Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:373.2.011.3-051:78

Автор статті  Неля Кривошея
Назва статті

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНИХ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація

У статті висвітлені питання вдосконалення якості фахової підготовки майбутніх працівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), зокрема формування професійної компетентності музичних керівників. Автор доводить, що в структурі названого педагогічного поняття слід виокремити мистецтвознавчу складову, яка забезпечуватиме володіння ключовими та специфікованими знаннями про культуру й різні види мистецтва, бажання студентів зберігати й поширювати вітчизняні та світові культурні традиції. Мистецтвознавча компетентність – це поняття, яке конкретизує загальнокультурну компетентність фахівця. Виокремлені критерії мистецтвознавчої компетентності: емоційно-чуттєвий, що виявляється в розвиненості художніх емоцій і почуттів, готовності до співчуття та митецького переживання; когнітивний, який відображає рівень інтелекту особистості, передбачає наявність мистецтвознавчих знань, художньо-естетичної ерудиції, мистецької освіченості та загальнокультурної компетенції; творчо-діяльнісний, завдяки якому можна визначити, якою мірою особистість залучена до різних видів мистецької діяльності, чи здатна вона до мистецтвознавчого самовдосконалення та естетичного перетворення довкілля «за законами краси»; інформаційно-комунікаційний критерій як здатність до засвоєння мистецьких знань і розв’язання художньо-естетичних завдань у навчальній та професійній діяльності за допомогою комп’ютера, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Ключові слова мистецтвознавча компетентність; музичні керівники дошкільних навчальних закладів; критерії; показники.
Список використаних джерел                                                               
 1. Байкова І.С. До питання про сутність професійної компетентності музичного керівника дошкільного закладу [Електронний ресурс] / І. С. Байкова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pfto/2011_15/files/P1511_11.pdf.
 2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. Бахтин [Примеч. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова]. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.
 3. Гаврілова Л. Г. Професійна компетентність майбутніх учителів музики: структурно-змістовий контент / Л. Г. Гаврілова // Теоретичний та науково-методичний часопис “Вища освіта України”. Тематичний випуск “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”. – 2014, №3 (додаток 1). – С. 143 – 147.
 4. Газіна І. Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / І. Газіна. – Режим доступу: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2116/1/25.pdf
 5. Нечай С. Теорія і практика підготовки майбутніх вихователів до поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників : автореф. дис… д-ра пед.наук : 13.00.04; 13.00.08 / С. П. Нечай. – К., 2015. – 42 с.
 6. Савченко Р. А. Теорія і методика формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів : автореф. дис… доктора пед. наук : 13.00.02 / Р. А. Савченко. – К. 2014. – 43 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Baikova, I. S. Do pytannia pro sutnist profesiinoi kompetentnosti muzychnoho kerivnyka doshkiljnoho zakladu [On the essence of professional competence of the pre-school music director]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pfto/2011_15/files/P1511_11.pdf.
 2. Bahtin, M. M. (1970). Jestetika slovesnogo tvorchestva [Esthetics oh word creativity] Moscow: Iskusstvo [in Russian].
 3. Ghavrilova, L. H. (2014). Profesiina kompetentnist maibutnikh uchyteliv muzyky: strukturno-zmistovyi kontent [Professional competence of future music teachers: structural and semantic content]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys “Vyshha osvita Ukrainy”. Tematychnyi vypusk “Yevropeiska intehracija vyshhoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskogho procesu – The theoretical and scientific-methodical journal "Higher Education of Ukraine". Special edition "European Integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process", 3, 143 – 147 [in Ukrainian].
 4. Hazina, I. Muzychna kompetentnist vykhovatelia ta ii rol v umovakh diialnosti doshkilnoho navchalnogho zakladu [The educator’s musical competence and its role under the conditions of preschool educational establishment]. Retrieved from: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2116/1/25.pdf
 5. Nechai, S. P. (2015). Teoriia i praktyka pidghotovky maibutnikh vykhovateliv do polifunkstionalnoho zastosuvannia muzyky v audialnomu rozvytku doshkilnykiv [Theory and practice of training future educators for multifunctional use of music in the auditory development of preschool children]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Savchenko, R. A. (2014). Teoriia i metodyka formuvannia muzychno-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv ta muzychnykh kerivnykiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Theory and methodology of forming musical and pedagogical competence of prospective educators and music teachers of preschool educational establishments]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Сторінки 59-69

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/6.%20Kryvosheia_S.59-69.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.