Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПЕДАГОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ У ТВОРЧОМУ ПІЗНАННІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37:1

Автор статті  Олександр Плахотський
Назва статті ПЕДАГОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ У ТВОРЧОМУ ПІЗНАННІ

Анотація

У статті розглянуто основні положення та сутнісні ознаки теорії педагогічної філософії. Проаналізовано їхню роль і значення у практиці шкільної та вищої освіти в сучасній Україні. Враховано виклики часу та рух системи освіти на випереджаючий розвиток. Визначено ключові паралелі між розумінням сутності освітнього процесу у педагогічній філософії та сучасними потребами розвитку людини й освітніми завданнями.

Ключові слова педагогічна філософія; теорія педагогічної філософії; структурні елементи теорії філософії як спосіб життя людини; фізичне, психічне, соціально-моральне здоров’я людини.
Список використаних джерел                                                               
 1. КоротяевБ. Диалектика недостающего и избыточного в образовательном пространстве / Б. Коротяев, В. Курило, В. Третьяченко. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 240 с.
 2. Коротяєв Б. Освітній простір – очікування та виклики часу й життя / Б.Коротяєв, В. Курило. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с.
 3. Коротяєв Б. Педагогічна філософія / Б. Коротяєв, В. Курило, С. Савченко. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 340 с.
 4. Коротяев Б. Теория педагогической философии – руководство к действию (из личного опыта) / Б.Коротяев. – Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2012. – 252 с.
 5. Коротяев Б. Взгляд в будущее высшего педагогического образования с позиций теории педагогической философии / Б.Коротяев. – Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2013. – 260 с.
 6. КоротяевБ. Нестандартный взгляд на стандарты высшего образования / Б. Коротяев. – Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2016. – 302 с.
 7. Кремень В. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Кремень. – К.: Пед. думка, 2009. – 520 с.
 8. Миненко Г. Б.И.Коротяев: педагогические взгляды: монография / Г. Миненко: под. науч. ред. В. Курило. – Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2010. – 220 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Korotjaev, B., & Kurilo, V., & Tret'jachenko, V. (2007). Dialektika nedostajushhego i izbytochnogo v obrazovatel'nom prostranstve [The dialectic of the missing and excess in the educational space]. Lugansk: Al'ma-mater [in Russian].
 2. Korotiaiev, B., & Kurilo, V. (2009). Osvitnii prostir – ochikuvannia ta vyklyky chasu y zhyttia [The educational space - the expectations and challenges of time and life]. Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
 3. Korotiaiev, B., & Kurilo, V., & Savchenko, S. (2010). Pedahohichna filosofiia [Pedagogical philosophy]. Luhansk: Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
 4. Korotjaev, B. (2012). Teorija pedagogicheskoj filosofii – rukovodstvo k dejstviju (iz lichnogo opyta) [The theory of pedagogical philosophy - a guide to action (from personal experience)]. Lugansk: Izd-vo GU «LNU imeni Tarasa Shevchenko» [in Russian].
 5. Korotjaev, B. (2013). Vzgljad v budushhee vysshego pedagogicheskogo obrazovanija s pozicij teorii pedagogicheskoj filosofii [Looking into the future of higher pedagogical education from the standpoint of the theory of pedagogical philosophy]. Lugansk: Izd-vo GU «LNU imeni Tarasa Shevchenko» [in Russian].
 6. Korotjaev, B. (2016). Nestandartnyj vzgljad na standarty vysshego obrazovanija [Nonstandard view of the higher education standards]. Lugansk: Izd-vo GU «LNU imeni Tarasa Shevchenko» [in Russian].
 7. Kremen, V. (2009). Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Humanocentrism philosophy in educational space strategies]. Kyiv: Ped. dumka [in Ukrainian].
 8. 8.         Minenko, G., & Kurilo, V. (Eds.). (2010). B. I. Korotjaev: pedagogicheskie vzgljady [B. I. Korotjaev: pedagogical view]. Lugansk: Izd-vo GU «LNU imeni Tarasa Shevchenko» [in Russian].
Сторінки 118-125

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/12.%20%20Plakhotskiy_S.%20118-125.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.