Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ВИМУШЕНИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ, ІЗ ЗОНИ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ В СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНИХ МІСТЕЧКАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.013.42 (477)                

Автор статті  Людмила Цибулько
Назва статті

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ВИМУШЕНИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ, ІЗ ЗОНИ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ В СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНИХ МІСТЕЧКАХ

Анотація

У статті проаналізовані нормативні документи, статистичні дані стосовно вимушених переселенців. Вивчено окремі факти створення містечок для переселенців, узагальнені відомості, наведені в соціологічних та психологічних працях науковців. На основі здійсненого аналізу визначено етапи діяльності соціального педагога з дітьми вимушених переселенців: підготовчий, організаційно-діяльнісний, аналітико-корекційний. Розкрито сутність діяльності, методи та форми роботи на кожному з окреслених етапів. Відзначено, що до реалізації запропонованих етапів роботи з дітьми-переселенцями слід залучати не лише працівників системи освіти, а й представників державних установ, громадських організацій, благодійних фондів, волонтерів, студентів педагогічних та інших вишів, які мають відповідну спеціалізацію або спеціальну підготовку. З’ясовано, що ефективність адаптації та соціалізації дітей, вимушених переселенців, буде вищої за умови залучення батьків до відповідних форм та видів соціально-педагогічної роботи.

Ключові слова соціально-педагогічна робота; вимушені переселенці; містечка переселенців; соціальний педагог; соціалізація, адаптація.
Список використаних джерел                                                               
 1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О.В. Безпалько. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
 2. Жданович Ю. М. Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців як наукова проблема. – [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/107220/1/Жданович%20Ю.М..pdf
 3. ЗимняяИ. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Москва : Логос, 2000. – 384 с.
 4. Капська А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників / А. Й. Капська // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. – Серія : Педагогічні науки. – – № 15. – С. 12–16.
 5. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: підручник / А. Й. Капська. – Київ : Центр навч. літератури, 2006. – 468 с.
 6. Карпенко С. Т. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / С. Т. Карпенко. – 2-е вид. – Київ : Вища школа, 2005.– 343с.
 7. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Москва : Академия, 2004. – 304 с.
 8. На Харківщині кількість переселенців із АТО досягла чисельності населення Тернополя [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www//http://kh.depo.ua/ukr/kh/na-harkivshchini-kilkist-pereselentsiv-iz-ato-dosyagla-chiselnosti-17122015190700.
 9. На Харьковщине поляки отремонтировали лагерь для переселенцев [Эл. ресурс]. – Режим доступа: www//http://odnako.su/news/politics/-242227-na-harkovshine-polyaki-otremontirovali-lager-dlya-pereselencev/.
 10. Новосілля для переселенців [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www//http://lviv-redcross.at.ua/blog/2015-01-23-4934.
 11. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчаров. – Москва : Изд-во Института психотерапии, 2003. – 319 с.
 12. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навч.-метод. посіб [Андрєєнкова В.Л., Бандурка І.О, Бочкор Н.П. та ін.]. – Київ : Агентство «Україна», 2015. – 175 с.
 13. Цибулько Л.Г. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності вчителів / Л. Г. Цибулько // Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред. О. А. Каденко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 287 с.
 14. Цибулько Л. Г. Теоретичні аспекти формування ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів / Л. Г.Цибулько // Вісник студентського наук. товариства: зб. наук. пр. [Матеріали ІХ міжрегіональної конф. молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук»]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Серія: Педагогіка. – Вип. 28. – Ч. 2. – С. 163–
References (Translated and Transliterated)
 1. Bezpalko, O. V. (2009). Sotsialna pedahohika [Social pedagogics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
 2. Zhdanovych,Yu. M. Sotsialno-pedahohichna pidtrymka ditei vymushenykh pereselentsiv yak naukova problema [Social and educational support for children of internally displaced persons as a scientific problem]. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/107220/1/Zhdanovych%20Yu.M..pdf [in Ukrainian].
 3. Zymniaia,Y. A. (2000). Pedahohycheskaia psykholohyia [Pedagogical psychology]. Moscow: Lohos [in Russian].
 4. Kapska,A. Y. (2010). Deiaki aspekty profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv i sotsialnykh pratsivnykiv [Some aspects of social teachers’ and social workers’ professional training]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. O. Dovzhenka. Seriia : Pedahohichni nauky. – Bulletin of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university. Series: Pedagogical Science, 15, 12 – 16 [in Ukrainian].
 5. Kapska, A.Y. (2006). Sotsialna pedahohika [Social pedagogics]. Kyiv : Tsentr navch. literatury [in Ukrainian].
 6. Karpenko, S.T. (2005). Teoriia i metodyka vykhovannia [Theory and methodology of education]. Kyiv : Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 7. Klimov, E.A. (2004). Psihologija professional'nogo samoopredelenija [Psychology of professional self-determination]. Moscow: Akademija [in Russian].
 8. Na Kharkivshchyni kilkist pereselentsiv iz ATO dosiahla chyselnosti naselennia Ternopolia [In Kharkiv region number of people displaced from the ATO reached the population of Ternopil] Retrieved from: www//http://kh.depo.ua/ukr/kh/na-harkivshchini-kilkist-pereselentsiv-iz-ato-dosyagla-chiselnosti-17122015190700 [in Ukrainian].
 9. Na Kharkovshchyne poliaky otremontyrovaly laher dlia pereselentsev [In Kharkiv region Poles repaired the camp for displaced people]. Retrieved from: www//http://odnako.su/news/politics/-242227-na-harkovshine-polyaki-otremontirovali-lager-dlya-pereselencev/ [in Russian].
 10. Novosillia dlia pereselentsiv [Housewarming for immigrants]. – Rezhym dostupu : www//http://lviv-redcross.at.ua/blog/2015-01-23-4934 [in Ukrainian].
 11. Ovcharova,R. V. (2003). Psykholohycheskoe soprovozhdenye rodytelstva [Psychological support of parenthood]. Moscow: Yzd-vo Ynstytuta psykhoterapyy [in Russian].
 12. Andrieienkova,V. L., Bandurka, I. O, & Bochkor, N. P (2015). Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna dopomoha simiam z ditmy v period viiskovoho konfliktu [Social pedagogical and psychological support for families with children in the period of military conflict]. Kyiv: Ahentstvo «Ukraina» [in Ukrainian].
 13. Tsybulko, L. H. (2011). Teoretychni aspekty formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchyteliv [Theoretical aspects of forming teachers’ professional competence]. Aktualni pytannia teorii i praktyky psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky fakhivtsiv za sotsionomichnym profilem – Current issues of theory and practice of psychological and pedagogical of experts training on socinomical profile (Kadenko, O. A. Eds.) Khmelnytskyi : KhNU [in Ukrainian].
 14. Tsybulko,L. H. (2011). Teoretychni aspekty formuvannia tsinnisnykh oriientatsii maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Theoretical aspects of future social workers’ value orientations]. Visnyk studentskoho nauk. tovarystva – Bulletin of Science student. Society, 28, 163 – 165 [in Ukrainian].
Сторінки 167-178

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/17.%20Tsybulko_S_167-178.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.