Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ ІЗ СИНТАКСИСУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

377.36.016

Автор статті  Ольга Біличенко, Світлана Помирча
Назва статті

ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ ІЗ СИНТАКСИСУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті розглянуто питання впровадження таких форм і методів роботи на заняттях філологічного циклу, які б сприяли становленню висококваліфікованих спеціалістів початкової школи. Для забезпечення усвідомленого вивчення окремих тем із синтаксису авторки пропонують низку вправ, пов’язаних із художньою літературою. Запропоновані рекомендації щодо паралельного вивчення складних речень і відповідних текстів художньої літератури стають гарною мотивацією до вивчення тем, бо допомагають установити зв’язок мови та літератури, що сприяє ефективному формуванню мовленнєвої компетентності. Предметом уваги були структурні особливості складних речень різних типів (сполучникових складносурядних і складнопідрядних та безсполучникових) у різножанрових художніх текстах.

Для реалізація поставлених завдань були використані такі методи: загальнонаукові методи аналізу й синтезу, описовий, зіставний, класифікаційний методи. Результати дослідження можуть бути використанні у вищій школі під час викладанні курсів «Сучасна українська мова. Синтаксис», «Стилістика», «Методика викладання української мови».

Ключові слова синтаксичні конструкції; лінгвістична компетентність; мовленнєві ситуації; інтегроване навчання.
Список використаних джерел                                                               
  1. Плиско К. М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення / К. М. Плиско. – Харків : Основа, 1992. – 151 с.
  2. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання : Навч. посіб // І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.
  3. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови / К. Ф. Шульжук. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2010. – 406 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Plysko,K. M. (1992). Syntaksys ukrainskoi movy iz systemoiu oriientyriv dlia samostiinoho vyvchennia [Syntax of Ukrainian language with the system of guidelines for the independent study] Harkiv: Osnova [in Ukrainian].
  2. Slynko,I.I., Huivaniuk, N. V. & Kobylianska, M. F. (1994). Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: Problemni pytannia [Syntax of modern Ukrainian language: Problematic issues] Kyiv: Vyscha shkola [in Ukrainian].
  3. Shulzhuk, K. F. (2010). Syntaksys ukrainskoi movy [Syntax of Ukrainian language] Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].
Сторінки 147-156

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/15.%20Bilychenko-Pomyrcha_S_147-156.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.