Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.4(477)-057.87

Автор статті  Людмила Зубкова
Назва статті

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

У статті узагальнено погляди науковців на структурні компоненти життєвої компетентності для кращого розуміння механізмів її формування. У ході наукового пошуку використано такі наукові методи, як аналіз та синтез педагогічної літератури. Установлено, що немає єдиного підходу до визначення структурних компонентів життєвої компетентності. Зокрема науковцями виділено такі структурні компоненти життєвої компетентності, як: 1) метаантропологічний, індивідуально-особистісний, ситуативний, соціальний (М. Степаненко); 2) «Я-концепція», ціннісні орієнтації, емоційно-вольові компоненти (В. Ніщета); 3) соціальні, освітні, комунікативні, аутопсихологічні компоненти (Л. Щербакова). Виділення та узагальнення структурних компонентів дозволить викладачам вищої школи краще розуміти, на які моменти слід звертати увагу під час формування в студентів життєвої компетентності.

Ключові слова життєва компетентність; структурні компоненти; особистість.
Список використаних джерел                                                               
 1. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. – 136 с.
 2. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 480 с.
 3. Нищета В. А. Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : автореф. дис. .. канд. пед. наук 13.00.09 «Теорія навчання»/ В. А. Нищета.–Кривий Ріг, 2009. – 21 с.
 4. Папу В.О. Програма курсу «Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху» (для учнів 10 – 11 класів) / В.О. Папу // Управління школою. – 2005. – №5. – С. 18 - 24.
 5. Проценко О. С. Формування життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : атореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. С. Проценко. – Харків, 2015. – 21 с.
 6. Степаненко М. Д. Життєва компетентність особистості: концептуальні засади та соціальні виміри. авт. дис…. канд. філос. наук : 09.00.03. «Соціальна філософія та філософія історії» / М. Д. Степаненко. –Харків, 2006.– 21 с.
 7. Фельдштейн Д. И. Психология становления личности / Д. И. Фельдштейн. – М. : Междунар. педагогич. академия, 1994. – 192 с.
 8. Щербакова Л. Н. Компетентность студентов в разработке стратегии жизненного успеха / Л. Н. Щербакова // Вестник РУДН. Серия : Психология и педагогика. – 2008. – №3. – С. 53 – 60.
References (Translated and Transliterated)
 1. Vygotskij, L.S. (2005). Psihologija razvitija cheloveka [Human development psychology]. Moscow : Izd-vo Smysl; Jeksmo [in Russian].
 2. Zimnjaja, I. A. (1997). Pedagogicheskaja psihologija [Pedagogical Psychology]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].
 3. NyshchetaV. A. (2009). Metod proektiv yak zasib formuvannia zhyttievoi kompetentnosti starshoklasnykiv u protsesi navchannia ukrainoznavchykh predmetiv [Project method as a way of forming senior schoolchildren’s life comtenecein Ukraine culture stydying training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kryvyi Rih [in Ukrainian].
 4. Papu,V. O. (2005). Prohrama kursu «Krok za krokom do zhyttievoi kompetentnosti y uspikhu» (dlia uchniv 10 – 11 klasiv) [The course “Step by step toward the life competence and success” (for the students 10 – 11 forms)]. Upravlinnia shkoloiu School Management, 5,  18 – 24 [in Ukrainian].
 5. Protsenko, O.S. (2015). Formuvannia zhyttievoi kompetentnosti uchniv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Forming life competence of pupils of vocational educational institutions in the training process] Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
 6. Stepanenko, M.D. (2006). Zhyttieva kompetentnist osobystosti: kontseptualni zasady ta sotsialni vymiry [Vital competence of personality: a conceptual basis and the social dimension]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
 7. Fel'dshtejn, D.I. (1994). Psihologija stanovlenija lichnosti [Psychology of personal development]. Moscow : Mezhdunar. pedagogich. Akademija [in Russian].
 8. Shherbakova, L. N. (2008). Kompetentnost' studentov v razrabotke strategii zhiznennogo uspeha [Students’ competence in developing the life success strategy]. Vestnik RUDN. Serija: Psihologija i pedagogika – RUFN Issue. Series: Pedagogics and Psychology, 3, 53 – 60 [in Russian].
Сторінки 98-105

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/10.%20Zubkova_S.98-105.docx.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.