Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ А. МАКАРЕНКА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.013           

Автор статті 

Ірина Федь, Вікторія Павлова

Назва статті

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ А. МАКАРЕНКА

Анотація

 

У статті з’ясовано, що зміна виховних цілей і завдань на сучасному етапі розвитку українського шкільництва висуває на перший план проблему трудового виховання і формування в дітей та молоді такої особистісної якості, як працелюбство, що знаходить вияв у любові й звичці до праці, сумлінному, старанному і своєчасному виконанні трудових дій без примусу, зацікавленості в досягненні позитивних результатів й слугує дієвим засобом не лише життєзабезпечення особистості, але і її духовної самореалізації. Визначено, що проблема трудового виховання і формування працелюбства в майбутнього покоління завжди викликала підвищене зацікавлення педагогів, що свідчить про його важливе значення для всебічного розвитку особистості та суспільства загалом. Автором з’ясовано, що А. Макаренко зробив вагомий внесок у трудове виховання дітей, окреслив ознаки його прояву, обґрунтував шляхи та засоби формування в умовах початкової освіти, серед яких простежено використання виховного потенціалу навчальної праці, а також традицій організації трудового виховання в сім’ї.
Ключові слова виховання; праця; працелюбство; трудове виховання.
Список використаних джерел                                                               
  1. Євтух М. Б. Трудове виховання дітей у спадщині А.С. Макаренка / М. Б. Євтух. – Початкова школа. – 1983. – № 6.
  2. Макаренко А. С. Твори: [в 7 т.] / А. С. Макаренко. – К., 1954. – Т. 4. – С. 366 – 395., Т. 5. – С. 103., Т. 7. – С. 385.
  3. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – М., 1970. – С. 16.
  4. МакаренкоА. С. Избранные произведения / А. С. Макаренко. – К., 1984. – Т. 2. – С. 566.
  5. МакаренкоА. С. Педагогические сочинения / А. С. Макаренко. – М., 1985. – Т. 5. – С. 35.
References (Translated and Transliterated)
  1. Yevtukh,M. B. (1983). Trudove vykhovannia ditei u spadshchyni A.S. Makarenka [Labour education of children in A. S Makarenko’s works] Pochatkova shkola.– Primary school, 6 [in Ukrainian].
  2. Makarenko A.S. (1954). Tvory [Works]. – Kyiv– T. 4. – S. 366 – 395., T. 5. – S. 103., T. 7. – S. 385 [in Ukrainian].
  3. Makarenko, A.S.(1970). Knyha dlia batkiv [Book for parents]. – Moscow [in Ukrainian].
  4. Makarenko, A.S. (1984). Izbrannye proizvedenija [Selected works]. – Kijev [in Russian].
  5. Makarenko A.S. (1985). Pedagogicheskie sochinenija/ A.S. Makarenko. [Pedagogical essays]. Moscow [in Russian].
Сторінки 209-216

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/21.%20Fed-Pavlova_S_209-216.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.