Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.011.3-051.012:005.336.2:378.046-021.68(045)

Автор статті  Олена Варецька
Назва статті

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Для висвітлення критеріїв, показників, рівнів розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти обґрунтовано часткову методологію та запропоновано авторські методики дослідження трьох його складових. Детальна характеристика критеріально-рівневого інструментарію оцінювання результатів розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи вможливила глибоке усвідомлення його змістового наповнення й взаємозв’язку між критеріями, показниками та рівнями, упорядкування цих специфічних характеристик оцінного апарату. Отримані результати стануть у нагоді під час характеристики критеріально-рівневого інструментарію розвитку інших компонентів означеної компетентності, моніторингу розвитку й саморозвитку вчителів початкової школи та майбутніх педагогів, усвідомлення соціальної значущості означеної проблеми.

Ключові слова соціальна компетентність; учитель початкової школи; система післядипломної педагогічної освіти; діяльнісний компонент; критерії; показники; рівні розвитку.
Список використаних джерел                                                               
 1. Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Олена  Володимирівна Варецька. – Київ, 2015. – 630 с.
 2. Варецька О. В. Критерії, показники та рівні розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (когнітивний компонент) / О. В. Варецька // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION: Pedagogy and Psychology, 2016. – № IV(47), Issua:101. – С.77-81.
 3. Докторович М. О. Формування соціальної компетент­ності старшого підлітка з неповної сім’ї : автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05  «Соціальна педагогіка». – Київ , 2007. – 20 с.
 4. Краснокутская С. Н. Формирование социальной компетентности студентов вуза : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. Н. Краснокутская. – Ставрополь, 2006. – 23 с.
 5. Луговий В. І. Теоретико-методологічні засади залежності методів і засобів оцінювання від змісту компетентностей / В. І. Луговий // Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах : монографія / за заг. ред. В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – С. 7–15.
 6. Никитина С. В. Становление социальной компетентности старшеклассников современной общеобразовательной школы : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Светлана Владимировна Никитина. – Омск, 2004. – 214 с.
 7. Печенко І. П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08  «Дошкільна педагогіка» / І. П. Печенко. – Київ, 2003. – 18 с.
 8. Varetska O.V. Criteria, Indicators and Levels of Elementary School Teacher’s Social Competence in the System of Postgraduate Education (Motivational and Value Component) / O.V. Varetska //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal – 2015. – № 1–2 (January-February). – P.77-81.
References (Translated and Transliterated)
 1. Varetska, O. V. (2015). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku sotsialnoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Theoretical and methodological foundations of elementary school teacher’s social competence in the system of postgraduate education]. Doctor’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
 2. Varetska, O. V. (2016). Kryterii, pokaznyky ta rivni rozvytku sotsialnoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity (kohnityvnyi komponent) [Criteria, indicators and levels of social competence of primary school teacher in the system of postgraduate education (cognitive component)] SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION: Pedagogy and Psychology, IV(47):101 (рр.77-81) [in Ukrainian].
 3. Doktorovych, M. O. (2007). Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti starshoho pidlitka z nepovnoi simi [Forming of social competence of senior teenager from incomplete family]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 4. Krasnokutskaya, S. N. (2006). Formirovaniye sotsial'noy kompetentnosti studentov vuza [Formation of social competence of students of high school]. Extended abstract of candidate’s thesis. Stavropol' [in Russian].
 5. Luhovyi, V. I. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady zalezhnosti metodiv i zasobiv otsiniuvannia vid zmistu kompetentnostei Theoretical and methodological basis depending on methods and tools for evaluating the content of competences] Kontseptualno-metodolohichni osnovy proektuvannia metodiv i zasobiv diahnostyky osvitnikh rezultativ u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia (рр. 7–15). Kyiv : Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
 6. Nikitina, S. V. (2004). Stanovleniye sotsial'noy kompetentnosti starsheklassnikov sovremennoy obshcheobrazovatel'noy shkoly [Formation of social competence of senior pupils of a modern comprehensive school] Candidates thesis. Omsk [in Russian].
 7. Pechenko, I. P. (2003). Sotsializatsiia ditei v umovakh silskykh navchalno-vykhovnykh kompleksiv „Zahalnoosvitnii navchalnyi zaklad – doshkilnyi navchalnyi zaklad”[Socialization of children in the conditions of rural teaching and educational complexes “Establishment of General Education – Pre-school Educational Establishment]. Extended abstract of candidates thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 8. 8. Varetska, O. V. (2015). Criteria, Indicators and Levels of Elementary School Teacher’s Social Competence in the System of Postgraduate Education (Motivational and Value Component) / O. V. Varetska //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal. 1,2, (January-February), (рр.77-81) [in English].
Сторінки 25-37

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/3.%20Varetska_S.25-37.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.