Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ ПІД ЧАС ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРСІ «ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАРОДНОГО ТАНЦЮ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:793.31 (477)          

Автор статті 

Володимир Котов

Назва статті

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ ПІД ЧАС ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРСІ «ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАРОДНОГО ТАНЦЮ»

Анотація

У статтi висвітлено актуальну проблему сучасної мистецької педагогіки – широке залучення до професійної підготовки майбутніх фахівців хореографічних традицій різних народів світу. Звернення до цієї проблеми зумовлено низкою соціально-політичних подій в Україні, актуалізацією питань національного та інтернаціонального виховання, інтеграцією української освіти в європейський освітній простір, інтенсивним розвитком міжкультурної комунікації вітчизняного студентства з молоддю різних країн, що стає підвалинами оновлення вітчизняної мистецької освіти. Майбутні хореографи, які готуються до керування дитячими танцювальними колективами в педагогічних університетах, мають активно залучатися до створення власних постановок різних жанрів народного танцю. Це сприяє формуванню професійної компетентності та педагогічної майстерності майбутніх хореографів. Пропонується розробка грузинського танцю «Лезгинка» – спільна творча робота викладача й студентів, які здобувають вищу освіту в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (ОКР Бакалавр). Автор уважає актуальним опанування хореографічної культури різних народів світу для поліпшення міжкультурної комунікації молоді, залучення майбутніх фахівців до традицій різних народів світу, формування професійної майстерності керівників дитячих хореографічних колективів.

Ключові слова професійна майстерність; майбутні хореографи; рухи грузинського танцю; лезгинка.
Список використаних джерел                                                               
  1. Буль Н. С. Психолого-педагогічні особливості професійної майстерності хореографа [Електронний ресурс] / Н. С. Буль. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/739/94/
  2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  3. Пируэт-Инфо. Грузинский народный танец [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://piruet.info/index/gruzinskij_narodnyj_tanec/0-67. – Загл. с экрана.
  4. Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька : навч. посібн. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 360 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Bul, N. S. Psyholoho-pedahhichni osoblyvosti profesiinoi maisternosti khoreohrafa [Psychological and pedagogical features of the choreographer’s professional skills] Retrieved from: http://vuzlib.com/content/view/739/94/ [in Ukrainian].
  2. Honcharenko, S. (1997). Ukraiinskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical vocabulary] Kyiv : Lybid [in Ukrainian].
  3. Piruet-Info. Gruzinskij narodnyi tanets [Georgian folk dance] Retrieved from : http://piruet.info/index/gruzinskij_narodnyj_tanec/0-67. [in Russian].
  4. Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika [Pedagogics] Ternopil : Bohdan [in Ukrainian].
Сторінки 225-235

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/23.%20Kotov_S_225-235.pdf 
Рецензія http://pptma.dn.ua/files/recenzia/v4/kotov-v4.jpg

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.