснено огляд методів навчання музики як методів мистецького навчання, які диференціюються за різними ознаками, віддзеркалюють специфіку музичного мистецтва й музичної діяльності та виконують конкретні завдання розвитку музичних здібностей, музично-аналітичних навичок, музичного мислення. Залучення інформаційно-комунікаційних технологій до системи музичної освіти дозволяє значно оновити традиційні методики, зокрема модифікувати метод створення історико-культурного контексту, а також методу синхронічного та діахронічного аналізу творів та методу аналізу-інтерпретації музичних творів як оновлених форм проблемно-пошукового методу.

Запропоновано впровадження методу візуалізації музичних творів як одного із нових методів музичного навчання, уведення якого стає можливим завдяки застосуванню комп’ютерних, зокрема мультимедійних, технологій. Надано рекомендації й методичні поради щодо створення візуалізацій музичних творів, сформульовано пропозиції щодо алгоритму візуалізації.

Ключові слова мистецька освіта; інформаційно-комунікаційні технології; майбутні вчителі музики; методи музичного навчання; візуалізація.
Список використаних джерел                                                               
 1. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) : [монографія] / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.
 2. Щолокова О. П. Методика викладання світової художньої культури : підручн. для студ. пед. ун-тів / О. П. Щолокова. – Вид. 2-е – К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 288 с.
 3. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. : Академия, 2004. – 333 с.
 4. Дворник Ю. Ф. Формування творчих якостей майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій: теоретико-експериментальне дослідження / Ю. Ф. Дворник // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 1. – С. 95 – 104.
 5. БондаренкоА. В. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів музики з використанням мультимедійних технологій : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / А. В. Бондаренко ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 256 с.
 6. РудницькаО. П. Інтегративний підхід до формування в учнів художньої картини світу / О. П. Рудницька // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика : наук.-метод. щорічник. – К., 2001. – С. 190 – 198.
 7. Зеленина Е. О. Синестезия как проблема музыкальной педагогики: развитие слухо-зрительных интермодальных ассоциаций : автореф. дисс… канд. пед. наук : 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания / Е.О. Зеленина. – СПб., 2010. – 19 с.
 8. Рейзенкінд Т. Й. Шляхи інтеграції навчання в професійну підготовку вчителя музики / Т. Й. Рейзенкінд // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / [редкол.: О. П. Щолокова та ін.]. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 69 – 79.
 9. Тукова І. Г. Візуалізація форми музичного твору (проблеми аналізу музики другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) / І. Г. Тукова // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2015. – № 3 (28). – С. 115 – 124.
 10. Тучинская Т. И. О методах анализа электронной музыки / Т. И. Тучинская // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Випуск 1. – Харків, 2015. – С. 67 – 72.
References (Translated and Transliterated)
 1. Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogics of arts (Theory and methodology of teaching art courses)]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
 2. Shholokova, O. P. (2009). Metodyka vykladannia svitovoi khudozhnoi kultury [Methodology of teaching world art culture]. Kyiv: Vydavnyctvo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 3. Abdullin, Je. B., & Nikolaeva, E. V. (2004). Teorija muzykal'nogo obrazovanija [Theory of musical education] Moscow: Akademija [in Russian].
 4. Dvornyk, Yu. F. (2015). Formuvannia tvorchykh yakostei maibutnoho vchytelia muzyky zasobamy kompiuternykh tekhnolohii: teoretyko-eksperymentalne doslidzhennia [Forming creative qualities of the prospective music teachers by means of computer technology: theoretical and experimental research]. Naukovi zapysky. Seriia “Psykholoho-pedahohichni nauky” (Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia) – Scientific notes. A series of "Psychological and pedagogical science" (Nizhyn Gogol State University), 1, 95 – 104 [in Ukrainian].
 5. Bondarenko, A. V. (2013). Formuvannia piznavalnoi samostiinosti maibutnikh uchyteliv muzyky z vykorystanniam multymediinykh tekhnolohii [Forming cognitive independence of future music teachers using multimedia technologies]. Candidate’s thesis. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 6. Rudnytska, O. P. (2001). Intehratyvnyi pidkhid do formuvannia v uchniv khudozhnoi kartyny svitu [Integrative approach to developing students’ artistic worldview]. Pedahohichni novatsii stolychnoi osvity: teoriia i praktyka– Pedagogical innovations of the Metropolitan Education: Theory and Practice, 190 – 198 [in Ukrainian].
 7. Zelenina, E. O. (2010). Sinestezija kak problema muzykal'noj pedagogiki: razvitie sluho-zritel'nyh intermodal'nyh associacij [Synesthesia as the problem of musical pedagogy: the development of audio-visual intermodal associations]. Extended abstract of candidate’s thesis. SPb [in Russian].
 8. Reizenkind T. Y. (2002). Shliakhy intehratsii navchannia v profesiinu pidhotovku vchytelia muzyky [The ways of integration learning in music teachers’ professional training] Teoriia i metodyka mystetskoi osvity : zb. nauk. pr. Nac. ped. un-tu im. M. P. Drahomanova – The theory and methodology of art education: Coll. Scien. works of Nat. Dragomanov ped. University, 3, 69 – 79 [in Ukrainian]
 9. Tukova, I. H. (2015). Vizualizatsiia formy muzychnoho tvoru (problemy analizu muzyky druhoi polovyny XX – pochatku XXI st.) [Visualizing form of a musical work (problems of analyzing music of the second half of the XX - beginning of the XXI century)]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho – Journal of the National Music Academy of Ukraine named after P. Tchaikovsky, 3 (28), 115 – 124 [in Ukrainian].
 10. Tuchinskaja, T. I. (2015). O metodah analiza jelektronnoj muzyki [About methods of analyzing electronic music] Tradyciji ta novaciji u vyshhij arkhitekturno-khudozhnij osviti – Tradition and innovation in higher architectural and artistic education,1, 67 – 72 [in Russian].
Сторінки 14-24

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/2.%20Gavrilova_S.14-24.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.