Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК

373.51:371.13

Автор статті  Людмила Білоусова, Наталія Пономарьова
Назва статті

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей роботи вчителя інформатики з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності в умовах сьогодення. Автори виходять із позиції ключової ролі вчителя в педагогічній підтримці професійного самовизначення учнів. У статті визначено, що системна й цілеспрямована робота вчителя інформатики з професійної орієнтації учнів має реалізовуватися в різних напрямках та формах: учитель надає консультаційну допомогу учням з профорієнтації на ІТ-спеціальності; здійснює доопрацювання програмного матеріалу, аналіз підручників та посібників, добирає й залучає до навчального процесу профорієнтаційні матеріали; підтримує участь учнів у різних видах змагань з інформатики та інформаційних технологій; проводить індивідуальну робота з обдарованими учням;  надає консультативну допомогу батькам учнів; супроводжує та координує профорієнтаційну робота вищих навчальних закладів та ІТ-компаній. Окреслені особливості проведення вчителем інформатики професійної орієнтації старшокласників на ІТ-спеціальності мають знайти своє відбиття в професійній підготовці майбутніх учителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах.

Ключові слова професійна орієнтація; ІТ-спеціальності; учитель інформатики; форми роботи вчителя інформатики; підготовка вчителя інформатики.
Список використаних джерел                                                               
 1. Актуальні питання та перспективи кадрового забезпечення ІТ-сфери в Україні. Аналітична записка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1519/.
 2. Білоусова Л. І. Інформатика в школі: ключові проблеми курсу/ Л. І. Білоусова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 2. – С. 26–29. – [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/komp_2010_2_13.pdf
 3. Григорець Г. О.Вплив розвитку ІТ-галузі на зростання економіки України / Г. О. Григорець, А. Д. Писаренко, Т. П. Лободзинська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 3. – С. 118–122. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_3_26
 4. Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г. Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – №3 (51). – С.52–59.
 5. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения старшеклассников: книга для учителя и социального педагога / С. Н. Чистякова и др. (под. pед. С. Н.Чистяковой, Н. Ф.Родичева). – М. : Новая  школа, 2004. – 108 с.
 6. Почебут М. Як виростити IT-кадри. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://biz.nv.ua/ukr/experts/pochebut/jak-virostiti-it-kadri.html
 7. Рынок IT-образования: курсы и учебные центры подготовили свыше 20 тыс. студентов в 2015 году. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dou.ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2015/
References (Translated and Transliterated)
 1. Aktualni pytannia ta perspektyvy kadrovoho zabezpechennia IT-sfery v Ukraiini. Analitychna zapyska [Actual questions of staffing of IT-sector in Ukraine. Analytical note]. (n.d.)  gov.ua/articles/1519/. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1519/ [in Ukrainian].
 2. Bilousova, L. I. (2010). Informatyka v shkoli: kliuchovi problemy kursu [Informatics in schools: the key issues of the course]. Komp"yuter u shkoli ta sim"yi - The computer at school and family, 2, 55-66. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/komp_2010_2_13.pdf [in Ukrainian].
 3. Hryhorets, H. O, & Pysarenko A. D., & Lobodzynska, T. P. (2016). Vplyv rozvytku IT-haluzi na zrostannya ekonomiky Ukrainy [The impact of the IT industry in Ukraine's economy]. Prychornomors'ki ekonomichni studiyi - Black Sea economic studies, 3, 118-122. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_3_26 [in Ukrainian].
 4. Morze, N. V., & Barna O. V., & Vember, V. P., & Kuzminska, O. H. (2014). Proektna diialnist yak zasib formuvannia IKT-kompetentnosti uchniv [The project activity as a mean of forming ICT-competencies of pupils]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh – Informatics and information technology in schools, 3(51), 52 – 59. [in Ukrainian].
 5. Chistyakova, S. N. (Eds). (2004). Pedagogicheskaja podderzhka professional'nogo samoopredelenija starsheklassnikov [Pedagogical support of professional self-determination of pupils]. Moscow : Novaya shkola [in Russian].
 6. Pochebut, M. (2016) Yak vyrostyty IT-kadry [How to grow IT-staff]. Retrieved from http://biz.nv.ua/ukr/experts/pochebut/jak-virostiti-it-kadri.html [in Ukrainian].
 7. Rynok IT-obrazovanija: kursy i uchebnye centry podgotovili svyshe 20 tys. studentov v 2015 godu. [IT-education: Courses and training centers trained over 20 thousand students in 2015]. (n.d.) ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2015/. Retrieved from https://dou.ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2015/ [in Russian].
Сторінки 157-166

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/16.%20Bilousova-Ponomariova_S_157-166.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.