Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:78

Автор статті  Чжан Цзінцзін
Назва статті

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація

У статті обґрунтовано та розкрито особливості діагностики рівнів сформованості мистецької рефлексії. На основі дослідження ступеня прагнення оволодіння мистецькою рефлексією, розуміння сутності та особливостей мистецької рефлексії, емоційного включення до мистецької рефлексії, володіння необхідними вміннями для мистецької рефлексії, сформованості професіоналізму в музично-виконавській діяльності визначено чотири рівні сформованості цього феномена в майбутніх учителів музики – початковий, задовільний, достатній та оптимальний. З’ясовано, що переважна більшість студентів володіє мистецькою рефлексією на задовільному рівні, а це свідчить про репродуктивний характер їхньої діяльності. Для студентів характерною рисою є відсутність прагнення до оволодіння мистецькою рефлексією, несформовані мотиви самореалізації в музично-педагогічній та музично-виконавській діяльності. Володіння мистецькою рефлексією на оптимальному рівні не притаманне жодному студентові.

Ключові слова мистецька рефлексія; майбутній учитель музики; діагностика сформованості мистецької рефлексії.
Список використаних джерел                                                               
  1. Семенов И. Н. Проблемы психологического изучения рефлексии творчества / И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов // Вопросы психологии. – № 5, 1983. – С. 171 – 173.
  2. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 340 с.
  3. Семиченко В. А. Психологія особистості / В. А. Семиченко. – Київ : Видавець Ешке О. М., 2001. – 427 с.
  4. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Semenov, I. N., & Stepanov, S. Ju. (1983). Problemy psihologicheskogo izucheniya refleksii tvorchestva [Problems of psychological study of reflection of creativity]. Voprosy psihologii - Questions of psychology, 5, 171 – 173 [in Russian].
  2. Holodnaya, M. A. (2002). Psihologija intellekta. Paradoksy issledovanija [Psychology of intelligence. Paradoxes of research]. SPb.: Piter [in Russian].
  3. Semychenko, V. A. (2001). Psyhologіia osobystostі [Psychology of personality]. Kyiv: Vyd. Eshke O. M. [in Ukrainian].
  4. Andreev, V. I. (2000). Pedagogika [Pedagogics]. Kazan: Тsentr innovacionnykh tekhnologii [in Russian].
Сторінки 136-146

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/14.%20Chjan_Dzindzin_S_136-146.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.