Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК

378+81´25+81´246.3=581=111=161.2=161.1+371.13

Автор статті  Олександра Попова
Назва статті

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

Стаття присвячена методологічним аспектам професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного середовища. У роботі проаналізовано сутність наукових підходів до вирішення зазначеної проблеми; визначено педагогічний феномен «культурологічний підхід» та його структуру; специфіковано основні маркери актуалізації культурологічного підходу у системі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного середовища (національно-культурна спадщина, етно-ментальність, національно-маркована соціокомунікація, лінгвокультурологічне тло представників України, Китаю, Великої Британії / США). Автор деталізує зміст складових культурологічного підходу в навчальному аспекті: запропоновано тематику кожного компоненту досліджуваної проблеми. Серед перспектив подальших досліджень виокремлено створення системи вправ культурологічної спрямованості та розробка низки позааудиторних заходів, що сприяють розвитку культурологічної обізнаності майбутніх перекладачів китайської мови. 

Ключові слова професійно-мовленнєва підготовка; культурологічний підхід; перекладачі китайської мови; національно-культурна спадщина; етно-ментальність; національно-маркована соціокомунікація; лінгвокультурологічне тло.
Список використаних джерел                                                               
 1. Мильруд Р. П. Порог ментальности российских и английских студентов при соприкосновении культур // Иностранные языки в школе. – 1997. – № 4. – С. 17 - 22.
 2. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. ‒ Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. ‒ 896 с.
 3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. ‒ M. : Издательство "Азъ", 1992. – 660 c.
 4. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Іванова К. А. Культурологія: Навчальний посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. − Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.
 5. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / А. С. Воронин. ‒ Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 с.
 6. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. ‒ К. : Наукова думка, 1970 ‒ 1980. ‒ Т. 6. ‒ С. 521.
 7. Флиер А. Современная культурология: объект, предмет, структура // Общественные науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 124 - 145.
References (Translated and Transliterated)
 1. Milrud, R. P. (1997). Porog mentalnosti rossijskih i anglijskih studentov pri soprikosnovenii kultur [Mentality threshold of Rushian and English students within culture contact]. Inostrannije jaziki v shkolje – Foreign languages at school, Vol. 7, 82 – 87 [in Russian].
 2. Gritsanov, A. A. (1998). Novejshij filosofskij slovar [New Philosophical Dictionary]. Minsk : Izd. V. M. Skakun [in Russian].
 3. Ozhegov, S. I. & Shvedova, N. Ju. (1992). Tolkovij slovar russkogo jazika [Explanatory Dictionary]. Moscow: Az [in Russian].
 4. Podolska, Je. A. &, Lykhvar, V. D., & Ivanova K. A. (2003). Kulturolohiia [Culturlogy]. − Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
 5. Slovar terminov po obschej i sotsialnoj pedagogiki [Dictionary of terms in General and Social Pedagogics]. – Jekaterinburg : GOU VPO UTU-UPI [in Russian].
 6. Bilboroda, I. K. (1970 – 1980). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh [Dictionary of the Ukrainian Language]. Vol. 6, p. 521. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 7. Flier, A. Sovremennaja kulturologija: object, predmet, struktura [Modern Culturology: Object, Subject, Structure] Obschestvennije nauki i sovremennost – General sciences and modern, 2, 124 – 145 [in Russian].
Сторінки 70-77

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/7.%20%20Popova_S.%2070-77.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.