Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО УЧНЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

316.614.5:37.018.51          

Автор статті 

Ольга Хващевська

Назва статті

ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО УЧНЯ

Анотація

 Стаття присвячена взаємодії сім'ї і школи як умові, яка буде сприяти успішності процесу соціалізації сільських учнів. Обґрунтовано важливість і актуальність взаємодії школи та сім’ї в процесі соціалізації. Визначено теоретичні аспекти організації соціальної взаємодії у цілому та між школою і сім’єю зокрема. Розглянуто протиріччя, вирішення яких зумовлює необхідність соціальної взаємодії школи та сім’ї. Досліджено технологію організації ефективної в процесі соціалізації дитини взаємодії навчально-виховного закладу і сім’ї, розкрито найпоширеніші форми та способи цієї співпраці.

Ключові слова дитина; сільський учень; сім’я; школа; соціалізація; соціальна взаємодія; соціальний педагог.
Список використаних джерел                                                               
 1. Артюшкіна Л. М. Соц. педагог школи: теорія і практика роботи: Навч.- метод. посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л. М. Артюшкіна. – Суми : Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 124 с.
 2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. − М. : Просвещение, 1968. − 170 с.
 3. Макаренко А. С. Виховання в сім’ї та в школі / А. С. Макаренко // Вибрані педагогічні твори. – Х. : Радянська школа, 1947. – С. 195 – 282.
 4. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – К. : Радянська школа, 1949. – 340 с.
 5. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания: Учебное пособие / А. В. Мудрик. − М. : Педагогическое общество России, 2001. − 320 с.
 6. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1978. – 263 с.
 7. Хващевська О. О. Соціалізація учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України (друга половина ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Хващевська Ольга Олександрівна. – Слов’янськ, 2016. – 230 c.
 8. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: методичні рекомендації / В. В. Шульга. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 124 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Artiushkina, M. (2004). Sotsialnyi pedahoh shkoly: teoriia i praktyka roboty [Social teacher school: theory and practice]. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka [in Ukrainian].
 2. Bozhovich, L. I. (1968). Lichnost’ i eyo formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Moscow: Prosveshhenie [in Russian].
 3. Makarenko, A. S. (1947). Vykhovannia v simi ta v shkoli [Education in the family and in school]. Kharkiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
 4. Makarenko, A. S. (1949). Knyha dlia batkiv [Book for Parents]. Kyiv: Radianska shkola[in Ukrainian].
 5. Mudrik, A. V. (2001). Obshhenie v processe vospitanija [Communication in Education Process]. Moscow: Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii [in Russian].
 6. Sukhomlynskyi, V. O. (1978). Batkivska pedahohika [The parents pedagogical]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
 7. Khvashchevska,O. (2016). Sotsializatsiia uchniv v umovakh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv silskoi mistsevosti Ukrainy (druha polovyna dvadtsiatoho stolittia) [The Socialization of students in secondary schools of rural areas of Ukraine (the second half of the twentieth century)]. Candidate’s thesis. Sloviansk [in Ukrainian].
 8. Shulha,V. (2004). Sotsialnyi pedahoh u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Social pedagogue in a secondary school]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].
Сторінки 217-224

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/22.%20Khvashchevska_S_217-224.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.