Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

377:004–057.874 (043.3)

Автор статті  Євген Кулик
Назва статті

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Стаття присвячена проблемі аналізу концептуальних змін у змісті професійної та культурологічної підготовки майбутніх учителів технологій під впливом сучасних процесів глобалізації та інформатизації. Установлено, що культуру з методологічного погляду можна розглядати і як продукт людської діяльності, і як феномен, який охоплює духовні цінності людини, її внутрішній світ. На засадах культурологічного й аксіологічного наукових підходів визначено зміст культури та її розвиток. Наведено аналіз взаємозалежності освітніх парадигм від технокультурної діяльності людини. Виділено проблеми в сучасній підготовці вчителів трудового навчання з позиції сцієнтично-технократичного і гуманітарного напрямків в освітній діяльності. Запропонована реалізація культурологічного підходу при підготовці майбутніх учителів технологій та їхній вплив на готовність у майбутньому опановувати нові технології, матеріали, інформацію.

Ключові слова майбутні вчителі технологій; культурологічний підхід; освітня підготовка.
Список використаних джерел                                                               
  1. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: навч. посібник. / В. С. Лутай. – К.: Центр «Магістр-S» Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с.
  2. Формирование общества, основанного на знаниях: Новые задачи высшей школы, Доклад Всемирного Банка. Издательство «Весь мир», 2003. – Режим доступа : http:www.worldbank.org/
References (Translated and Transliterated)
  1. Lutai, V.S. (1996). Filosofiia suchasnoi osvity [Modern education technology]. Kyiv: Centr «Mahistr-S» Tvorchoi spilky vchyteliv Ukrainy [in Ukrainian].
  2. Formirovanie obshhestva, osnovannogo na znanijah: Novye zadachi vysshej shkoly, Doklad Vsemirnogo Banka. [Forming the society based on knowledge: New challenges of higher school, the World Bank Report] Retrieved from http:www.worldbank.org/ [in Russian].
Сторінки 38-49

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/4.%20Kulyk_S.38-49.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.