Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.037.016          

Автор статті 

Лариса Чинчева

Назва статті

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТ

Анотація

Стаття розкриває специфіку диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики до практичної роботи зі школярами. Здійснено процесуально-функціональний аналіз диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Проведений аналіз дозволив виокремити найбільш значущі функції для диригентсько-хорового навчання студентів.

Ключові слова диригентсько-хорова підготовка; майбутній учитель музики; процесуально-функціональний аналіз; практична робота.
Список використаних джерел                                                               
  1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  2. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: [монографія] / А. В. Козир. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2008. – 378 с.
  3. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. / Валентина Анатоліївна Семиченко. – К. : Вища шк., 2004. – 335 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Honcharenko, S. U. (1997). Ukraiinskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical vocabulary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
  2. Kozyr, A. V. (2008). Profesiina maisternist uchyteliv muzyky: teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoii osvity [Professional skills of Music teachers: theory and practice in the system of multilevel education]. Kyiv: National Dragomanov Pedagogical University [in Ukrainian].
  3. Semychenko, V. A. (2004). Psykholohiia pedahohichnoii diialnosti [Psychology of the pedagogical activity]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
Сторінки 269-275

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/27.%20Chyncheva_S_269-275.docx.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.