Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

МОДЕЛЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ВИКОНАВСЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:784          

Автор статті 

Чень Бо

Назва статті

МОДЕЛЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ВИКОНАВСЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анотація

Cтаття присвячена актуальній проблемі сучасної мистецької освіти – підготовці майбутніх учителів музики до здійснення виконавсько-інтерпретаційної діяльності. Аналізуючи мистецтвознавчі й музично-педагогічні наукові розвідки, автор пропонує власну модель готовності майбутніх учителів музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності в процесі музично-інструментального навчання. Процес моделювання ґрунтується на кількох взаємопов’язаних наукових підходах, серед яких системний, особистісно-зорієнтований, рефлексивний, компетентнісний, діяльнісно-творчий. Під час побудови моделі готовності майбутнього вчителя музики до музично-інтерпретаційної діяльності враховано також її функції: світоглядна, пізнавальна, інтерактивна, гедоністична, креативна. Важливими теоретичними чинниками й методологічними орієнтирами моделювання є принципи музично-педагогічної освіти: культуровідповідності; рефлексії; єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного у музичному навчанні; цілеспрямованої взаємодії та художньо-педагогічного спілкування викладача зі студентами; активізації музично-творчої діяльності, спонукання до творчого самовираження.

Названий педагогічний феномен структурований у чотири компоненти: мотиваційно-спрямований, когнітивно-оцінювальний, виконавсько-самостійний і творчо-продуктивний. До кожного компонента визначені відповідні критерії та показники. Виділено етапи формування готовності майбутніх учителів музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності в процесі музично-інструментального навчання: інформаційно-пошуковий, регулятивно-виконавський, оперативно-рефлексивний, проективно-креативний з провідними формами і методами музично-педагогічної діяльності.

Ключові слова виконавсько-інтерпретаційна діяльність; готовність; науково-методологічний підхід; принципи; компоненти; методи; моделювання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Полубоярина І. І. Проблема інтерпретації музичного твору в процесі професійної підготовки музично обдарованих студентів / І. І. Полубоярина // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 1(8). – 2013. – С. 70 – 73.
 2. Ляшенко О. Художньо-педагогічна інтерпретація музичних творів / О.Ляшенко // Мистецтво та освіта. – №4. – 1999. – С. 54 – 57.
 3. Гаврілова Л. Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Гаврілова, Л. Псарьова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: електронне наукове видання. – Вип. 3. – 2016. – Режим доступу: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/vipusk-3-2016/257-interpretatsiya-muzichnogo-tvoru-teoretichni-aspekti.
 4. Щербініна О. М. Пізнання музичного стилю: теорія, методика, практика : електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. М. Щербініна, М. А. Щербінін. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2014. – Режим доступу: http://musicstyle.meximas.com/mon.htm
 5. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) : [монографія] / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.
 6. Алиев Ю. Б. Дидактика и методика школьного музыкального образования / Ю. Б. Алиев. – М. : Изд-во Современного гуманитарного ун-та, 2010. – 340 с
 7. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Polubojaryna, I. I. (2013). Problema interpretaciji muzychnogho tvoru v procesi profesijnoji pidghotovky muzychno obdarovanykh studentiv [The problem of interpretation of a musical work in the professional training musically talented students] Osvita ta rozvytok obdarovanoji osobystosti – Education and development of a gifted person, 1(8), 70 – 73 [in Ukrainian].
 2. Ljashenko, O. (1999). Khudozhnjo-pedaghoghichna interpretacija muzychnykh tvoriv [Art and music interpretation pedagogical]// Mystectvo ta osvita – Art and education, 4, 54 – 57 [in Ukrainian].
 3. Ghavrilova, L. & Psarjova, L. (2016). Interpretacija muzychnogho tvoru: teoretychni aspekty [The interpretation of a musical work: theoretical aspects] Profesionalizm pedaghogha: teoretychni j metodychni aspekty – Professionalism of the teacher: theoretical and methpdplpgical aspects, 3 Retrieved from: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/vipusk-3-2016/257-interpretatsiya-muzichnogo-tvoru-teoretichni-aspekti.
 4. Shherbinina, O. M. & Shherbinin, M. A. (2014). Piznannja muzychnogho stylju: teorija, metodyka, praktyka [Knowledge of musical style: the theory, methodology, practice] Retrieved from: http://musicstyle.meximas.com/mon.htm Nizhyn: NDU imeni M. Ghogholja [in Ukraimian].
 5. Padalka, Gh. M. (2008). Pedaghoghika mystectva (Teorija i metodyka vykladannja mystecjkykh dyscyplin) [Art pedagogics (Theory and methodology of teaching art courses)] Kyiv: Osvita Ukrajiny [in Ukrainian].
 6. Aliev, Ju. B. (2010). Didaktika i metodika shkol'nogo muzykal'nogo obrazovanija [Didactics and methodology of school musical education] Moscow: Izd-vo Sovremennogo gumanitarnogo un-ta [in Russian].
 7. Rostovsjkyj, O. Ja. (2011). Teorija i metodyka muzychnoji osvity [Theory and methodology of art education] Ternopilj : Navchaljna knygha – Boghdan [in Ukrainian].
Сторінки 257-268

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/26.%20Chen_Bo_S_257-268.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.