Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННІ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК

378.147:004.77          

Автор статті 

Владислав Величко

Назва статті

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННІ

Анотація

У статті розглянуто роль та місце дистанційної освіти в електронному навчанні. Визначено актуальність використання та переваги дистанційної освіти в електронному навчанні, а також необхідність упровадження її на всіх рівнях освітнього процесу та основні заходи для цього. Виокремлено типи дистанційної освіти та значення кожного з них. Доведено необхідність опанування педагогічним колективом навчальних закладів основними термінами електронного навчання та розуміння їх значення, усвідомлення ролі та необхідності впровадження електронного навчання в освітніх навчальних закладах країни. Доведено, що впровадження різних форм дистанційної освіти в навчальних закладах сприятиме підвищенню рівня інформатичної компетенції працівників закладів освіти, полегшить сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, надасть додаткові можливості бажаючим отримати спеціальну або додаткову освіту.

Ключові слова заклади освіти; дистанційна освіта; типи дистанційної освіти; електронне навчання.
Список використаних джерел                                                               
  1. Краевский В. В. Науки об образовании и наука об образовании (методологические проблемы современной педагогики) / В. В. Краевский // Вопросы философии. – 2009. – №. 3. – С. 77-82.
  2. Федасюк Д. В. Використання віртуального навчального середовища львівської політехніки для організації дистанційного навчання / Д. В. Федасюк, Л. Д. Озірковський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Інформатизація вищого навчального закладу». – 2012. – С. 34-39.
  3. Носенко Е. Л. Принципи і прийоми розроблення навчальних матеріалів для дистанційних курсів з урахуванням психологічних закономірностей засвоєння знань / Е. Л. Носенко, М. А. Салюк // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Інформатизація вищого навчального закладу” – 2012. – С. 29-34.
  4. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання : Навч.-мето. посіб / В. М. Кухаренко. – К. : ТОВ Редакція „Комп’ютер”, 2007. – 128 с
  5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
References (Translated and Transliterated)
  1. Kraevskij, V. V. (2009). Nauki ob obrazovanii i nauka ob obrazovanii (metodologicheskie problemy sovremennoj pedagogiki) [Science education and science of education (methodological problems of modern pedagogy)]. Voprosy filosofiiProblems of philosophy, (3), 77 – 82. [in Russian].
  2. Fedasjuk, D. V., & Ozirkovskyi, L. D. (2012). Vykorystannia virtualnoho navchalnoho seredovyshcha lvivskoi politekhniky dlia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia [Using virtual learning environment Lviv Polytechnic for distance education]. Visnyk Nats. un-tu „Lvivska politekhnika” „Informatyzaciia vyshhoho navchalnogho zakladu” – Bulletin of Nat. Univ "Lviv Polytechnic" "Informatization of higher educational institution", (731), 34 – 3 9. [in Ukrainian].
  3. Nosenko, E. L., & Saljuk, M. A. (2012). Pryntsypy i pryiomy rozroblennia navchalnykh materialiv dlia dystantsiinykh kursiv z urakhuvanniam psykholohichnykh zakonomirnostei zasvoiennia znan [The principles and methods of developing training materials for distance learning courses based psychological patterns of learning]. Visnyk Nac. un-tu „Ljvivsjka politekhnika” „Informatyzacija vyshhogho navchaljnogho zakladu” – Bulletin of Nat. Univ "Lviv Polytechnic" "Informatization of higher educational institution",, (731), 29-34. [in Ukrainian].
  4. Kukharenko, V. M. (2007). Dystantsiine navchannia. Entsyklopedychne vydannia [Distance Learning. Encyclopedias]. Kyiv.: TOV Redakciia Kompjuter [in Ukrainian].
  5. Kremen, V. Gh. (Ed.) (2008). Encyklopediia osvity /akad. ped. nauk Ukrainy [Encyclopedia of Education / Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Сторінки 276-285

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/28.%20Velychko_S_276_285.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.