Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147+373.3.016:3              

Автор статті  Ірина Вікторенко, Тетяна Євтухова
Назва статті

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти готовності майбутнього вчителя до соціалізації молодшого школяра в галузі «Суспільствознавство». Визначено роль феномена соціокультурної компетентності майбутнього фахівця у формуванні соціокультурного досвіду вихованців. Готовність майбутнього вчителя до опанування соціокультурною компетентністю та доцільної її реалізації в межах предмета «Я у світі» постає як педагогічний компонент його професійної готовності. З’ясовано сутність понять «професійна компетентність», «соціокультурна компетентність», «соціокультурна компетентність учителя початкових класів», «готовність учителя до соціалізації молодшого школяра». Зроблено акцент на неоднозначності в розумінні понять «соціокультурна компетентність» і «соціокультурна компетенція». Установлено, що всі компоненти соціокультурної компетентності взаємопов’язані через поняття культурного та соціального контекстів; представлено трактування зазначених термінів. Доведено думку про необхідність цілеспрямованого  розвитку соціокультурної компетентності в контексті формування цілісної соціально зрілої особистості.

Ключові слова професійна компетентність; соціокультурна компетентність; соціокультурна компетентність учителя початкових класів; готовність учителя до соціалізації молодшого школяра; розвиток соціокультурної компетентності вчителя.
Список використаних джерел                                                               
 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [схв. Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013] // Законодавство України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
 2. Авер’янова Г. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства / Ганна Михайлівна Авер’янова, Валентина Володимирівна Москаленко // Практична психологія та соціальна педагогіка. – 2004. – № 7. – С. 49 – 52.
 3. Айзікова Л. Соціокультурна підготовка вчителя в умовах формування загальноєвропейського культурного простору / Лідія Володимирівна Айзікова // Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців : зб. наук. ст. – К. : Київський інститут туризму, економіки і права, 2000. – С. 298 – 308.
 4. Долінська К. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як наукова проблема / Каріна Долінська // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. – 2013. – № 7. – С. 142 – 145.
 5. Жукевич І. Підходи до вивчення соціокультурної компетентності : [Електронний ресурс] / Ірина Петрівна Жукевич // Science. – Режим доступу : http://winner.se-ua.net/page26/1/9/.
 6. Закір’янова І. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 [спец. «Теорія та методика професійної освіти»] / Ірина Аксанівна Закір’янова ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2006. – 22 с.
 7. Максименко С. Психологія особистості : підручник / Сергій Дмитрович Максименко, Ксенія Сергіївна Максименко, Микола Васильович Папуча. – К. : КММ, 2007. – 296 с.
 8. Мардахаев Л. Социальная педагогіка : ученик [для студ. высш. учебн. завед.] / Лев Владимирович Мардахаев. – М. : Гардарики, 2003. – 269 с.
 9. Марецька Л. Зміст і структура соціокультурної компетентності вчителя української мови / Людмила Петрівна Марецька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2012. – Вип. 27(80). – С. 273 – 277.
 10. Маслова В. Лингвокультурология : учеб. пособ. [для студ. высш. учебн. завед.] / Валентина Авраамовна Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.
 11. Рибалко В.В., С. Д. Максименко : Генетико-психологічна теорія народження, зростання та існування особистості / В. В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 1 – 5 (початок); № 4. – С. 26 – 34 (закінчення).
 12. Сафонова В. Культуроведение в системе современного языкового образования / Виктория Викторовна Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 17 – 24
 13. Усик О. Теоретичні аспекти формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури / Олена Федорівна Усик // Нова педагогічна думка : наук. журнал. – 2009. – № 4. – С. 95 – 97.
 14. Ярмолюк А. Формування соціокультурної компетентності на уроках української мови / Алла Володимирівна Ярмолюк // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – Кн.  – С. 134 – 136.
References (Translated and Transliterated)
 1. Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku [The National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period until 2021]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian].
 2. Averianova, H., & Moskalenko, V. (2004). Osoblyvosti ekonomichnoyi sotsializatsiyi molodi v umovakh transformatsiyi ukrayins'koho suspil'stva [Features econome socalgas mold in umovah transformat Ukrayinsky suspilstva]. Praktychna psykholohiya ta sotsial'na pedahohika – Practical psychology the social pedagogics, 7, 49 – 52 [in Ukrainian].
 3. Ayzikova, L. (2000). Sotsiokul'turna pidhotovka vchytelya v umovakh formuvannya zahal'noyevropeys'koho kul'turnoho prostoru [The socio-cultural preparation of the teacher in the conditions of formation of a common European cultural space]. Suchasni tekhnolohiyi vykladannya inozemnykh mov u profesiyniy pidhotovtsi fakhivtsiv – Modern foreign language teaching technology in the professional training, 298 – 308 [in Ukrainian].
 4. Dolins'ka, K. (2013). Formuvannya sotsiokul'turnoyi kompetentsiyi maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv yak naukova problema [Formation of social competence of future primary school teachers as a scientific problem].  Naukovyy visnyk Skhidn oyev ropeys'koho universytetu imeni Lesi UkrayinkyScientific Bulletin of the East European University named after Lesya Ukrainian, 7, 142 – 145 [in Ukrainian].
 5. Zhukevych, I. Pidkhody do vyvchennya sotsiokul'turnoyi kompetentnosti [Approaches to the study of socio-cultural competence]. (n.d.). http://winner.se-ua.net. Retrieved from: http://winner.se-ua.net/page26/1/9/ [in Ukrainian].
 6. Zakirianova, I. (2006). Formuvannya sotsiokul'turnoyi kompetentnosti u maybutnikh uchyteliv inozemnoyi movy v protsesi profesiynoyi pidhotovky [Formation of sociocultural competence of future foreign language teachers in the process of training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Institute of Higher Education APS of Ukraine [in Ukrainian].
 7. Maksymenko, S. (2007). Psykholohiya osobystosti [Psychology of Personality]. Kyiv: KMM [in Ukrainian].
 8. Mardakhaev, L. (2003). Sotsyal'naya pedahohika [Social pedagogy]. Moscow: Hardaryky [in Russian].
 9. Marets'ka L. (2012). Zmist i struktura sotsiokul'turnoyi kompetentnosti vchytelya ukrayins'koyi movy [The content and structure of socio-cultural competence of the teacher of the Ukrainian language]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal'noosvitniy shkolakh – Pedagogy formation of creative personality in higher and secondary schools, 27 (80), 237-277 [in Ukrainian].
 10. Maslova, V. (2001). Lynhvokul'turolohyya [Linguoculturology]. Moscow: Akademyya [in Russian].
 11. Rybalko, V.V., & Maksymenko, S. D. (2009). Henetyko-psykholohichna teoriya narodzhennya, zrostannya ta isnuvannya osobystosti [Genetic-psychological theory of birth, growth and individual existence].  Praktychna psykholohiya ta sotsial'na robota.Practical Psychology and Social Work, 3, 4, 1-5, 26-34 [in Ukrainian].
 12. Safonova,V. (2001).  Kul'turovedenye v systeme sovremennoho yazыkovoho obrazovanyya [Cultural studies in the system of modern language education].Ynostrannыe yazыky v shkoleForeign languages at school, 3, 17 – 24 [in Russian].
 13. Usyk,O. (2009). Teoretychni aspekty formuvannya sotsiokul'turnoyi kompetentnosti maybutn'oho vchytelya ukrayins'koyi movy i literatury [Theoretical aspects of sociocultural competence of future teacher of Ukrainian language and literature]. Nova pedahohichna dumka : nauk. zhurnal.The new pedagogical idea: science. Magazine, 4, 95 – 97 [in Ukrainian].
 14. Yarmolyuk, A. (2011). Formuvannya sotsiokul'turnoyi kompetentnosti na urokakh ukrayins'koyi movy [Formation of sociocultural competence at the Ukrainian lessons].Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholya. Psykholoho-pedahohichni nauky – Scientific notes NDU them. Gogol. Psycho-pedagogical science, 5, 134 – 136 [in Ukrainian].
Сторінки 186-198

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/19.%20Viktorenko-Yevtukhova_S_186-198.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.