Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РЕПЕРТУАРУ СТУДЕНТСЬКОГО ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

785+78.03          

Автор статті 

Микола Пшеничних, Володимир Кривохвостов

Назва статті

МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РЕПЕРТУАРУ СТУДЕНТСЬКОГО ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Анотація

У статті висвітлено один із аспектів формування професійної компетентності майбутніх учителів музики, який пов’язаний з опануванням фахових музично-виконавських навичок в курсі «Оркестрового класу» і реалізований в діяльності студентського виконавського колективу – оркестру народних інструментів. Схарактеризовано групи музичних жанрів, які зазвичай складають основу репертуару народно-оркестрових студентських колективів: обробки народних мелодій; твори української й світової класики, оркестровані для народних виконавських колективів з урахуванням виконавських можливостей кожного конкретного оркестру; твори сучасних композиторів, написані спеціально для оркестрів народних інструментів. Сформульовано основні методичні принципи добору репертуару студентського оркестру народних інструментів, серед яких: урахування технічних і художньо-виконавських можливостей студентського оркестру; включення до репертуару творів різних жанрів; відповідність оркестрових партитур інструментальному складові студентського оркестру та коригування їх за необхідності; вибір творів, виконання яких викликає інтерес у студентської аудиторії; використання досвіду провідних професійних колективів народних інструментів; постійне оновлення репертуару оркестру.

Ключові слова оркестр народних інструментів; оркестровий клас; майбутні вчителі музики; репертуар; музичний жанр.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гуцал В. Грає оркестр українських народних музичних інструментів / В. Гуцал. – К. : Мистецтво, 1978. – 168 с.
 2. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах : підруч. для вищ. та серед. муз. навч. закл. / М. Давидов. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с.
 3. Ільченко О. Народне оркестрове виконавство: аматорство і проблеми художності : монографія / О. Ільченко / Відп. ред. А. Лащенко. – К. : КДІК, 1994. – 116 с.
 4. Нелюбов Р. М. Проблеми та перспективи колективного народно- інструментального музикування [Електронний ресурс] / Р. М. Неболюбов. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/znppo_2012_11_51%20(1).pdf.
 5. Оркестр народних інструментів : навчально-методичний посібник / Є. В. Роговська, В. В. Рутецький. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 220 с
 6. Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів : автореф. дис... канд. мистецтвознав. / Т. І. Сідлецька; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2007. – 19 c.
 7. Сідлецька Т. І. Особливості репертуару народно-оркестрових колективів на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Т. І. Сідлецька. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Afina/2011_11/sidlet.pdf.
References (Translated and Transliterated)
 1. Hucal, V. (1978). Hraie orkestr ukrainskykh narodnykh muzychnykh instrumentiv [Ukrainian folk musical instruments orchestra plays]. Kyiv: Mystectvo [in Ukrainian].
 2. Davydov, M. (2005). Istoriia vykonavstva na narodnykh instrumentakh [History of playing folk instruments]. Kyiv : NMAU im. P. I. Chajkovsjkogho [in Ukrainian].
 3. Ilchenko, O. (1994). Narodne orkestrove vykonavstvo: amatorstvo i problemy khudozhnosti [The folk orchestral performance: amateurism and artistic problems] A. Lashhenko (Ed.). Kyiv : KDIK [in Ukrainian].
 4. Neliubov, R. M. Problemy ta perspektyvy kolektyvnoho narodno- instrumentalnoho muzykuvannia [Problems and prospects of the collective folk instrumental music] Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/znppo_2012_11_51%20(1).pdf. [in Ukrainian].
 5. Rohovska, Je. V., & Rutetskyi, V. V. (2014). Orkestr narodnykh instrumentiv [Folk instrumental orchestra] Zhytomyr : ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].
 6. Sidletska, T. I. (2007). Kulturno-istorychna evoliuciia ukrainskogho orkestru narodnykh instrumentiv [Culture and historical evolution of Ukrainian folk instrumental orchestra] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv : Kyjiv. nac. un-t kuljtury i mystec [in Ukrainian].
 7. Sidletska, T. I. Osoblyvosti repertuaru narodno-orkestrovykh kolektyviv na suchasnomu etapi [Features of the repertoire of folk orchestral groups at present] Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Afina/2011_11/sidlet.pdf. [in Ukrainian].
Сторінки 248-256

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/25.%20Pshenychnykh-Kryvokhvostov_S_248-256.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.