Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ВИЯВ ОЗНАК ЕТОЛОГІЧНОГО ЖАНРУ В КАЗЦІ ІВАНА ФРАНКА «ЛИС МИКИТА»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

921.161.2.09            

Автор статті  Валерій Сиротенко
Назва статті

ВИЯВ ОЗНАК ЕТОЛОГІЧНОГО ЖАНРУ В КАЗЦІ ІВАНА ФРАНКА «ЛИС МИКИТА»

Анотація

Стаття присвячена визначенню в казці І. Франка типологічних ознак, властивих узагалі творам етологічного жанру. Зосередженість на цьому аспекті дозволяє одночасно вирішувати декілька взаємопов’язаних питань: уточнити саме розуміння поняття «жанр», «літературна казка як жанр», значення твору етологічної проблематики в момент його написання та в подальші суспільно-літературні періоди. З огляду на те, що етологічному жанрові властива низка характерних змістово-виражальних ознак, увагу зосереджено на композиційних особливостях казкової поеми з урахуванням того, що завдяки цьому авторові вдається чітко окреслити сутність конфліктних протиборств між персонажами, а також визначити провідні риси в характерах змальованих дійових осіб і як індивідуальностей, і як колоритних представників певних суспільних груп. Завдяки цьому твір сприймається по-сучасному злободенно.

Отримані результати можна застосувати як при розгляді жанрового різноманіття української літератури, так і при вивченні творчості І. Франка.

Ключові слова жанр; етологічний жанр; етологічна проблематика; композиція; новела-уставка; конфлікт; домінантна риса характеру; групування персонажів; літературна казка.  
Список використаних джерел                                                               
 1. Вишневська Н. Іван Франко і його твори для дітей / Н. Вишневська // Франко І. Грицева шкільна наука. Вірші, оповідання, казки. – Київ : Веселка, 1990. – С. 5 – 20.
 2. Гачев В. Содержательность литературных форм / В. Гачев, В. Кожинов // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. Кн. 2. – Москва : Наука, 1964. – С. 17 – 36.
 3. Закревська Я. Казки Івана Франка (мовно-художній аналіз) / Я. Закревська. – Київ : Наукова думка, 1966. – 105 с.
 4. Мартинюк В. Б. І. Франко. «Фарбований лис». Зміст казки, головні і другорядні персонажі [Електронний ресурс] / В. Б. Мартинюк. – Режим доступу : http://lib.znaimo.com.ua/docs/323/index-960139.html
 5. Мейлах Б. Теоретическое обоснование жанра повести натуральной школы / Б. Мейлах // Русская повесть ХІХ века : История и проблематика жанра. – Л. : Наука, 1973. – С. 247–258.
 6. Поляков М. В мире идей и образов: Историческая поэтика и теория жанров / М. Поляков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с.
 7. Поспелов Г. Проблемы исторического развития литературы / Г. Поспелов. – М. : Просвещение, 1972. – 271 с.
 8. Протченко В. Повесть 60 – начала 70-х годов / В. Протченко // Современная русская советская повесть. – Л. : Наука, 1975. – С. 161 – 223.
 9. Твори Івана Франка для дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrlit.vn.ua/article/182.html
 10. Удовіка О. Г. Казки Івана Франка. Урок-проект. 4 клас [Електронний ресурс] / О. Г. Удовіка. – Режим доступу : http://lib.znaimo.com.ua/docs/323/index-953754.html
 11. Утехин Н. Жанры эпической прозы / Н. Утехин. – Л. : Наука, 1982. – 185 с.
 12. Фащенко В. Багатство справжнє й ілюзорне : Нотатки про жанрово-стильові форми в українській прозі / В. Фащенко // Рік 80. Літ.-крит. огляд. – К. : Радянський письменник, 1981. – С. 31–39.
 13. Франко І. Хто такий «Лис Микита» і відки він родом? [Електронний ресурс] / І. Франко. – Режим доступу : http://proridne.org/folklore/author
 14. Франко І. Я. Лис Микита : Казка. Для мол. шкіл. в. / За ред. М. Т. Рильського. – К. : Веселка, 1984. – 127 с.
 15. Халіманчук А. Іван Франко – дітям / А. Халіманчук // Іван Франко. Малий Мирон. – Львів, 1977.
 16. Чернец Л. Литературные жанры: Проблемы типологии и поэтики / Л. Чернец. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 191 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Vyshnevska,N. (1990). Ivan Franko i yoho tvory dlia ditei [Ivan Franko and his works for children]. Kyiv: Veselka [in Ukrainian].
 2. Hachev, H. (1964). Soderzhatelnost lyteraturnykh form [Content of literary forms]. (Vols. 2). Moscow: Nauka [in Russian].
 3. Zakrevska,Ya. (1966). Kazky Ivana Franka (movno-khudozhnij analiz) [Fairytales of Ivan Franko (linguistic and artistic analysis)]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 4. Martyniuk,V. B. I. Franko. «Farbovanyi lys». Zmist kazky, holovni i druhoriadni personazhi [“Colored Fox”. The content of the tale, major and minor characters]. Retrieved from http://lib.znaimo.com.ua/docs/323/index-960139.html [in Ukrainian].
 5. Meilakh, B. (1973). Teoreticheskoie obosnovaniie zhanra povesti naturalnoi shkoly [Theoretical study of the genre of novel of natural school]. Leningrad: Nauka [in Russian].
 6. Poliakov, M. (1983). V mire idey i obrazov: Istoricheskaia poetika i teoriya zhanrov [In the world of ideas and images: Historical poetics and the theory of genres]. Moscow: Sovetskiy pysatel [in Russian].
 7. Pospelov, H. (1972). Problemy istorycheskoho razvytyia literatury [Problems of the historical development of literature]. Moscow: Prosveshchenye [in Russian].
 8. Protchenko, V. (1975). Povest 60 – nachala 70-kh godov [Novel of 60 – early 70-ies]. Leningrad: Nauka [in Russian].
 9. Tvory Ivana Franka dlia ditei [The works of Ivan Franko for children]. Retrieved from http://ukrlit.vn.ua/article/182.html [in Ukrainian].
 10. Udovika, O.H. Kazky Ivana Franka. Urok-proekt. 4 klas [Fairytales of Ivan Franko. Project lesson. 4 form]. Retrieved from http://lib.znaimo.com.ua/docs/323/index-953754.html [in Ukrainian].
 11. Utekhyn, N. (1982). Zhanry epicheskoi prozy [Genres of epic prose]. Leningrad: Nauka [in Russian].
 12. Fashchenko, V. (1981). Bahatstvo spravzhnie i iliuzorne: Notatky pro zhanrovo-stylovi formy v ukrainskii prozi [The wealth is real and illusory: Notes on genre-style forms in Ukrainian prose]. Kyiv: Radianskyi pysmennyk [in Ukrainian].
 13. Franko,I. Khto takyi «Lys Mykyta» i vidky vin rodom? [What is “Fox Mykyta” and where is he from?]. Retrieved from http://proridne.org/folklore/author [in Ukrainian].
 14. Franko,I. Ia. (1984). Lys Mykyta: Kazka. Dlia mol. shkil. v. [Fox Mykyta: The tale. For primary school age]. Kyiv: Veselka [in Ukrainian].
 15. Khalimanchuk, A. (1977). Ivan Franko – ditiam [Ivan Franko for children]. Lviv [in Ukrainian].
 16. Chernets, L. (1982). Literaturnyie zhanry: Problemy tipologii i poetiki [Literary genres: Problems of typology and poetics]. Moscow: Yzd-vo MGU [in Russian]. 
Сторінки 199-208

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/20.%20Syrotenko_S_199-208.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.