Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.372:94.477

Автор статті  Інна Хижняк
Назва статті

ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено ґенезу проблеми підготовки вчителів початкової школи в Україні. Керуючись метою подати власну періодизацію цього процесу, автор обстоює думку, що першоджерела його зародження слід вбачати в заснуванні братських шкіл у ХVІІ ст., де відбувалася практична підготовка перших вчителів початкової школи. Інтегруючи наявні підходи до періодизації вітчизняної системи підготовки вчителів початкової школи та ґрунтуючись на результатах досліджень сучасних науковців, автор статті виокремлює такі хронологічні етапи на основі їх значення та внеску в систему професійної підготовки вчителів початкової школи в Україні: пропедевтичний – етап зародження вітчизняної системи професійної підготовки вчителя початкової школи; початковий – етап становлення теоретико-методичних засад професійної підготовки вчителя початкової школи; базовий – етап заснування факультетів підготовки вчителів початкових класів у педагогічних технікумах та ВНЗ України; модернізаційний – етап удосконалення системи професійної підготовки вчителів початкової школи під впливом інтенсифікації освітнього процесу;  інноваційний – етап оновлення та реформування системи професійної підготовки вчителів початкової школи під впливом суспільних інноваційних процесів в Україні та світі.

Ключові слова професійна підготовка; учитель початкової школи; періодизація.
Список використаних джерел                                                               
 1. Авраменко К. Б. Методична підготовка вчителів початкових класів у педагогічних навчальних закладах України (1956 – 1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / К. Б. Авраменко. – К., 2002. – 20 с.
 2. Андрійчук Н. М. Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860 – 1917 рр.) : монограф. / Н. М. Андрійчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2011. – 299 с.
 3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : [підручн. для студ. магістрат.] – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
 4. Коваль Л. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. В. Коваль. – К., 2010. – 40 с.
 5. Кравченко І. М. Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І. М. Кравченко. – К., 2008. – 22 с.
 6. Крапивний Я. М. Система професійної підготовки вчителя у Чернігівському колегіумі (1700 – 1786 рр.) / Я. Крапивний / Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 192 – 195.
 7. Онишків З. М. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / З. М. Онишків. – Тернопіль, 2016. – 36 с.
 8. Пугач В. М. Становлення навчальних закладів освіти у Вінниці на початку ХХ ст. / В. М. Пугач // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія : Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 188 – 192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2012_20_40.
 9. Сапожников С. В. Основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2009. – № 25. – С. 424 – 434.
 10. Скоробогатова М. Р. Розвиток системи підготовки вчителів початкових класів в Україні (друга половина ХХ сторіччя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М. Р. Скоробогатова. – Ялта, 2010. – 23 с.
 11. Соловйов Ю. І. Система підготовки вчителів початкової школи України (1991 – 1997 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Ю. І. Соловйов. – Донецьк, 1999. – 16 с.
 12. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Тернопіль : ТНПУ. – Режим доступу: http://www.tnpu.edu.ua/. – Назва з екрану.
 13. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. О. Хомич. – К., 1999. – 38 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Avramenko, K. B. (2002). Metodychna pidghotovka vchyteliv pochatkovykh klasiv u pedaghoghichnykh navchaljnykh zakladakh Ukraiiny (1956 – 1996 gg.) [Methodical primary school teacher training at educational establishments of Ukraine (1956 – 1996)]. Kyiv: In-t pedaghoghiky i psykhologhiji prof. osvity APN Ukrajiny [in Ukrainian].
 2. Andreichuk, N. M. (2011). Pidghotovka vchyteliv narodnoi shkoly v uchytelskykh seminariiakh Ukraiiny (1860 – 1917 gg.) [Teacher training of public school at teachers' seminaries of Ukraine (1860 – 1917)]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU [in Ukrainian].
 3. Vitvytska, S. S. (2006). Osnovy pedaghoghiky vyshhoii shkoly [Basics of pedagogics of high school education]. Kyiv: Centr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
 4. Koval, L. V. (2010). Systema profesiinoii pidghotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoii shkoly do zastosuvannia zahalnonavchalnykh tekhnolohij [The system of future primary school teachers’ professional training for introduction of general educational technologies]. Kyiv: Instytut pedahohiky APN Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Kravchenko, I. M. (2008). Uchytelski instytuty v systemi pidghotovky pedahohichnykh kadriv v Ukraiini (drugha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Pedagogical institutes in the system of teacher training in Ukraine (second half of the XIX – the early XX cent.)]. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy [in Ukrainian].
 6. Krapyvnyy, Y. M. (2012). Systema profesiinoii pidhotovky vchytelia u Chernihivskomu kolehiumi (1700 – 1786 gg.) [The teachers training system in Chernihiv College (1700 – 1786 yy.)]. Nizhyn: Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykhologho-pedaghoghichni nauky [in Ukrainian]
 7. Onyshkiv, Z. M. (2016). Systema pidghotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do roboty v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh silskoii mistsevosti [A system of future primary school teachers training to work at schools in rural areas]. Ternopil: Ternop. nac. ped. un-t im. Volodymyra Gnatiuka [in Ukrainian].
 8. Pugach, V. М. (2012). Stanovlennia navchalnykh zakladiv osvity u Vinnyci na pochatku XX st. [Educational institutions formation in Vinnitsa in the early XX century]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2012_20_40. [in Ukrainian]
 9. Sapozhnikov, S. V. (2009). Osnovni etapy rozvytku vyshhoii pedahohichnoii osvity v Ukraiini [Main steps of development of the higher pedagogical education in Ukraine]. Pedahohika vyshchoi ta serednioi shkoly – Pedagogy of higher and secondary schools, 25 [in Ukrainian].
 10. Skorobohatova, M.  R. (2010). Rozvytok systemy pidhotovky vchyteliv pochatkovykh klasiv v Ukrajini (drugha polovyna XX storichchja) [Training primary school teachers development in Ukraine (the second half of the XX century)]. Yalta: Respublikanskyi vyshchyi navchalnyi zaklad „Krymsjkyi humanitarnyi universytet” [in Ukrainian].
 11. Solovjov, Ju. I. (1999). Systema pidghotovky vchyteliv pochatkovoii shkoly Ukraiiny (1991 – 1997 gg.) [А primary school teachers training system in Ukraine (1991 – 1997)]. Donetsk: Donetskyi derzh. un-t [in Ukrainian].
 12. Ternopilskyj natsionalnyj pedahohichnyj universytet imeni V. Hnatiuka [Ternopil National Pedagogical University of V. Gnatyuk]. Retrieved from: http://www.tnpu.edu.ua/. [in Ukrainian].
 13. Khomуch, L. O. (1999). Systema psykhologho-pedahohichnoii pidghotovky vchytelja pochatkovykh klasiv [The system of psychological and pedagogical training of primary school teachers]. Kyiv: In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy [in Ukrainian].
Сторінки 85-97

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/9.%20Khyzhnyak_S.%2085-97.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.