Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА НАДІЙНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:159.947.24-057.87

Автор статті  Ся Цзюань
Назва статті

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА НАДІЙНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті проаналізовано погляди науковців на феномен «надійність». Виявлено особистісні якості, від яких залежить сформованість емоційно-вольової надійності. Розглянуто наукову інтерпретацію поняття «надійність», основні ознаки виконавської надійності. Автор наголошує, що поняття «надійність» розглядається науковцями як системна властивість, яка характеризується специфічною сукупністю, професійних, психологічних, фізіологічних якостей та функцій на різних рівнях активності людини, яка забезпечує стійку і стабільну діяльність.

На думку авторки, рівень сформованості емоційно-вольової надійності залежить від: спрямованості й стійкості соціально значущих мотивів діяльності (потреби, інтереси, цінності, погляди); психофізичних властивостей особистості (здібності, спроможності), які забезпечують необхідний рівень і ефективність музичної діяльності; ступеня розвитку особистісних якостей (мислення, пам’ять, почуття, емоції, воля); повноти й глибини засвоєних психолого-педагогічних і спеціальних знань, умінь, навичок, а також набутого музично-виконавського досвіду.

Ключові слова надійність; виконавська надійність; якості особистості; емоційні якості; вольові якості.
Список використаних джерел                                                               
 1. Выготский Л.С. Психология искусства / Лев Семенович Выготский [сост. М. Г. Ярошевский]. — Р н/Д. : Феникс, 1998.– 479 с. 
 2. Ганюшкин А. Д. Исследование состояния психической готовности человека к деятельности в экстремальных условиях (на материале спортивной гимнастики): дисс. … канд. психол. наук : №21960 / Ганюшкин Анатолий Дмитриевич. – Л., 1972. – 244 с.
 3. Еникеев М. И. Общая и социальная психология – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА. – М,1999. – 624 с.. 1999 .–// [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://bib.social/psihiatriya-psihologiya_915/emotsionalnyie-kachestva-lichnosti-75812.html
 4. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб. : Издательство «Питер», 2000. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ido.rudn.ru/Psychology/Psychology_Of_Person/ch12_1.html
 5. Калин В. К. На путях построения теории воли // Психологический журнал. – М., 1989. – №2. – С.38–52.
 6. Котова Л. М. Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у студентів музично-педагогічних факультетів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Котова Ліна Миколаївна. – Мелітополь, 2000. – 260 с.
 7. Крутецкий В. А. Психология / Вадим Андреевич Крутецкий. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1986. – 335 с.
 8. Небылицын В. Д. К изучению надежности работы человека-оператора в автоматизированных системах / В. Д. Небылицын // Вопросы психологии, 1961. – № 6.
 9. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества : [учебное пособие для вузов] / В. И. Петрушин. – М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2006. – 490 с.
 10. Плахтиенко В. А. Психологические основы повышения надёжности в спортивной деятельности : дисс. … доктора психол. наук : 19.00.01 / Плахтиенко Виктор Александрович. – Л., 1982. – 511 с.
 11. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Избранные труды в 2-х томах / Борис Михайлович Теплов [ред. Н.С.Лейтес. – М. : Педагогика, 1985. – Т.1. – С. 42–222.
 12. Фирсов К. В. Психическая надёжность лётного состава : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.03 / Фирсов Константин Владимирович. – М., 1996. – 228 с.
 13. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности : дис. … д-ра психол. Наук : 19.00.03 / Цагарелли Юрий Алексеевич. – Казань, 1989. – 425 с.
 14. Юник Д. Г. Виконавська надійність музикантів-інструменталістів у контексті психологічних теорій // Наука і сучасність : Зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Том 55. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. – С.131–
 15. Юник Д. Г. Теорія та методика формування виконавської надійності музикантів-інструменталістів : дис. … д-ра психол. наук : 13.00.02 / Юник Дмитро Григорович. – Київ, 2011. – 525 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Vygotskij, L. S. (1998). Psihologija iskusstva [Art Psychology]. Rostov-na-Donu : Feniks [in Russian]. 
 2. Ganjushkin, A. D. (1972) Issledovanie sostojanija psihicheskoj gotovnosti cheloveka k dejatel'nosti v jekstremal'nyh uslovijah (na materiale sportivnoj gimnastiki [Research of the state of mental readiness of people to work in extreme conditions (in sports gymnastics material)]. Candidate’s thesis. Leningrad [in Russian].
 3. Enikeev, M. I. (1999). Obshhaja i social'naja psihologija [General and Social Psychology]. Moscow : Izdatel'skaja gruppa NORMA–INFRA [in Russian].
 4. Il'in, E. P. (2000). Psihologija voli [Will Psychology]. SPb: Izdatel'stvo "Piter". Retrieved from: http://www.ido.rudn.ru/Psychology/Psychology_Of_Person/ch12_1.html
 5. Kalin, V. K. (1989). Na putjah postroenija teorii voli [On ways of constructing the will theory]. Psihologicheskij zhurnal – Psychological Issue, 2, 38-52 [in Russian].
 6. Kotova, L. M. (2000). Emocijna stijkistj jak zasib formuvannja instrumentaljno-vykonavsjkoji nadijnosti u studentiv muzychno-pedaghoghichnykh fakuljtetiv [Emotional stability as a form of instrumental reliability performance of the students of Music and Pedagogical departments]. Candidate’s thesis. Melitopolj [in Ukrainian].
 7. Kruteckij, V. A. (1986). Psihologija [Psychology]. Moscow : Prosveshhenie [in Russian].
 8. Nebylicyn, V. D. (1961). K izucheniju nadezhnosti raboty cheloveka-operatora vavtomatizirovannyh sistemah [To study the reliability of the human operator in automated systems]. Voprosy psihologii – Psychological questions, 6 [in Russian].
 9. Petrushin, V. I. (2006). Psihologija i pedagogika hudozhestvennogo tvorchestva [Psychology and Pedagogics of the Art Creativity]. Moscow : Akademicheskij Proekt, Gaudeamus [in Russian].
 10. Plahtienko, V. A. (1982). Psihologicheskie osnovy povyshenija nadjozhnosti v sportivnoj dejatel'nosti [Psychological bases of reliability increase in sports activity] Doctor’s thesis. Leningrad [in Russian].
 11. Teplov, B. M. (1985). Psihologija muzykal'nyh sposobnostej [Psychology of Music Skills] Moscow [in Russian].
 12. Firsov, K. V. (1996). Psihicheskaja nadjozhnost' ljotnogo sostava [Psychical reliability of flight crews]. Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
 13. Cagarelli, Ju. A. (1989). Psihologija muzykal'no-ispolnitel'skoj dejatel'nosti [Psychology of music and performing activities]. Candidate’s thesis. Kazan' [in Russian].
 14. Junyk, D. Gh. (2006). Vykonavsjka nadijnistj muzykantiv-instrumentalistiv u konteksti psykhologhichnykh teorij [Performing musicians’ instrumentalists’ reliability in the context of psychological theories]. Nauka i suchasnistj: Zb. nauk. pracj NPU im. M.P. Draghomanova. – Science and Modernity: Coll. Scientific works of NEA Dragomanov, 55, 131 – 140 [in Ukrainian].
 15. Junyk, D. Gh. (2011). Teorija ta metodyka formuvannja vykonavsjkoji nadijnosti muzykantiv-instrumentalistiv [Theory and Methodology of Forming Musicians’ Intrumentalists’ Reliability]. Doctor’s thesis. Kyjiv [in Ukrainian].
Сторінки 126-135

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/13.%20Sia%20Juan_S_126-135.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.