Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.026

Автор статті  Тарас Остапчук
Назва статті СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

У статті розроблено та проаналізовано структурно-функціональну модель процесу формування інформаційної компетентності студентів технічних університетів. Визначено систему взаємовпливу та взаємозв’язків між її елементами. Встановлено, що наявність у структурі пропонованої моделі цільового, технологічного, та результативно-оцінного блоків забезпечать її функціонування та можливість оптимізації навчального процесу щодо інформаційної підготовки студентів ВТНЗ. Розкрито критерії, показники та рівні сформованості інформаційної компетентності студентів технічних університетів. Обґрунтовано доцільність застосування комплексу організаційно-педагогічних умов на етапах формування інформаційної компетентності. Конкретизовано форми, засоби і методи для кожного із зазначених етапів.

Ключові слова структурно-функціональна модель; організаційно-педагогічні умови; інформаційна компетентність; професійна підготовка; критерії; показники; рівні.
Список використаних джерел                                                               
 1. Афанасьев В. Г. Моделирование как метод исследования социальных систем / В. Г. Афанасьев // Системные исследования. Методологические проблемы: ежегодник – 1982. М., 1982. С. 26 – 46.
 2. Блауберг И.В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. М. : Наука, 1973. – 270 с.
 3. БондарВ. I. Дидактика / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
 4. Ващик Т. І. Моделювання у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи // Нові технології навчання. К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. Вип.41. С.147 – 158.
 5. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / за ред. В. Г.Кременя. Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2004. 384 с.
 6. Галатир І. А. Критерії готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними сиротами / І. А. Галатир // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / ред. кол. : Т.І. Сущенко (голов, ред.) та ін. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 6(59). – С. 114 – 120.
 7. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки «Специфічні категорії». – К., 2007. 37 с.
 8. Гончарова Н.Л. Категории „компетентность” и „компетенция” в современной образовательной парадигме. / Н. Л. Гончарова // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. – № 5. – Северо-Кавказский государственный технический университет. http://www.ncstu.ru;
 9. Дахин А.Н. Моделирование компетентности участников открытого образования: монография / А. Н. Дахин. – М. : Изд-во НИИ школьных технологий, 2009. – 292 с.
 10. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посібник / І. В.Зайченко. – К. : Освіта України, 2008. – 528 с.
 11. Закон України про вищу освіту від 01.07.2014 року № 1556-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 12. 12.Кулаков Ю.А., Коган А. В., Пирогов А. А. Разработка и моделирование процесса безопасной многопутевой передачи информации в мобильных сетях / Ю. А. Кулаков, А. В. Коган, А. А. Пирогов // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Сер. : Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 54. – С. 145 – 149.
 13. Москаленко А. М. Розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти: дис. … к. пед. н. : 13.00.04. К., 2001. – 231с.
 14. Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797.
 15. ХуторскойА. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58 – 64.
References (Translated and Transliterated)
 1. Afanas'ev, V. G. (1982). Modelirovanie kak metod issledovanija social'nyh sistem [Modelling as a method of researching social systems]. Sistemnye issledovanija. Metodologicheskie problemy – System Research. Methodological Problems, 26 – 46 [in Russian]
 2. Blauberg, I.V., & Judin, Je. G. (1973). Stanovlenie i sushhnost' sistemnogo podhoda [Forming and Essence of the System Approach]. Moscow: Nauka [in Russian].
 3. Bondar, V. I. (2005). Dydaktyka [Didactics]. Kyiv : Lybidj [in Ukrainian].
 4. Vashhyk, T. I. (2005). Modeliuvannia u navchalno-vykhovnomu protsesi vyshchoi pedahohichnoi shkoly [Modelling in educational process at higher pedagogical school]. Novi tekhnolohii navchannia – New Educational technologies, 41, 147 – 158 [in Ukrainian].
 5. Kremen, V. H. (Eds.). (2004). Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses [Higher Education and Bologna Process]. Ternopilj: Navchaljna knygha; Boghdan [in Ukrainian].
 6. Halatyr, I. A. (2010). Kryterii hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do roboty z sotsialnymy syrotamy [Criteria of future social educators’ readiness for working with the social orphans]. Pedahohika i psykholohiia formuvannia tvorchoi osobystosti : problemy i poshuky - Pedagogy and Psychology of Forming a Creative Personality: Problems and Solutions, 6(59), 114 – 120 [in Ukrainian].
 7. Haluzevyi standart vyshchoi osvity Ukrainy. Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka mahistra spetsialnosti 8.000014 «Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu» napriamu pidhotovky «Spetsyfichni katehorii». (2007). [Branch standard for higher education in Ukraine. Educational qualification characteristic of Masters of specialty 8.000014 "Management innovation" field of study "Specific categories"]. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Goncharova, N. L. (2007). Kategorii „kompetentnost'” i „kompetencija” v sovremennoj obrazovatel'noj paradigm [Categories of "competence" in the modern educational paradigm] Sbornik nauchnyh trudov SevKavGTU. Serija „Gumanitarnye nauki” – Collection of scientific works NCSTU. Series "Humanities", 5 [in Russian].
 9. Dahin, A. N. (2009). Modelirovanie kompetentnosti uchastnikov otkrytogo obrazovanija [Modelling the open education participants’ competence]. Moscow : Izd-vo NII shkol'nyh tehnologij [in Russian].
 10. Zaichenko, I. V. (2008). Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian]..
 11. Zakon Ukrainy pro vyshhu osvitu vid 01.07.2014 roku № 1556-VII [Law of Ukraine on higher education from 01.07.2014 № 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 12. 12. Kulakov, Ju. A., Kogan, A. V., & Pirogov, A. A. (2011). Razrabotka i modelirovanie processa bezopasnoj mnogoputevoj peredachi informacii v mobil'nyh setjah [Design and simulation of multipath secure data transmission in mobile networks]. Vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu Ukraїni «Kiїvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». Ser.: Іnformatika, upravlіnnja ta obchisljuval'na tehnіka – Journal of The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series : Informatics, Management and Computing, 54, 145 – 149 [in Russian].
 13. Moskalenko,A.M. (2001). Rozvytok umin pedahohichnoho spilkuvannia v systemi pisliadyplomnoi osvity [The development of teaching communication skills in post-graduate education] Candidate’s thesis : Kyiv [in Ukrainian].
 14. Proekt Koncepcii rozvytku osvity Ukrainy na period 2015-2025 rokiv [Project of the Concept of Education in Ukraine for the period of 2015-2025 years]. Retrieved from: http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797
 15. Hutorskoj, A. V. (2003). Kljuchevye kompetencii kak komponent lichnostno-orientirovannoj paradigmy obrazovanija [Key competences as a component of personality-oriented educational paradigm] Narodnoe obrazovanie – National Education, 2, 58 – 64 [in Russian].
Сторінки 106-117

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/11.%20Ostapchyk_S.%20106-117.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.