Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.015.31:004

Автор статті  Вікторія Гринько
Назва статті

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація

У статті обґрунтовано педагогічні умови розвитку творчості майбутніх учителів. Розглянуто сучасні підходи до виявлення та розвитку потреб дитини, зокрема теорія множинного інтелекту Г. Гарднера та модель підходу до можливостей і здібностей дітей «ресурси – процеси – пріоритети» К. Крістенсена. Визначено, що однією з головних вимог до особистості вчителя є його здатність до творчості. Автор користується визначенням сучасного експерта з питань освіти К. Робінсона, що творчість – це процес створення оригінальних ідей, які мають цінність. Результати дослідження можуть бути враховані при плануванні та організації навчально-виховного процесу в педагогічному ВНЗ. Подальші дослідження полягатимуть у розробці методичних рекомендацій щодо впровадження новітніх освітніх технологій у процес викладання дисциплін природничо-математичного циклу.

Ключові слова інформаційно-комунікаційні технології; теорія множинного інтелекту;  педагогічні умови; творчість; майбутні вчителі.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бард А., Зодергвист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / Александр Бард, Ян Зодергвист. – СПб., 2004. – 252 с.
 2. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / Говард Гарднер. – М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007. – 512 с.
 3. Гатто Дж. Вчитель 2.0. Як розв’язати проблему американського шкільництва / Гатто Джон Тейлор. – Львів: Літопис, 2016. – 168 с.
 4. Кадемія М. Ю. Використання інтерактивних технологій / М. Ю. Кадемія // Інновації у підготовці сучасних фахівців. Теорія і практика управління соціальними системами. – №3. – 2013. – С. 125 – 132.
 5. Крістенсен К. Як ви збудуєте своє життя? / Крістенсен Клейтон, Олворт Джеймс, Діллон Карен. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 192 с.
 6. Левченко А. Дети онлайн: опасности в сети / А. Левченко.– М. : ООО «Издательство «Э», 2015. – 320 с.
 7. Особливості поведінки українського інтернет-користувача – Google Consumer Barometer 2016. – Режим доступу – https://ukraine.googleblog.com/2016/09/google-consumer-barometer-2016.html
 8. РобінсонК., Ароніка Л. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Кен Робінсон, Лу Ароніка. – Львів : Літопис, 2016. – 258 с.
 9. Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета / Гэри Смол, Гиги Ворган. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2011. – 349 с.
 10. Шмідт Е., Коен Дж. Новий цифровий світ / Ерік Шмідт, Джарел Коен. – Львів : Літопис, 2015. – 368 с.
 11. Янг К. С. Диагноз – Интернет-зависимость / К.С. Янг // Мир Интернет. – 2000. – № 2.– С. 24 – 29.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bard, A., & Zodergvist, Ja. (2004). Netokratija. Novaja pravjashhaja jelita i zhizn' posle kapitalizma [Netocracy. The new ruling elite and life after capitalism] SPb [in Russian].
 2. Gardner, G. (2007). Struktura razuma: teorija mnozhestvennogo intellekta [The structure of the mind: the theory of multiple intelligences]. Moscow: OOO «I.D. Vil'jame [in Russian].
 3. Hatto, Dzh. (2016). Vchytel 2.0. Yak rozviazaty problemu amerykanskoho shkilnytstva [Teacher 2.0. How to solve the problem of the American school system]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].
 4. Kademiia, M.Yu. (2013). Vykorystannia interaktyvnykh tekhnolohii [Using interactive technologies]. Innovatsii u pidhotovtsi suchasnykh fakhivtsiv. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy - Innovation in training modern specialists. The theory and practice of social systems management, 3, 125 – 132 [in Ukrainian].
 5. Kristensen,K., & Dzheims,О. & Karen, D. Yak vy zbuduiete svoie zhyttia? [How will you build your life?]. Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva [in Ukrainian].
 6. Levchenko, A. (2015). Deti onlajn: opasnosti v seti [Children online: dangers in the network]. Moscow: OOO «Izdatel'stvo «Je» [in Russian].
 7. Osoblyvosti povedinky ukrainskoho internet-korystuvacha [Features of the Ukrainian Internet users behavior] – Google Consumer Barometer 2016. – Retrieved from: https://ukraine.googleblog.com/2016/09/google-consumer-barometer-2016.html
 8. Robinson, K., & Aronika, L. (2016). Shkola maibutnoho. Revoliutsiia u vashii shkoli, shcho nazavzhdy zminyt osvitu [School of the Future. The revolution in your school that forever change the education]. Lviv : Litopys [in Ukrainian].
 9. Smoll, G., & Vorgan,G. (2011). Mozg onlajn. Chelovek v jepohu interneta [Brain online. Person in the Internet epoch]. Moscow : KoLibri : Azbuka-Attikus [in Russian].
 10. Shmidt, E., & Koen, Dzh. (2015). Novyi tsyfrovyi svit [New digital world]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].
 11. Jang, K.S. (2000). Diagnoz – Internet-zavisimost' [Internet addiction]. Mir Internet – The World of the Internet, 2, 24 – 29 [in Russian].
Сторінки 50-58

Повний текст статтіІ

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/5.%20Hrynko_S.50-58.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.