Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

061.2(477.62):37.013.42 

Автор статті  Оксана Ступак
Назва статті

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

Анотація

У статті визначена важлива соціально-педагогічна роль громадських організацій, що виступають фундаментом для розвитку комунікативних, організаційних здібностей молоді, першим соціальним інститутом набуття досвіду громадянської та соціальної активності. У той же час мають різні форми діяльності та повсякчас виступають орієнтиром у формуванні ціннісних орієнтацій молоді.  Ураховуючи сучасні нестабільні економічні, соціальні, політичні умови змінюються завдання та напрямки діяльності громадських організацій, що стають більш орієнтованими на благодійну, волонтерську допомогу. Наведені статистичні дані кількості молоді в Донецькому регіоні показує, на скільки потужний молодіжний потенціал присутній в регіоні, проте кількість чинно діючих громадських організацій недостатня, хоча вони й мають різні сфери діяльності. Водночас тенденція розвитку молодіжних центрів і об’єднань є доволі позитивною, що сприяє розвитку молодіжної громадянської та соціальної активності.

Ключові слова громадські організації; молодь; молодіжні об’єднання; громадська діяльність.
Список використаних джерел                                                               
  1. Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Матвійчук Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2008. – 15 c.
  2. Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об`єднань в Україні : автореф. дис. на здобуття д-ра пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Поліщку Юрій Йосипович ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2006. – 44 с.
  3. Соціально-педагогічна робота з дитячими та молодіжними об’єднаннями й організаціями: навч.-метод. посіб. / С.О. Омельченко, Н.П. Краснов, Н.С. Шабаєва, Я.І. Юрків. – Слов’янськ : Вид-во Б.І. Моторіна, 2015. – с. 148-149.
References (Translated and Transliterated)
  1. Matviichuk,A. V. (2008). Hromadski orhanizatsii yak chynnyk stanovlennia hromadianskoho suspilstva [Public organizations as a factor of developing civil society]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyjiv. nac. un-t im. T.H. Shevchenka [in Ukrainian].
  2. Polishchuk Yu.Y. (2006). Sotsialno-pedahohichna diialnist suchasnykh hromadskykh molodizhnykh ob`yednan v Ukraini [Social and pedagogical activities of modern youth public associations in Ukraine]. Extended abstract of Doctors thesis. Luhansk: Luhan. nats. un-t im. T. Shevchenka [in Ukrainian].
  3. Omelchenko,S. O., & Krasnov, N. P., & Shabaieva, N. S., & Yurkiv, Ya. I. (2015). Sotsialno-pedahohichna robota z dytiachymy ta molodizhnymy obiednanniamy y orhanizatsiiamy [Social and pedagogical work with children and youth associations and organizations]. Sloviansk : Vyd-vo B. I. Motorina [in Ukrainian].
Сторінки 78-84

Повний тест статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/8.%20%20Stupak_S.%2078-84.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.