Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.015.311:378.011.3-051:78          

Автор статті 

Надія Лаврентьєва

Назва статті

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація

У статті висвітлено концептуальні засади формування творчого мислення студентів в процесі інструментально-виконавської діяльності, що враховують сучасні тенденції розвитку професійної підготовки. Ефективність розвитку творчого мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки обумовлюється рівнем сформованості чіткої науково обґрунтованої системи, яка має визначену концептуальну основу і, відповідно, логіку та змістове, методико-технологічне забезпечення. Означену функцію в дослідженні виконала структурно-функціональна модель творчого мислення в контексті розвитку методичної компетентності майбутнього вчителя музики.

Ключові слова модель фахової підготовки; творче мислення; інформаційні технології; інструментально-виконавська діяльність; методична компетентність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Арчажникова Л. Г. Структура профессиональной деятельности учителя музыки / Людмила Григорьевна Арчажникова // Подготовка учителя музыки к профессиональной деятельности в школе: [sb. st.] – Ярославль, 1985. – С.  3-20
 2. Калашніков І. В. Забезпечення компонента творчого мислення // Математика в школі. – 2003. – № 2. – С. 30-33.
 3. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. – М. : Музыка, 1982. – 6-е изд. – М., 2000. – 300  с.
 4. Рубинштейн А. Г. Лекции по истории фортепианной литературы /Антон Григорьевич Рубинштейн. – М.  : Музыка, 1974. – 109 с.
 5. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано  : учеб. пос. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2119 «Музыка и пение» / Г. М. Цыпин. – М.: «Просвещение», 1984. – 176 с.
 6. Perkins D. N. Creativity and the quest for mechanism. In R. J. Sternberg & E. E. Smith (Eds.), The psychology of human thought. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998. – P. 309 - 336.
References (Translated and Transliterated)
 1. Archazhnikova, L. G. (1985). Struktura professional'noj dejatel'nosti uchitelja muzyki [Structure of music teacher’s professional activity] Podgotovka uchitelja muzyki k professional'noj dejatel'nosti v shkole – Training music teacher for professional activity at school. Jaroslavl, 3 – 20 [in Russian].
 2. Kalashnikov, I. V. (2003). Zabezpechennja komponenta tvorchogho myslennja [Providing component of creative thinking] Matematyka v shkoli – Mathematics at school, 2, 30 – 33 [in Ukrainian].
 3. Nejgauz, G. G. (2000). Ob iskusstve fortepiannoj igry [On the Art of Piano Playing] Moscow [in Russian].
 4. Rubinshtejn, A. G. (1974). Lekcii po istorii fortepiannoj literatury [Lectures on the history of piano literature] Moscow: Muzyka [in Russian].
 5. Cypin, G. M. (1984). Obuchenie igre na fortepiano [Teaching piano playing] Moscow: «Prosveshhenie» [in Russian].
 6. Perkins, D. N. Creativity and the quest for mechanism. In R. J. Sternberg & E. E. Smith (Eds.), The psychology of human thought. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998. – P. 309 – 336 [in English].
Сторінки 236-247

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/24.%20Lavrentieva_S_%20236-247.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.